EGSO poziva države članice EU-a da ubrzaju dovršenje EMU-a

Države članice moraju hitno raditi na uspostavi stabilnog, uspješnog i otpornijeg EMU-u. Stoga su potrebne daljnje mjere na nacionalnoj razini i na razini EU-a: to je jedan od glavnih zaključaka javne rasprave o dovršenju EMU-a, koju je EGSO nedavno organizirao.

Gospodarski stručnjaci i predstavnici institucija i civilnog društva složili su se da su trenutačni izazovi i naučene lekcije iz prošlih kriza ukazali na jasnu potrebu za reformom i dovršenjem EMU-a, a trenutačni gospodarski oporavak diljem EU-a i povećana potpora građana euru pružaju odličnu priliku za to.

Sudionici rasprave utvrdili su da postoji posebna potreba za brzim dovršenjem bankovne unije i unije tržišta kapitala u cilju ostvarivanja napretka u dovršenju EMU-a. Od država članica i Komisije zatražili su da osiguraju održivost budućih financija te da u okviru budućih odluka o EMU-u postignu odgovarajuću ravnotežu između odgovornosti i solidarnosti.

Predstavljena su sljedeća četiri pospješitelja koja bi se mogla koristiti na razini EU-a kako bi se u najvećoj mjeri povećali učinci domaćih strukturnih reformi: zajednička makroekonomska strategija za europodručje za odgovor na asimetrične šokove, zajednički pristup financiranju investicija i inovacija na mikroekonomskoj razini, proračun europodručja za financiranje određenih europskih javnih dobara te djelotvorniji i odgovorniji institucijski okvir zahvaljujući kojem bi europodručje primjerice dobilo ministra financija.

Izvjestitelji EGSO-a Mihai Ivaşcu (Skupina raznih interesa) i Stefano Palmieri (Skupina radnika) uključit će zaključke rasprave u mišljenje o Komisijinom paketu o EMU-u, o kojem će se glasovati u travnju. (jk)