Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Mieli skaitytojai,

tai paskutinioji redakcijos skiltis, kurią rengiu eidamas už komunikaciją atsakingo EESRK pirmininko pavaduotojo pareigas.

Šie dveji su puse metų buvo kupini iššūkių, džiaugsmo, atsakomybės ir nerimą kėlusių klausimų.

Neturiu tikslo apžvelgti šios kadencijos, kurios metu buvau atsakingas už Komiteto komunikacijos politiką, rezultatų. Veikiau norėčiau visiems Jums padėkoti.

Darbas Komitete man yra labai svarbus. Man suteikta unikali galimybė būnant Europos Sąjungos patariamojo organo nariu prisidėti prie Europos integracijos proceso pažangos.

Įsidėmėtinos datos

15/03/2018 - 16/03/2018 Briuselis
Tavo Europa, tavo balsas!
20/03/2018 Sofija, Bulgarija
Europos vartotojų diena
10/04/2018 Briuselis
2018 m. Europos piliečių iniciatyvos diena: bendradarbiavimas
18/04/2018 - 19/04/2018 Briuselis
EESRK plenarinė sesija

Trumpai

Suvienijusi įvairovę. Europos kultūros ateitis ir jaunimas

2018 m. kovo 15–16 d. vyksiančio devintojo renginio „Tavo Europa, tavo balsas“ (YEYS) pavadinime panaudotas Europos Sąjungos šūkis. EESRK organizuojamas renginys jaunimui skirtas Europos kultūros paveldo metams.

Demokratijos ateitis Europoje tiesiogiai priklauso nuo taikios federalinės Europos

Demokratijos ateitis Europoje buvo aptarta dviejų dienų Europos lygmens konferencijoje, kurią kovo 1–2 d. Akropolio muziejuje Atėnuose surengė EESRK pirmininkas Georges Dassis. Gausiai susirinkusiems aktyviems konferencijos dalyviams iš ES institucijų, Graikijos vyriausybės, pilietinės visuomenės organizacijų ir universitetų Georges Dassis aiškiai išdėstė savo argumentus už federalinę ir taikią Europą, remiančią solidarumą ir užtikrinančią savo piliečių gerovę.

 

ES teisės aktuose turėtų būti numatyta daugiau priemonių neįgalių moterų teisėms užtikrinti

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete įvykusioje konferencijoje tema „Neįgalios moterys ES. Padėtis ir perspektyva“ neįgaliųjų organizacijos teigė, kad neįgalios moterys turėtų turėti galimybę priimti sprendimus joms rūpimais klausimais ir joms turėtų būti užtikrintas vienodas atstovavimas viešosiose institucijose.

EESRK naujienos

Turkijos vaidmuo sprendžiant pabėgėlių krizės problemą yra labai svarbus, tačiau situaciją reikėtų pagerinti

Vasario mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pažymėjo, kad pripažįsta Turkijos pastangas priimti daugiau kaip tris milijonus pabėgėlių, bet pabrėžė, kad būtina užtikrinti pagal tarptautinę teisę reikalaujamą nediskriminacinę apsaugą.

EESRK pakviestas dalyvauti Emmanuelio Macrono Europos konsultacijų su piliečiais projekte

EESRK teks svarbus vaidmuo Prancūzijos prezidento pasiūlytose viešose konsultacijose, nes tos iniciatyvos, kurių EESRK imasi kasdien ir kurios suteikia pilietinei visuomenei galimybę išsakyti savo nuomonę kuriant Europą aukščiausiu lygmeniu, visiškai atitinka konsultacijų idėją. Taip vasario 15 d. Briuselyje įvykusiame EESRK plenariniame posėdyje kalbėjo Prancūzijos Europos reikalų ministrė Nathalie Loiseau.

Patirtis, įgyta griežtai taupant, verčia keisti politiką

Lessons learned

Ateityje krizių atvejais turėtų būti siekiama geresnės fiskalinių ir socialinių tikslų pusiausvyros, kad būtų išvengta neigiamo poveikio susijusių šalių ekonominiams pajėgumams, darbo rinkoms ir socialinės apsaugos sistemoms. Nuomonėje savo iniciatyva Patirtis, įgyta siekiant išvengti griežtos ES taupymo politikos EESRK ragina ES institucijas, užuot vykdžius griežtą taupymo politiką, įgyvendinti tokias priemones, kuriomis būtų siekiama ekonominio bendradarbiavimo, ekonomikos augimo ir solidarumo.

 

EESRK pateikia pasiūlymų, kaip kibernetinį saugumą paversti realybe

ES turėtų stiprinti ENISA, kaip ES kibernetinio saugumo agentūros, įgaliojimus, sukurti Europos lygmens sertifikavimo sistemą ir daugiau dėmesio skirti interneto naudotojų švietimui ir apsaugai.

Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) reforma – svarbus žingsnis užbaigiant kapitalo rinkų sąjungą

Financial integration

Skatindamas skubiai sukurti kapitalo rinkų sąjungą, EESRK pritaria Komisijos pasiūlymams reformuoti Europos finansų priežiūros institucijų sistemos organus išplečiant jų kompetencijos sritis ir pagerinant jų valdymą bei finansavimą.

