Europski migracijski forum

EGSO je u siječnju 2015. u suradnji s Europskom komisijom organizirao prvo izdanje Europskog migracijskog foruma. Europski migracijski forum razvio se iz Europskog foruma za integraciju te je u razdoblju između 2009. i 2014. doživio 11 izdanja.

Europski migracijski forum platforma je za dijalog između civilnog društva i europskih institucija o pitanjima u vezi s migracijom, azilom i integracijom državljana trećih zemalja. Na tom se forumu najmanje jednom godišnje okupe predstavnici organizacija civilnog društva, lokalnih i regionalnih vlasti, država članica i institucija EU-a.

Cilj je foruma poboljšati koordinaciju i suradnju između glavnih aktera uključenih u višerazinsko upravljanje migracijom u Europi. Europskim migracijskim forumom nastoji se pružiti više informacija o najnovijim političkim kretanjima, ali i prikupiti informacije o načinu provedbe europskih politika na regionalnoj, lokalnoj razini i razini najbližoj građanima. Platforma bi trebala doprinijeti boljem razumijevanju glavnih izazova s kojima se u tom području suočavaju organizacije civilnog društva i socijalni partneri te utvrditi načine pružanja bolje podrške navedenim akterima u njihovim nastojanjima da odgovore na potrebe migranata.

Poslove tajništva za Europski migracijski forum obavljaju članovi osoblja Stručne skupine EGSO-a za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo (SOC).