Novi oblici rada iziskuju transparentnije i predvidljivije radne uvjete

Imajući u vidu povećanje fleksibilnog i netipičnog zapošljavanja u EU-u, sada je od presudne važnosti osigurati da radni uvjeti za sve radnike budu transparentniji i predvidljiviji, što se može najlakše postići putem socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja na nacionalnoj razini, tvrdi EGSO u mišljenju o Komisijinom prijedlogu direktive o transparentnim radnim uvjetima.

EGSO je tu direktivu opisao kao konkretan korak prema provedbi europskog stupa socijalnih prava i prilagodbi budućem svijetu rada. Međutim, također je upozorio na moguće administrativno opterećenje koje bi mogli snositi poslodavci ako se neke odredbe direktive provedu u postojećem obliku i preporučio da se neki aspekti direktive razjasne, a odgovornost za određena pitanja prepusti državama članicama.

„Direktiva o transparentnim radnim uvjetima sjajna je prilika za davanje poticaja socijalnoj Europi“, izjavio je izvjestitelj za mišljenje EGSO-a Christian Bäumler i dodao da se rad na zahtjev ne može održati kao oblik zaposlenja bez utvrđivanja odgovarajućeg referentnog razdoblja i odgovarajuće prethodne obavijesti za radnike.

Suizvjestiteljica Vladimira Drbalová istaknula je da prijedlog trenutno sadrži neke nejasne odredbe koje bi mogle izazvati pravnu nesigurnost na tržištu rada. Potrebno je dodatno razraditi detalje prijedloga koji još nije dovoljno čvrsto utemeljen. (ll)