Unutarnja savjetodavna skupina EU-a za Srednju Ameriku

Trgovinski odnosi između EU-a i Srednje Amerike uređeni su Sporazumom o pridruživanju potpisanom u lipnju 2012. godine. Sporazumom su, pored ostalog, obuhvaćeni trgovina, politički dijalog i suradnja, a njegove su potpisnice srednjoameričke države Panama, Kostarika, Gvatemala, El Salvador, Honduras i Nikaragva.

Trgovinski stup Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike stupio je na snagu 2013. i sadrži poglavlje o trgovini i održivom razvoju, jer su obveze stranaka u području rada i okoliša važne za njihove trgovinske odnose i opći cilj pružanja potpore održivom razvoju. Te obveze uključuju, među ostalim, provedbu temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada (ILO), multilateralnih sporazuma u području okoliša kao što je Konvencija o biološkoj raznolikosti, Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama te Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES).

Osim toga, srednjoameričke države i EU obvezali su se da će u svojim nacionalnim zakonodavstvima osigurati visoku razinu zaštite radnika i okoliša, da će nastojati unaprijediti zakone i politike u tim područjima te da neće smanjivati odgovarajuće standarde radi poticanja trgovine i ulaganja. Također su izrazili spremnost na suradnju u područjima povezanima s trgovinom te radom, okolišem i održivim razvojem. To uključuje i olakšavanje trgovine i ulaganja u tehnologije i usluge u području okoliša, kao i promicanje energije iz obnovljivih izvora, energetski učinkovitih proizvoda, društveno odgovornog poslovanja (DOP) i trgovine proizvodima koji podliježu sustavima etičke ili pravedne trgovine. Suradnja može obuhvaćati i trgovinske aspekte održivog gospodarenja šumskim resursima, promicanje održivog ribolova i druga relevantna područja.

Stranke su se obvezale i na praćenje učinka Sporazuma.

Unutarnja savjetodavna skupina EU-a

Poglavljem o trgovini i održivom razvoju Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike predviđeno je da svaka stranka uspostavi novu savjetodavnu skupinu za trgovinu i održivi razvoj (u području zaštite okoliša i rada), ili da se savjetuje s onom koja već postoji, u cilju iznošenja stajališta i preporuka o aspektima održivog razvoja povezanima s trgovinom te savjetovanja stranaka o tome kako bolje postići ciljeve iz tog poglavlja. Savjetodavna skupina sastoji se od neovisnih predstavničkih organizacija civilnog društva, uz ujednačenu zastupljenost gospodarskih, društvenih i ekoloških dionika uključujući, pored ostalog, organizacije poslodavaca i radnika, poslovna udruženja, nevladine organizacije i lokalna tijela.

Zajednički sastanci

Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Srednje Amerike predviđa se da stranke organiziraju i omoguće rad Foruma za dijalog civilnog društva tih dviju regija, uz uravnoteženu zastupljenost gospodarskih, socijalnih i ekoloških dionika. Njegova je svrha pružiti okvir za otvoreni dijalog o aspektima trgovine i održivog razvoja u odnosima između stranaka, kao i za rasprave o tome kako suradnja može pomoći u postizanju ciljeva iz poglavlja. Forum za dijalog civilnog društva sastaje se jednom godišnje, osim ako se stranke ne dogovore drugačije. Svaki sastanak Međuvladinog odbora za trgovinu i održivi razvoj uključuje sastanak s predstavnicima civilnog društva koji će raspravljati o provedbi poglavlja.

Osim toga, savjetodavne skupine EU-a i Srednje Amerike složile su se da će održavati godišnje zajedničke sastanke odmah nakon sastanaka Foruma za dijalog civilnog društva. Takvi zajednički sastanci pružaju odgovarajući okvir za strukturiranu, detaljnu raspravu o širokom rasponu pitanja povezanih s provedbom poglavlja o trgovini i održivom razvoju. Također omogućuju razmjenu informacija i najboljih praksi u srodnim područjima te pripremu zajedničkih preporuka koje će se predstaviti strankama i Forumu za dijalog civilnog društva.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created pursuant to Title VIII (Article 294) of the EU-Central America Association Agreement
Decent work and compliance with ILO standards
Business opportunities and challenges...
Corporate social responsibility