Više mjera hitno je potrebno za smanjenje broja loših kredita

NPLs

EGSO pozdravlja prijedloge Europske komisije o lošim kreditima. Iako Odbor predlaže procjenu učinka za predloženu uredbu, smatra da će se prijedlozima doprinijeti jačanju EMU-a i napretku prema dovršetku uspostave bankovne unije.

Dodatne mjere potrebne su na razini EU-a kako bi se smanjio udio loših kredita i spriječilo nagomilavanje takvih zajmova. Također je ključno ukloniti dugove umanjene vrijednosti s računa financijskih institucija, i to kako bi se izbjegle posljedice prezaduženosti u budućnosti i omogućilo bankama da se usredotoče na kreditiranje poduzeća i građana Kreditne institucije ubuduće bi trebale jamčiti odgovorno kreditiranje.

U mišljenju EGSO-a o prijedlozima Komisije u pitanje se dovode jedinstveni pristup kao i rokovi za rezerviranja za nove loše kredite u okviru predloženog zakonom propisanog bonitetnog zaštitnog mehanizma. Pri primjeni bonitetnog zaštitnog mehanizma u obzir je potrebno uzeti razlike između nacionalnih građanskih prava i trajanja postupaka na građanskim sudovima. Predloženi rokovi mogli bi natjerati banke da brzo prodaju nove loše kredite što bi predstavljalo prepreku za poduzeća na koja se to odnosi.

Iz tog se razloga snažno preporučuje procjena mogućeg učinka predložene uredbe na banke, na prijenos kredita na kućanstva, na MSP-ove i na rast BDP-a, i to kako bi se utvrdilo je li predložena uredba prikladna i učinkovita.

Prijedlozima Komisije potiče se razvoj sekundarnog tržišta za loše kredite. EGSO smatra da regulatori ne bi trebali poticati prodaju loših kredita zbog rizika da se loši krediti na sekundarnim tržištima prodaju po nižoj cijeni od vrijednosti koju bi mogli postići putem oporavka unutar banaka. (jk)