Potrebno je više mjera u zakonodavstvu EU-a kako bi se zajamčila prava žena s invaliditetom

Žene s invaliditetom trebale bi biti u mogućnosti donositi odluke o pitanjima koja se na njih odnose te biti pravedno zastupljene u javnim institucijama. To je stajalište koje su predstavnici organizacija osoba s invaliditetom izrazili na konferenciji „Žene s invaliditetom u EU-u: trenutna situacija i daljnji koraci“ u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

Većina govornika složila se da se žene s invaliditetom nalaze u nepovoljnijem položaju od muškaraca s invaliditetom, te da se, unatoč postignutom napretku, još uvijek suočavaju s dvostrukom diskriminacijom u EU-u. Naglašeno je da se u politikama ne uzima posebno u obzir pitanje žena s invaliditetom. Govornici su naglasili potrebu za promicanjem zakonodavstva na razini EU-a kojim bi se izričito zaštitila prava žena s invaliditetom. Također je naglašeno da je posebnu pažnju potrebno posvetiti nasilju nad ženama s invaliditetom s obzirom na veću vjerojatnost da one postanu žrtve nasilja u obitelji. Među sudionicima konferencije bili su predstavnici raznih organizacija osoba s invaliditetom, kao i Europske komisije i Europskog parlamenta. (mb/ia)