Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Demokratijos ateitis Europoje

Mieli skaitytojai,

daugelį metų Europos teritoriją siaubė karas. Kiekviename Europos mieste galima rasti kruvinus konfliktus arba pilietinius neramumus menančių praeities reliktų. Šiuo metu Europos Sąjungos teritorijoje gyvename ilgiausią laikotarpį be karo. Tose vietose, kurios buvo nusiaubtos, dabar veikia tarpregioninės ir tarptautinės institucijos, dirbančios tam, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos sklandžiai veikti struktūrai, kurią vadiname ES. Žinoma, tai labai simboliška, tačiau simbolių nepakanka.

Įsidėmėtinos datos

20/02/2018 - 21/02/2018 Briuselis
žiedinės ekonomikos suinteresuotųjų subjektų konferencija Žiedinės ekonomikos įgyvendinimas. Kas toliau?
01/03/2018 - 02/03/2018 Atėnai
EESRK konferencija Demokratijos ateitis Europoje
06/03/2018 - 07/03/2018 Briuselis
4-asis migracijos forumas
14/03/2018 - 15/03/2018 Briuselis
EESRK plenarinė sesija
15/03/2018 - 16/03/2018 Briuselis
Tavo Europa, tavo balsas!

Trumpai

Kokia vieta tenka kultūrai ateities Europoje? Europos paaugliai rengiasi išsakyti savo nuomonę Briuselyje

Penkias savaites Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai lankysis savo šalių mokyklose ir ruoš mokinius renginiui „Tavo Europa, tavo balsas“ (Your Europe, Your Say, YEYS). Tai jaunimo asamblėja, kuri Briuselyje vyks 2018 m. kovo 15–16 d.

EESRK pirmininkas Georges Dassis susitiko su Ekonomikos, socialinių ir aplinkos reikalų tarybos pirmininku Patrick Bernasconi

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininkas Georges Dassis ir Prancūzijos ekonomikos, socialinių ir aplinkos reikalų tarybos pirmininkas Patrick Bernasconi sausio 17 d. susitiko Briuselyje pristatyti pradinio savo vadovaujamų institucijų tvirtesnio bendradarbiavimo vertinimo ir išnagrinėti tolesnės bendros veiklos galimybių.

Pirmininkas G. Dassis dalyvavo Europos Parlamento „Sidabrinės rožės apdovanojimų“ ceremonijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) pirmininkas Georges Dassis sausio 23 d. dalyvavo 15-ąjį kartą teikiamų „Sidabrinės rožės apdovanojimų“ ceremonijoje, kurią Europos Parlamente surengė tinklas SOLIDAR, bendradarbiaudamas su Europos Parlamento Socialistų ir demokratų frakcija ir Europos socialistų partija. 

ES žmogaus teisių srities pilietinės visuomenės organizacijoms kyla vis daugiau sunkumų jų veikloje

Sausio 19 d., penktadienį, EESRK kartu su ryšių grupe suorganizavo renginį, kuriame Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) pristatė savo parengtą ataskaitą, kurioje įspėjama, kad ES pilietinė visuomenė turi vis mažiau erdvės kovoti už pagarbą žmogaus teisėms.

EESRK naujienos

EESRK tariasi su pilietine visuomene dėl kibernetinio saugumo

EESRK ragina ES ir jos valstybes nares taikyti Europos lygmens kibernetinio saugumo modelį, sustiprinti Europos kibernetinio saugumo agentūros įgaliojimus ir galiausiai sukurti veiksmingą Europos internetinių paslaugų ir produktų sertifikavimo sistemą.

EESRK ragina Komisiją tiksliai apibrėžti siūlomus pranešimo apie tarpvalstybinius mokesčių susitarimus kriterijus

Tax justice

EESRK savo nuomonėje dėl atgrasomųjų mokesčių vengimo ir mokestinio sukčiavimo priemonių ragina Komisiją nustatyti tikslesnius siūlomų pareigų teikti duomenis apie tarpvalstybinius mokesčių susitarimus ir sandorius požymius, kad būtų išvengta subjektyvaus mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratorių aiškinimo, kuris gali lemti pernelyg didelį pranešimų skaičių ir administracinę naštą.

EESRK rūmuose Komisija pristatė priemonių rinkinį, skirtą konsultuoti valstybes nares apie ES finansavimą migrantų integracijai

Sausio mėn. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ir Europos Komisija kartu surengė renginį, kuriame pristatė naują Komisijos priemonių rinkinį, skirtą padėti valstybėms narėms sustiprinti migrantų kilmės asmenų integraciją veiksmingiau ir labiau koordinuotai pasinaudojant turimomis ES finansavimo priemonėmis.

Vakarų Balkanų šalims reikalingas aiškus stojimo į ES veiksmų planas

Tokia buvo svarbiausia Briuselyje surengto Europos ekonomikos ir socialinių ir reikalų komiteto viešojo klausymo, skirto Vakarų Balkanų ekonominei ir socialinei sanglaudai ir europinei integracijai, išvada.

„Labai džiaugiamės, kad ES Tarybai pirmininkaujanti Bulgarija vienu iš savo prioritetų pasirinko Vakarų Balkanus ir paprašė EESRK parengti nuomonę šiuo klausimu“, – teigė EESRK tyrimo grupės dėl ekonominės ir socialinės sanglaudos ir europinės integracijos pirmininkas Ionut Sibian. EESRK nuomonės pranešėjas Andrej Zorko nurodė, kad šis regionas yra labai sudėtingas ir kad reikalingas glaudesnis regionų bendradarbiavimas bei aktyvesnis pilietinės visuomenės dalyvavimas Europos integracijos procese. 

