ES PVM sistema turi būti nedelsiant pakoreguota pagal rinkos pokyčius

EESRK palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymus dėl PVM veiksmų plano, kuriuo siekiama naudos galutiniam vartotojui, tačiau ragina padaryti keletą pakeitimų. Jis primygtinai ragina valstybes nares dėti visas pastangas įgyvendinti pasiūlytas reformas ir per pagrįstą laikotarpį pereiti prie galutinės pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistemos.

EESRK mano, kad dabartinė ES PVM sistema turi būti suderinta atsižvelgiant į rinkos pokyčius, verslo modelius ir technologijas, kad būtų užtikrintas tinkamas bendrosios rinkos veikimas, supaprastintos PVM taisyklės ir užkirstas kelias mokestiniam sukčiavimui.

Siekiant sumažinti PVM nepriemoką, valstybės narės turėtų sukurti tinkamą forumą, skirtą keistis geriausia patirtimi pajamų surinkimo srityje ir ieškoti būdų, kaip geriau panaudoti skaitmenines technologijas siekiant kovoti su PVM sukčiavimu, supaprastinti mokesčių administratoriams ir įmonėms tenkančią administracinę naštą ir suteikti jiems paprastesnę prieigą prie informacijos. Ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas sistemos, padėsiančios veiksmingai surinkti mokesčius tarpvalstybinės prekybos atvejais, sukūrimui.

EESRK ragina visas reformų procese dalyvaujančias institucijas ieškoti būdų, kaip būtų galima sukurti bendrą prekėms ir paslaugoms skirtą PVM sistemą. Jis pritaria Komisijos pasiūlymams dėl lengvatinių PVM tarifų ir rekomenduoja juos taikyti tam tikroms prekių ir paslaugų kategorijoms, visų pirma visuotinės svarbos prekėms ir paslaugoms. Prekių ir paslaugų, kurioms būtų taikomas standartinis PVM tarifas, neigiamas sąrašas neturėtų netinkamai varžyti valstybių narių laisvės nustatyti lengvatinius tarifus tam tikroms visuotinės svarbos prekėms.

Galiausiai EESRK mano, kad mažosioms įmonėms taikytinos naujosios PVM sistemos viršutinės ribos turėtų būti nustatytos taip, kad ši nauja tvarka būtų taikoma visoms MVĮ. Jos taisyklės turėtų būti taikomos ir socialinės ekonomikos įmonėms.

Išsamesnės informacijos ieškokite mūsų pirmojoje ir antrojoje nuomonėse.  (jk)