EESRK remia nevalstybinių subjektų kovos su klimato kaita finansavimo forumą

ES tenka labai svarbus vaidmuo koordinuojant ir finansuojant nacionalines ir regionines pastangas kovoti su klimato kaita. Ji remia principu „iš apačios į viršų“ pagrįstą kovą su klimato kaita visame pasaulyje, tačiau Europoje dar galima nuveikti daug daugiau. Nuomonėje Nevalstybinių subjektų galimybių pasinaudoti kovos su klimato kaita finansavimu gerinimas, kurią parengė Cillian Lohan, EESRK

Kovos su klimato kaita tikrai negalima laimėti, jei tuo pat metu finansuojama kova su klimato kaita ir skatinama klimatui kenksminga veikla, pavyzdžiui, teikiamos subsidijos iškastinio kuro energijos šaltiniams. Labai svarbu tikrinti visų viešųjų ir privačiųjų investicijų poveikį klimato kaitai.

Pirmiausia, EESRK siūlo įsteigti , kuris suburtų pagrindinius suinteresuotuosius subjektus, galinčius nustatyti kliūtis, kylančias skirstant finansavimą mažos apimties projektams, pagrįstiems principu „iš apačios į viršų“, ieškoti sprendimų ir nurodyti veiksmingiausias priemones. „“, – teigia Cillian Lohan.

„– pabrėžia jis. (sma)