Patirtis, įgyta griežtai taupant, verčia keisti politiką

Lessons learned

Ateityje krizių atvejais turėtų būti siekiama geresnės fiskalinių ir socialinių tikslų pusiausvyros, kad būtų išvengta neigiamo poveikio susijusių šalių ekonominiams pajėgumams, darbo rinkoms ir socialinės apsaugos sistemoms. Nuomonėje savo iniciatyva Patirtis, įgyta siekiant išvengti griežtos ES taupymo politikos EESRK ragina ES institucijas, užuot vykdžius griežtą taupymo politiką, įgyvendinti tokias priemones, kuriomis būtų siekiama ekonominio bendradarbiavimo, ekonomikos augimo ir solidarumo.

„ES institucijos turėtų būti atsakingos tik už koregavimo programų rengimą ir įgyvendinimą, net jei sudarytos partnerystės su išorės institucijomis, – teigė pranešėjas José Leirião (Įvairių interesų gr., PT). – Nepaprastai svarbu, kad šios programos atitiktų mūsų bendras vertybes ir tikslus ir kad būtų vengiama praeities nenuoseklumų ir trūkumų.“

Remdamosi pastarųjų krizių patirtimi, ES institucijos turėtų užtikrinti, kad socialiniai partneriai ir pilietinės visuomenės atstovai lygiomis teisėmis su kitų organizacijų atstovais dalyvautų rengiant šias programas ir reguliariai atliekant jų stebėseną bei vertinimą.

Komitetas pritaria Komisijos siekiui reformuoti eurą atsisakant griežtos taupymo politikos ir stiprinant EPS, nes mano, kad reformuota ir baigta kurti EPS padidins ES atsparumą asimetriniams sukrėtimams ir padės užkirsti kelią būsimoms krizėms.

Vis dėlto EESRK ragina Komisiją skubiai parengti papildomas ekonominio ir socialinio atgaivinimo programas šalims, kurioms buvo ir (arba) yra taikoma griežta taupymo politika, ir mano, kad Komisija turėtų pasiūlyti priemonių, kurios padėtų ES lygmeniu spręsti augančio skurdo problemą ir išsaugoti socialinę apsaugą. (jk)