„Tiesioginės išmokos turi būti skiriamos tik aktyviems ūkininkams“, – sako EESRK ir ragina imtis specialių paramos jauniesiems ūkininkams priemonių

EESRK remia tvirtą ir tinkamai finansuojamą BŽŪP ir pritaria ES biudžeto padidinimui iki 1,3 proc. BNP, remiantis ES ekonomikos augimu. BŽŪP būtina pakankamai finansuoti, siekiant spręsti ūkininkų ir žemės ūkio darbuotojų mažų pajamų, infliacijos ir bet kokio „Brexit’o“ sukelto trūkumo klausimus, taip pat tenkinti papildomus aplinkosaugos ir klimato kaitos reikalavimus.

„Europos ūkininkai – šeimos ūkiai, MVĮ, kooperatyvai ir kitos tradicinės ūkininkavimo sistemos – turi gebėti gyventi iš ūkininkavimo pajamų. Tai turi būti užtikrinama sąžiningomis kainomis ir tvirtomis tiesioginėmis išmokomis. Tačiau tiesioginės išmokos, vadovaujantis objektyviais kriterijais ir regionų praktika, turėtų būti skiriamos tik aktyviems ūkininkams ir žemės ūkio įmonėms, gaminantiems žemės ūkio produktus ir teikiantiems viešąsias gėrybes. Nepakanka tik būti žemės ūkio paskirties žemės savininku“, – pasakė EESRK nuomonės Maisto ir ūkininkavimo ateitis pranešėja Jarmila Dubravská. „ES ūkininkams nepaprastai svarbu, kad pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų būtų iš tiesų supaprastinti biurokratiškiausi BŽŪP aspektai,“ – pridūrė John Bryan.

Subsidiarumas neturi pakenkti BŽŪP arba bendrajai rinkai. Jis turėtų būti taikomas tik valstybių narių planams dėl BŽŪP tikslų įgyvendinimo, kartu suteikiant valstybėms narėms tam tikro lankstumo patvirtinti tokius išmokų pagal pirmąjį ir antrąjį ramstį mokėjimo būdus, kurie geriausiai atitiktų konkrečiose šalyse vykdomo ūkininkavimo tipus, struktūrą bei sąlygas ir kuriais būtų atsižvelgiama į šalies gamtos sąlygas ir aplinką. EESRK nepritaria tam, kad valstybės narės galėtų pervesti lėšas iš antrojo ramsčio į pirmąjį ramstį. Komitetas ragina veikiau nustatyti pagrįstą antrojo ramsčio bendro finansavimo lygį visoms valstybėms narėms.

EESRK taip pat siūlo padidinti BŽŪP paramą jauniesiems ūkininkams ir kartų kaitos užtikrinimui. Galiausiai ES turi užtikrinti nuoseklesnę BŽŪP ir prekybos politikos strategiją. (sma)