Europoje pagamintiems produktams („Made in Europe“) Europos rinkoje turi būti užtikrintos tokios pat sąlygos kaip konkurentams

Nors protekcionizmas nėra tinkamas pasirinkimas Europai, ES negali leisti, kad jos vidaus rinką užplūstų produktai, kurie akivaizdžiai neatitinka jos socialinių ir aplinkos standartų ir kelia grėsmę jos pramonei – apie tai perspėjama sausio mėn. plenarinėje sesijoje priimtoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) nuomonėje dėl ES pramonės politikos.

EESRK ragina skubiai priimti Komisijos pasiūlymą dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje

EESRK pritaria Europos Komisijos pasiūlymui dėl ilgai laukto reglamento dėl konkurencijos apsaugos oro transporto sektoriuje persvarstymo. Sausio mėn. EESRK plenarinėje sesijoje priimtoje nuomonėje Komitetas ragina Europos Parlamentą ir Tarybą skubiai priimti persvarstytą reglamentą, kad būtų galima veiksmingai spręsti tarptautinės konkurencijos iškraipymo problemą.

EESRK tvirtai remia pirmą kartą ES Tarybai pirmininkaujančios Bulgarijos prioritetus

„Pirmininkavimo sėkmė priklauso ne nuo šalies dydžio, o nuo politinės valios skatinti Europos ateičiai svarbią politiką“, – kalbėjo EESRK pirmininkas Georges Dassis, EESRK sausio mėn. plenarinėje sesijoje sakydamas sveikinimo kalbą Bulgarijos darbo ir socialinės politikos ministro pavaduotojai Zornitsa Roussinova.

EESRK ragina įvesti finansinį draudimą žalai nuo kibernetinio sukčiavimo nukentėjusiems asmenims atlyginti

„Valstybių narių teisinio bendradarbiavimo gerinimas kovos su kibernetiniu sukčiavimu srityje yra žingsnis tinkama linkme“, – teigia EESRK neseniai priimtoje nuomonėje, kurioje vertinamas Komisijos direktyvos projektas dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu. Tačiau EESRK ragina imtis daugiau apsaugos priemonių skaitmeninių mokėjimo priemonių naudotojams apsaugoti ir privalomų prevencinių priemonių siekiant juos įspėti apie kibernetinių nusikaltėlių veiklos schemas.

Fiskalinės politikos indėlis labai svarbus siekiant tolesnio euro zonos ekonomikos atsigavimo 2018 m.

Image
Doz Orrit, ECO 444

EESRK nesutinka su Europos Komisijos pasiūlymu dėl iš esmės neutralios fiskalinės politikos krypties ir vietoj to siūlo siekti pozityvios fiskalinės politikos krypties, atitinkančios maždaug 0,5 proc. BVP. Remiantis nuomone 2018 m. euro zonos ekonominė politika, daugiausia pastangų biudžeto srityje turėtų dėti šalys, turinčios einamosios sąskaitos perteklių ir fiskalinio manevravimo galimybę.

Vairavimo ir poilsio trukmė, darbo laikas ir darbuotojų komandiravimas

EESRK nuomonė „Vairavimo ir poilsio trukmė, darbo laikas ir darbuotojų komandiravimas“ buvo priimta 2018 m. sausio 18 d. vykusioje 531-ojoje plenarinėje sesijoje 173 nariams balsavus už, 89 – prieš ir 17 susilaikius. Nuomonę parengė pranešėja Tanja Buzek, priklausanti Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės (TEN) skyriui. (mp)

Grupių naujienos

Socialinės teisės ir kelių eismo saugumas

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Sausio mėn. plenarinėje sesijoje buvo priimta svarbi nuomonė dėl transporto sektoriaus itin svarbaus vaidmens ES ekonomikai. Šioje nuomonėje aptariami esminiai klausimai, pavyzdžiui, poilsio laikas ir darbuotojų komandiravimas. Komitetas atkreipia dėmesį į tai, kad į judumo dokumento rinkinį įtrauktų teisės aktų pakeitimai neleidžia veiksmingai išspręsti nustatytų įvairių problemų ir, Darbuotojų grupės nuomone, jais neužtikrinama sėkminga kova su socialiniu dempingu kelių transporto sektoriuje. Be to, siekiant geriau kontroliuoti, kaip šios taisyklės taikomos tarptautiniu lygmeniu, EESRK ragina įsteigti Europos kelių transporto agentūrą.

Išsiskyrė EESRK narių nuomonės dėl darbuotojų komandiravimo transporto sektoriuje Darbdavių grupė nepritaria EESRK nuomonei

parengė EESRK Darbdavių grupė

Darbdavių grupė nepritarė EESR nuomonei dėl vairavimo ir poilsio laikotarpių, darbo laiko ir darbuotojų komandiravimo. Grupės manymu, nuomonėje nepakankamai atspindėti Komiteto narių nuomonių dėl Komisijos pasiūlymo dėl darbuotojų komandiravimo skirtumai.

Pilietinė visuomenė Europos Sąjungoje: ateities scenarijai 2030 m. Neeilinis Įvairių interesų grupės posėdis

parengė EESRK Įvairių interesų grupė

Pasibaigus antrajai vasario mėn. plenarinės sesijos dienai, III grupė EESRK rūmų JDE 62 salėje surengs neeilinį posėdį „Pilietinė visuomenė Europos Sąjungoje: ateities scenarijai 2030 m.“.