Financiranje europskog stupa socijalnih prava

Skupina radnika EGSO-a

Hitno moramo ponovno uspostaviti solidarnost i stati na kraj nacionalizmu, rasizmu i kratkovidnim politikama u Europi.

Europski stup socijalnih prava od temeljne je važnosti za poboljšanje radnih uvjeta i plaća te sustava socijalne zaštite u Europi, osiguravanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života te unapređenje socijalnih standarda i konvergencije među državama članicama EU-a uključujući kolektivno pregovaranje i pristup socijalnim uslugama.

Međutim, bez sredstava neće biti ni poboljšanja: istinska provedba stupa socijalnih prava u državama članicama bit će moguća samo ako one budu imale dovoljno financijskih sredstava za ulaganja u socijalne politike kako bi prava i načela pretočile u konkretne inicijative politika.

Stoga mehanizmi kao što su Europski socijalni fond, Europski fond za strateška ulaganja itd. moraju imati važnu ulogu, jednako kao i pravedniji sustav oporezivanja i uvažavanje zlatnog pravila, u skladu s kojim se neka socijalna ulaganja primjerice na području obrazovanja, infrastrukture itd. izuzimaju iz javnog deficita, čime se omogućuju veća socijalna ulaganja, a da se pritom ne krše fiskalna pravila. 

EGSO trenutačno radi na mišljenju o financiranju stupa socijalnih prava, u kojem će iznijeti uravnoteženu analizu načina na koji se to može i treba postići uz pomoć većih ulaganja, i to posebice sredstvima namijenjenim ESF-u, EFSU-u i drugim fondovima EU-a u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje nakon 2020. Mišljenje predstavlja doprinos trenutačnoj raspravi o sljedećem financijskom okviru, koji će utjecati na uspjeh politika socijalne konvergencije. (prp/mg)