Osnovne usluge trebaju biti dostupne svima

Bolja provedba europskog stupa socijalnih prava, s naglaskom na promicanju osnovnih usluga, bila je jedna od tema plenarnog zasjedanja u lipnju, na kojem su članovi usvojili samoinicijativno mišljenje o toj temi izvjestitelja Raymonda Hencksa i Krzysztofa Balona.

EGSO naglašava da svatko mora imati pravo na pristup osnovnim uslugama kao što su voda, energija i prijevoz te ističe da su one od presudne važnosti za socijalnu pravdu.

G. Hencks istaknuo je da su neke od tih usluga nedovoljno regulirane i da se u nedovoljnoj mjeri provode u državama članicama. „Pozivamo na to da osnovne usluge budu dostupne svima“, poručio je, ali i dodao da to nije dovoljno. „Ujedno je potrebno razjasniti koncept osnovnih usluga i poduzeti konkretne mjere kako bi se prevladali postojeći nedostaci i osiguralo dobro funkcioniranje tih usluga, u skladu s potrebama korisnika.“

EGSO stoga pozdravlja činjenicu da se u 20. načelu stupa socijalnih prava potvrđuje pravo na pristup osnovnim uslugama. „Te su usluge ključan element socijalne pravde i temelje se na načelu jednakog postupanja prema korisnicima – uz zabranu svih oblika diskriminacije ili isključivanja – te na načelu univerzalnog pristupa uslugama visoke razine cjenovne pristupačnosti i kvalitete“, složio se g. Balon. (mp)