Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Geresnė pusiausvyra, geresnė ES

Mieli skaitytojai,

Daugelis Europos šalių pastaraisiais metais minėjo ar artimiausiu metu minės 100 metų moterų teisės balsuoti sukaktį. Šis laimėjimas – tai ilgos, sunkios ir kartais kruvinos vyresnių kartų moterų kovos rezultatas. Ko gero nėra geresnio būdo pažymėti šį istorinį mūsų visuomenės įvykį kaip visoms kartu pasinaudoti šia teise.

Įsidėmėtinos datos

Trumpai

„Pilietinė visuomenė už RenESansą“. Kokios Europos norime po EP rinkimų?

2019 m. vasario 21 d. EESRK pirmininko Luca Jahier kvietimu vyks renginys „Pilietinė visuomenė už RenESansą“. Diskusijos suteiks progą išgirsti organizuotos pilietinės visuomenės nuomonę ir galimybę ES institucijoms išsakyti savo lūkesčius, siekius ir pasidalyti savo Europos vizija laikotarpiu po Europos Parlamento rinkimų.

Ruošdamiesi renginiui „Tavo Europa, tavo balsas“ Europos moksleiviai susitinka su EESRK nariais

2019 m. Europos Parlamento rinkimai

Vasario mėnesį Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai lankosi trisdešimt trijose mokyklose ir ruošia moksleivius renginiui „Tavo Europa, tavo balsas“ (Your Europe, Your Say, YEYS). Tai jaunimo asamblėja, kuri rengiama jau dešimtą kartą ir kuri vyks Briuselyje su šūkiu „#YEYSturns10: Vote for the future!“ (YEYS sukanka 10 metų. Balsuokite už ateitį!).

EESRK naujienos

Michel Barnier žodžiai EESRK plenarinėje sesijoje: „Blogiausias dalykas Europai – tyla“

540-ojoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto plenarinėje sesijoje dalyvavęs ES derybų su Jungtine Karalyste vyriausiasis derybininkas Michel Barnier išdėstė ES požiūrį į „Brexit’o“ susitarimą ir galimus būsimus scenarijus

„Brexit’as“ be susitarimo kelia grėsmę tiek JK, tiek ir ES aeronautikos ir chemijos pramonės gyvybingumui

EESRK Pramonės permainų konsultacinės komisijos (CCMI) surengtoje aukšto lygio diskusijoje dėl „Brexit’o“ poveikio aeronautikai ir chemijos pramonei kalbėję dalyviai sutarė, kad JK turėtų toliau laikytis ES teisės aktų ir kad cheminėms medžiagoms labai svarbus yra REACH reglamentas. Aeronautikos pramonės atveju svarbiausiose srityse reikėtų sudaryti abipusiškumu grindžiamus susitarimus ir numatytą pereinamąjį laikotarpį pratęsti bent iki penkerių metų.

EESRK ragins teisiškai pripažinti filantropinę veiklą ES

Iš filantropinių šaltinių Europoje kasmet gaunama beveik 90 mlrd. EUR vertės įnašų, tačiau, priešingai nei komercinės įmonės, filantropiniai fondai ar privatūs donorai negali naudotis Europos bendrosios rinkos teikiama nauda, todėl jiems sunku plėsti savo labdaringą veiklą kitose ES valstybėse narėse.

EESRK ragina atlikti ES vertybes atitinkančią PPO reformą

Savo sausio 24 d. plenarinėje sesijoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė nuomonę ragindamas atlikti plataus užmojo Pasaulinės prekybos organizacijos reformą siekiant įveikti ištikusią krizę kartu atkreipiant dėmesį į ES vertybes ir pirmaujantį ES vaidmenį subsidiarumo srityje.

Pilietinė visuomenė nori atidžiau stebėti, kaip įgyvendinami ES laisvosios prekybos susitarimai

Sausio mėn. vykusioje plenarinėje sesijoje EESRK priėmė nuomonę dėl vietos patarėjų grupių vaidmens stebint Europos Sąjungos pasirašytų laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimą stiprinimo. Vietos patarėjų grupės jau dabar yra atsakingos už laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimo priežiūrą darnaus vystymosi ir darbo standartų srityse, tačiau EESRK norėtų išplėsti stebėsenos funkciją, kad ji apimtų visus susitarimų aspektus, įskaitant pagrindines prekybos nuostatas.

EESRK diskusija su ES Tarybai pirmininkaujančia Rumunija: laikas iš naujo suartinti Europą su jos piliečiais

Sausio mėn. EESRK plenarinėje sesijoje buvo surengta diskusija su Rumunijos Ministre Pirmininke Vasilica‑Viorica Dăncilă dėl 2019 m. pirmąjį pusmetį ES Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos prioritetų. EESRK pirmininkas Luca Jahier pabrėžė, kaip svarbu, artėjant Europos Parlamento rinkimams, atkurti Europos piliečių pasitikėjimą politika.

