Kvalitetna naukovanja u Europi: dajmo riječ naučnicima

Programe naukovanja trebalo bi osmišljavati uz aktivno sudjelovanje osoba kojih se oni izravno tiču – samih naučnika i njihovih organizacija. To je glavna primjedba EGSO-a na predloženi okvir za kvalitetno i učinkovito naukovanje, za koji EGSO inače smatra da će pridonijeti podizanju standarda diljem EU-a.

Organizacije mladih i roditelja, studentska udruženja i sami naučnici ne smatraju se prirodnim dionicima u izrađivanju programa naukovanja, ali s obzirom na to da su oni glavni korisnici tih programa, trebali bi sudjelovati u njihovu osmišljavanju, upravljanju i provedbi, tvrdi se u mišljenju o Prijedlogu preporuke Vijeća o Europskom okviru za kvalitetna i učinkovita naukovanja, koje je EGSO usvojio 19. travnja.

Uključivanje socijalnih partnera, što je Prijedlogom i predviđeno, od presudne je važnosti, ali isto je tako ključno osigurati potporu tih drugih bitnih dionika, smatra EGSO, oslanjajući se pri definiranju svojeg stajališta na stručnost Europskog foruma mladih.

S druge strane, naukovanje ne može riješiti problem nezaposlenosti. Premda naukovanje pojedincima može pomoći da povećaju svoje izglede za pronalaženje zaposlenja, nezaposlenost je složeno pitanje za čije je rješavanje potreban svestran pristup, ističe EGSO.

EGSO općenito gledajući pozdravlja ovaj prijedlog jer se u njemu iznosi zajedničko shvaćanje kvalitetnog naukovanja i definiraju njegove glavne sastavnice – pisani ugovor, pravila o naknadama, vrijeme provedeno na radnom mjestu, socijalna zaštita, zdravlje i zaštita na radu itd.

EGSO pozdravlja odredbu o potpori MSP-ovima koji nude kvalitetna naukovanja, isto kao i odredbu o transnacionalnoj mobilnost naučnika.

EGSO je voljan nadzirati provedbu novog okvira u državama članicama iz perspektive organiziranog civilnog društva.