EESRK ragina skirti daugiau viešųjų investicijų ekonomikos augimui ES skatinti

Neseniai parengtoje nuomonėje dėl Europos Komisijos 2018 m. metinės augimo apžvalgos Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pabrėžė strateginę Europos semestro svarbą, tačiau pažymėjo, kad siūlo išplėsti Europos semestrą, kad būtų užtikrintas ES makroekonominės politikos ne tik ekonominis ir socialinis, bet ir aplinkosauginis tvarumas.

ES turi imtis veiksmų medicinos technologijų sektoriuje

Vasario 14 d. įvykusiame plenariniame posėdyje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) pažymėjo, kad Europos institucijos turi būti priešakyje optimizuojant Europos medicinos technologijų pramonę, kurios veiklos rezultatai šiuo metu kenčia nuo pernelyg didelio susiskaidymo ir didėjančio konkurencinio spaudimo.

Veiksmai klimato kaitos srityje: turime pasiųsti stiprią žinią nevalstybinio sektoriaus subjektams

Savo nuomonėje Nevalstybinių subjektų veiksmų klimato kaitos srityje skatinimas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) siūlo Europos dialogą, kurio pagrindinis tikslas – padidinti veiksmų klimato kaitos srityje patrauklumą įvairiems nevalstybiniams subjektams, kad jie taptų nauja įprastine veikla.

EESRK nuomone, Komisijos pasiūlymui dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo ES trūksta užmojo

Europos Komisijos pasiūlymas yra pavėluotas, jam trūksta užmojo, nuoseklumo ir įtikinamų mechanizmų veiksmingam jo įgyvendinimui.

Nepalikti nė vieno nuošalėje: EESRK siekia, kad žiedinė ekonomika taptų įprastine veikla

Vasario 20 d. Europos Komisijoje pradėdamas Žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų konferenciją, EESRK pirmininkas Georges Dassis pažymėjo: „Perėjimas prie žiedinės ekonomikos suteikia puikių galimybių pilietinei visuomenei. Vietos lygmeniu tai jau įgyvendinama... Tačiau turime užtikrinti, kad tai būtų plačiai pripažįstama. Nepalikti nė vieno nuošalėje – vienas iš Žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų platformos prioritetų. Ši platforma yra svarbi erdvė, kurioje formuojama bendra vizija perėjimui prie žiedinės ir tvaresnės Europos ekonomikos.“

EESRK ragina ES valstybes nares greičiau užbaigti kurti EPS

Valstybės narės turi skubiai imtis stabilios, klestinčios ir atsparesnės ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo. Todėl reikia naujų priemonių nacionaliniu ir ES lygmenimis: tai viena svarbiausių neseniai EESRK surengtos viešos diskusijos dėl EPS sukūrimo išvadų.

EESRK Europos pramonės dienos renginiuose

„Europos pramonei kylantys iššūkiai yra milžiniški ir nė viena valstybė negali jų atremti pavieniui. Tačiau yra ir daugybė galimybių. Turime jas išnaudoti, kad išlaikytume lyderystę daugelyje sektorių ir susigrąžintume pirmaujančią poziciją tose srityse, kuriose ją užleidome konkurentams.“

Grupių naujienos

Darbdaviai aptaria priemones, kaip išspręsti įgūdžių trūkumo problemą

parengė Darbdavių grupė

Darbdavių grupė kartu su pagrindinėmis Bulgarijos darbdavių asociacijomis kovo 22 d. Sofijoje (Bulgarija) rengia konferenciją tema „Įgūdžių trūkumo panaikinimas augimui ir darbo vietų kūrimui užtikrinti. Verslo perspektyva“. Dalyviai keisis geriausios praktikos pavyzdžiais ir aptars konkrečius įgūdžių trūkumo problemos sprendimo būdus. Renginys įtrauktas į Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Bulgarijos darbo kalendorių.

Gabrielė Bischoff apie Tarptautinę moters dieną

Tarptautinę moters dieną pagerbiame moteris, turėdami omenyje ne tik tai, ką jau esame pasiekę, bet ir tai, kas mūsų dar laukia ateityje. Šiais metais Darbuotojų grupė ypatingą dėmesį yra sutelkusi į vyrus. Kodėl dėmesys skiriamas vyrams būtent moters dieną? Todėl, kad lyčių lygybė yra ne tik moterų problema. Be vyrų dalyvavimo niekada nepasieksime tikros lyčių lygybės.

EESRK Įvairių interesų grupė ragina diegti inovacijas pilietinėje visuomenėje

parengė EESRK Įvairių interesų grupė

Vasario 15 d. įvykusiame neeiliniame posėdyje Įvairių interesų grupė pristatė tyrimą Būsima pilietinės visuomenės raida Europos Sąjungoje iki 2030 m. EESRK užsakymu tyrimą atliko NVO informacijos, bendradarbiavimo ir plėtros centras (CNVOS, Slovėnija) ir Europos nacionalinių pilietinės visuomenės asociacijų tinklas (ENNA). 

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

Kirilicos abėcėlė – nauja abėcėlė Europos Sąjungoje

Bulgarijai pirmininkaujant ES Tarybai, 2018 m. kovo 15–24 d. EESRK patalpose vyks paroda „Kirilicos abėcėlė – nauja abėcėlė Europos Sąjungoje“.