Prijedlozi EGSO-a za osiguravanje kibersigurnosti

EU bi trebao ojačati mandat Agencije EU-a za kibersigurnost (ENISA), uspostaviti okvir za certifikaciju na europskoj razini te se usredotočiti na obrazovanje i zaštitu korisnika interneta.

U mišljenju usvojenom na plenarnom zasjedanju u veljači, koje su sastavili Alberto Mazzola i Antonio Longo, EGSO općenito podržava paket za kibersigurnost koji je predstavila Europska komisija.

Prema posebnom izvješću Eurobarometra o stavu Europljana u pogledu kibersigurnosti, 73 % korisnika interneta zabrinuto je oko mogućnosti da njihovi osobni podaci na internetu nisu sigurno pohranjeni na internetskim stranicama, a 65 % oko mogućnosti da ti podaci nisu sigurno pohranjeni u okviru javnih tijela. Većina ispitanika izražava zabrinutost zbog različitih oblika kiberkriminaliteta, posebice zbog zlonamjernog softvera na svojim uređajima (69 %), krađe identiteta (69 %) i prevara povezanih s bankovnim karticama i internetskim bankarstvom (66 %).

U cilju poboljšanja europskog okvira za kibersigurnost, Odbor predlaže niz praktičnih mjera.

  • Jačanje Agencije EU-a za kibersigurnost (ENISA)

EGSO se slaže s Komisijom da bi mandat Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) trebao postati stalan. Međutim, EGSO također smatra da bi ENISA-i trebalo dodijeliti više financijskih sredstava te da bi njezino djelovanje trebalo usmjeriti na podupiranje e-uprave i digitalnog identiteta građana i organizacija.

  • Europska kibersigurnosna certifikacija

EGSO smatra da bi trebalo uspostaviti okvir EU-a za kibersigurnosnu certifikaciju s različitim zahtjevima za različite sektore. Programi za certifikaciju doprinijeli bi povećanju sigurnosti u skladu s postojećim potrebama i saznanjima o prijetnjama te bi se trebali temeljiti na zajednički utvrđenim europskim standardima za kibersigurnost i IKT na međunarodnoj razini.

  • Ljudski faktor: obrazovanje i zaštita

EGSO smatra da bi Komisijin prijedlog trebao biti usredotočen na poboljšanje vještina u području kibersigurnosti među pojedincima i poduzećima te preporučuje tri smjera djelovanja: programe cjeloživotnog učenja i osposobljavanja, kampanje za podizanje svijesti i izradu kurikuluma za srednje škole i stručnjake koji certificira EU. (mp)

Na fotografiji: Alberto Mazzola, izvjestitelj EGSO-a, i Antonio Longo, suizvjestitelj EGSO-a za mišljenje o Aktu o kibersigurnosti.