Integracija zapadnog Balkana treba ostati među glavnim prioritetima EU-a

Proširenje Europske unije, osobito širenje njezinih demokratskih vrijednosti i pravnih standarda na zapadni Balkan, u interesu je kako zemalja te regije tako i EU-a, ističe Europski gospodarski i socijalni odbor u mišljenju „Ekonomska i socijalna kohezija i europska integracija zapadnog Balkana“ usvojenom na plenarnom zasjedanju 19. travnja.

„Od ključne je važnosti da pristupanje zapadnog Balkana ostane među prioritetima EU-a“, izjavio je Andrej Zorko, izvjestitelj za mišljenje EGSO-a. „Promicanje vrijednosti EU-a u toj regiji jamči sigurnost i stabilnost, potiče socijalni i gospodarski razvoj, kao i demokraciju i vladavinu prava u tim zemljama, a to donosi stabilnost i sigurnost EU-u. Izrazito je važno da civilno društvo, uključujući i socijalne partnere, ima aktivnu ulogu u tom procesu.“

Korupcija, organizirani kriminal, opća slabost državnih institucija i vladavine prava te diskriminacija manjinskih skupina neki su od problema s kojima se suočavaju zemlje zapadnog Balkana. Njihova gospodarstva rastu, ali tih je šest zemalja i dalje među najsiromašnijima u Europi. Procjenjuje se da bi postizanje potpune konvergencije sa životnim standardom u EU-u moglo potrajati čak 40 godina. EGSO stoga smatra da bi Europska komisija trebala razviti posebne programe za bržu socijalnu i gospodarsku konvergenciju zapadnog Balkana.

„EGSO napominje da je proces pristupanja EU-u i dalje ključna motivacija za reforme u zemljama zapadnog Balkana“, tvrdi Dimitris Dimitriadis, suizvjestitelj za mišljenje EGSO-a. „Imajući u vidu velike razlike u pogledu ekonomske i socijalne sigurnosti u državama članicama EU-a i zemljama kandidatkinjama, EGSO ističe da se gospodarskim i socijalnim učincima provedenih reformi ne pridaje dovoljno pozornosti. Stoga preporučuje da se pri ocjenjivanju ispunjenosti kriterija za članstvo u EU-u razmatra i socijalna, gospodarska i teritorijalna kohezija.“ (sg)