Pilietinės visuomenės organizacijų grupė

Pilietinės visuomenės organizacijų grupė (III grupė) kartu su Darbdavių bei Darbuotojų grupėmis Komitetui užtikrina galimybę dinamiškai ir visapusiškai išreikšti įvairių ekonominių, socialinių, profesinių ir pilietinių organizacijų, kurios sudaro valstybių narių pilietinę visuomenę, interesus.

Atsižvelgiant į Lisabonos sutartyje numatytus pakeitimus, III grupę sudaro „kitų pilietinei visuomenei atstovaujančių organizacijų, visų pirma ekonominės, pilietinės, profesinės ir kultūros sričių, atstovai ir suinteresuotieji subjektai“.

Išskirtinis III grupės bruožas, pagrindžiantis jos tapatumą, yra tai, kad ji atstovauja plačiam sektorių spektrui. Jos nariai priklauso organizacijoms, kurios gina interesus šiose srityse:

 • Akademinė bendruomenė (gamtos mokslų atstovai, ekonomistai, sociologai ir kt.)
 • Piliečių dalyvavimas ir įgalėjimas
 • Pilietinės visuomenės vystymasis
 • Vartotojai
 • Aplinka, paveldas ir darnus vystymasis
 • Ūkininkavimas, žuvininkystė ir pakrančių bendruomenės, miškininkystė
 • Žmogaus teisių apsauga (su vaikais, vyresnio amžiaus asmenimis, šeimomis, lyčių lygybe, marginalizuotomis ir nepasiturinčiomis grupėmis, migrantais ir pabėgėliais, mažumomis, neįgaliaisiais, moterimis ir jaunimu susiję klausimai)
 • Laisvosios profesijos (teisininkai, gydytojai, inžinieriai ir kt.)
 • Labai mažos įmonės, mažosios ir vidutinės įmonės ir amatai
 • Socialinė ekonomika (labdaros organizacijos, kooperatyvai, fondai, savidraudos draugijos ir socialinės įmonės).

Bendras III grupės tikslas – iš tikrųjų sustiprinti dalyvaujamąją demokratiją Europos Sąjungoje ir užtikrinti, kad EESRK nuomonės dėl ES pasiūlymų dėl teisės aktų atspindėtų visų europiečių interesus. Todėl III grupės veikla grindžiama trimis ramsčiais:

 • demokratine įvairove,
 • bendro sutarimo siekimu,
 • Europos pilietinės visuomenės dalyvavimu – veiksmais vietos lygmeniu.

2020–2025 m. pirmininkavimo laikotarpiu grupė daugiausia dėmesio savo darbe skirs „skurdui ir pilietinės visuomenės organizacijų vaidmeniui jį šalinant“.

Downloads

2024 WORK PROGRAMME OF THE CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS’ GROUP (Subject to review according to developments during the year)