Kognityvinės mažumos gali padėti spręsti įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitikties problemą rytdienos darbo rinkoje

Sausio mėn. vykusiame EESRK TEN skyriaus posėdyje buvo surengta prezentacija apie tai, kaip pasinaudoti vadinamųjų kognityvinių mažumų – asmenų, kuriems diagnozuotas didelio funkcionalumo autizmas, hiperaktyvumas, disleksija ir dispraksija – potencialu, siekiant patenkinti kai kurių itin trūkstamų techninių įgūdžių poreikius, kartu padėti tokiems žmonėms integruotis į visuomenę.

EESRK pritaria Europos kibernetinio saugumo centro įsteigimui

EESRK pritaria Komisijos iniciatyvai įsteigti Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centrą ir sukurti nacionalinių koordinavimo centrų tinklą. Taip siekiama padėti Sąjungai plėtoti technologinius ir pramoninius kibernetinio saugumo pajėgumus ir didinti Sąjungos kibernetinio saugumo pramonės konkurencingumą.

Atsparumo didinimas turi būti pagrindinis 2019 m. euro zonos prioritetas

Javier Doz Orrit

Europos Komisijos rekomendacijų 2019 m. euro zonos ekonominės politikos klausimu EESRK pažymi, kad, atsižvelgiant į dabartines ekonomines perspektyvas, 2019 m. euro zonos ekonomikai bus itin svarbu didinti ekonominį ir darbo rinkos atsparumą.

Nepaisant didelių galimybių, siūlomos PVM reformos sėkmė negali būti laikoma savaime suprantamu dalyku

VAT tax reform

Savo nuomonėje dėl Komisijos pasiūlymo EESRK pažymi, kad naujoji valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo PVM sistema turi atskleisti visą savo potencialą ir sumažinti galimą neigiamą poveikį bendrajai rinkai. Norint pasiūlymą įgyvendinti sėkmingai, labai svarbu, kad valdžios institucijos glaudžiau bendradarbiautų ir užtikrintų plataus masto komunikaciją.

 

EESRK klausymo dalyviai ragino kuo greičiau rasti visuotinį sprendimą skaitmeninės ekonomikos apmokestinimui

Sausio 29 d. EESRK vykusiame klausyme tarptautiniai mokesčių ekspertai ir pilietinės visuomenės atstovai ragino surasti veiksmingą visuotinį sprendimą skaitmeninės ekonomikos įmonių apmokestinimui siekiant užkirsti kelią tolesniems vienašaliams veiksmams ir užtikrinti tvarų augimą, investicijas, tikrumą mokesčių srityje ir teisingumą.

2021–2027 m. programa „Kūrybiška Europa“: EESRK ragina didinti biudžetą ir numatyti specialią paramą pagal programą „Horizontas 2020“

Europos kūrybos sektorius turi didžiulį potencialą, tačiau tam, kad galėtų jį visiškai atskleisti ir tapti rimtu konkurentu pasaulinėje rinkoje, turi būti labiau remiamas. Kitoms sritims, įskaitant tekstilės, turizmo, automobilių, statybų ir sveikatos sektorius, taip pat būtų naudingi plataus užmojo kultūros ir kūrybos sektorių siekiai.

Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną nutraukime gedulo tylą

Luca Jahier

Rengdamiesi minėti tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, vargu ar galime toliau sau tyliai gedėti. Užuot užsidarę tyloje, nes giliausiai gedime būdami vieni, mes norime šaukti.

Grupių naujienos

Darbdavių planai Rumunijos pirmininkavimo laikotarpiu

Pateikė EESRK Darbdavių grupė

Sanglauda – bendra Europos vertybė. Tai 2019 m. pirmąjį pusmetį Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos šūkis. Darbdavių grupės nuomone, nemažai pirmininkaujančios Rumunijos prioritetų yra susiję su šios grupės politiniais tikslais. Todėl Rumunijos pirmininkavimo laikotarpiu grupė planuoja suorganizuoti verslumui skirtą renginį.

EESRK Darbuotojų grupė palankiai vertina susitarimą dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros

Sausio 24 d. Europos Parlamentas, Europos Komisija ir valstybės narės pasiekė susitarimą dėl direktyvos dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros. Pasak EESRK darbuotojų grupės pirmininkės Gaby Bischoff, šis susitarimas – tai konkretus žingsnis, kad dirbantiems tėvams ir prižiūrintiesiems asmenims Europoje būtų lengviau gyventi ir dirbti.

Visuomenė už didmiesčių ribų: pilietinės visuomenės organizacijų vaidmuo priešinantis populizmui

EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Populizmas ES šiuo metu yra pasiekęs aukščiausią lygį nuo 1930 m. Atsižvelgdama į tai EESRK grupė „Įvairovė Europa“ atliko tyrimą kuris jau paskelbtas internete.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

Kultūros renginiai EESRK: kas programoje?

EESRK organizuoja kultūros renginius, norėdamas paskatinti aktyvesnį visuomenės dalyvavimą jo veiklai svarbiuose debatuose, pabrėžti tam tikro menininko darbų europinį matmenį ar atkreipti dėmesį į mažiau žinomus Europos menininkus, kurie verti pripažinimo ne tik savo šalyse, bet ir kitose ES valstybėse narėse. 2019 m. programoje kiekvienas ras kažką sau įdomaus.