Veiksmai klimato kaitos srityje: turime pasiųsti stiprią žinią nevalstybinio sektoriaus subjektams

Savo nuomonėje Nevalstybinių subjektų veiksmų klimato kaitos srityje skatinimas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) siūlo Europos dialogą, kurio pagrindinis tikslas – padidinti veiksmų klimato kaitos srityje patrauklumą įvairiems nevalstybiniams subjektams, kad jie taptų nauja įprastine veikla.

„Jau įgyvendiname daug mažų projektų energetikos, transporto, žemės ūkio, miškininkystės ir kitose srityse, tačiau reikia didinti jų žinomumą ir labiau juos remti užtikrinant geresnį reglamentavimą ar lengviau prieinamą finansavimą. Svarbu pasiųsti rimtą ir teigiamą žinią smulkiajam verslui ir pilietinei visuomenei“, – pasakė pranešėjas Mindaugas Maciulevičius.

EESRK atlikta nevalstybinių subjektų apklausa parodė, kad aktualiausi jų poreikiai yra šie:

  • palanki politinė ir arba) teisinė aplinka,
  • viešųjų finansų prieinamumas ir fiskalinės paskatos,
  • keitimasis žiniomis ir gerąja praktika ir (arba) sektinais pavyzdžiais, gebėjimų stiprinimas,
  • geresnis įvairių privačių ir viešųjų subjektų bendradarbiavimas.

„Nepaisant stiprios lyderystės pasaulyje, ES trūksta vidaus sistemos, kuri sudarytų galimybes nevalstybiniams subjektams imtis veiksmų klimato kaitos srityje, – pridūrė bendrapranešėjis Josep Puxeu Rocamora, – ir mums tenka priminti Komisijai apie jos atsakomybę.“

Europos dialogas turėtų atliepti nevalstybinių subjektų poreikius, teikti pirmenybę strateginiam esamų programų, iniciatyvų ir institucijų susiejimui ir leisti apžvelgti veiksmus klimato kaitos srityje. Pirmas žingsnis kuriant Europos dialogą turėtų būti 2018 m. renginys, subursiantis suinteresuotųjų subjektų tinklus, ES institucijų ir valstybių narių atstovus. (sma)