EESRK ragina skirti daugiau viešųjų investicijų ekonomikos augimui ES skatinti

Neseniai parengtoje nuomonėje dėl Europos Komisijos 2018 m. metinės augimo apžvalgos Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pabrėžė strateginę Europos semestro svarbą, tačiau pažymėjo, kad siūlo išplėsti Europos semestrą, kad būtų užtikrintas ES makroekonominės politikos ne tik ekonominis ir socialinis, bet ir aplinkosauginis tvarumas.

Komitetas palankiai įvertino tai, kad į 2018 m. metinę augimo apžvalgą įtraukti socialiniai rodikliai (socialinių rodiklių suvestinė), ir pabrėžė, kad jie sustiprino Europos semestro socialinį aspektą.

„EESRK pasisako už tai, kad Europos semestras remtų Europos socialinį ramstį taip, kad jis taptų priemone, užtikrinančia europiečiams geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas. Mes norėtume, kad Europos socialinio ramsčio tikslai būtų integruoti į politiką ir priimamus sprendimus“, – pasakė nuomonės pranešėjas Dimitris Dimitriadis.

Komitetas pažadėjo toliau prisidėti prie Europos semestro, o taip pat pabrėžė būtinybę didinti pilietinės visuomenės dalyvavimą ir skatinti viešąsias investicijas.

Viešosios investicijos turėtų paskatinti socialines investicijas į priemones, kuriomis siekiama remti švietimą ir mokymą, gerinti viešąsias paslaugas, priežiūros infrastruktūrą ir socialinę sanglaudą visoje ES, kad būtų galima vystyti žmogiškąjį kapitalą ir užtikrinti kvalifikuotą darbo jėgą bei stiprų socialinį aspektą.

EESRK taip pat pabrėžė būtinybę taikyti nesisteminį metodą struktūrinėms reformoms, kurios turėtų būti vykdomos tik tada, kai yra būtinos. (ll)

Nuotraukoje: EESRK pranešėjas Dimitris Dimitriadis.