An Rannóg um Chaidreamh Seachtrach (REX)

Tá sé de chúram ar an Rannóg um Chaidreamh Seachtrach (REX) in CESE monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí seachtracha an Aontais Eorpaigh trí idirphlé a dhéanamh le heagraíochtaí na sochaí sibhialta ó thíortha agus réigiúin lasmuigh den Aontas a bhfuil caidreamh foirmiúil ag an Aontas leo. Lena chois sin, cloíonn an Rannóg le beartais trádála agus forbartha an Aontais ar bhonn gníomhach.

  1. Tá roinnt Coistí Leantacha i Rannóg REX atá comhdhéanta de Chomhaltaí CESE a bhreathnaíonn ar fhorbairtí agus a stiúrann obair REX sna réimsí éagsúla sin.
  2. Tá na Comhchoistí Comhairleacha comhdhéanta de Chomhaltaí CESE agus d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta ó thír a bhfuil Comhaontú Comhlachais nó comhaontú den chineál céanna sínithe ag an Aontas léi. Is é an cúram atá orthu moltaí ó ionadaithe na sochaí sibhialta a ghlacadh, moltaí a bhaineann le gnéithe éagsúla an chaidrimh dhéthaobhaigh. Tá ról comhchosúil ag na Coistí Comhairleacha, ach bíonn siad comhdhéanta de ghrúpa tíortha seachas de thír amháin.
  3. Ardáin na Sochaí Sibhialta cosúil leis na Comhchoistí Comhairliúcháin, ach tá siad comhdhéanta d’eagraíochtaí eile de chuid na sochaí sibhialta san Eoraip freisin, chomh maith le CESE. Bunaítear iad ar bhonn Comhaontuithe Comhlachais le Comhpháirtithe an Oirthir.
  4. Bhí Cruinniú Comhchéime ag CESE le Comhairle Eacnamaíoch agus Shóisialta na Síne.
  5. Is comhlachtaí iad na Grúpaí Comhairleacha Baile a bunaíodh faoi chuimsiú Comhaontuithe Saorthrádála nó caibidlí saorthrádála laistigh de Chomhaontuithe Comhlachais. Tá sé de chúram orthu comhairle a chur ar Ard‑Stiúrthóireacht na Trádála sa Choimisiún maidir leis na caibidlí sna Comhaontuithe Saorthrádála a bhaineann le trádáil agus forbairt inbhuanaithe. Ní comhlachtaí déthaobhacha iad; bíonn a nGrúpa Comhairleach Baile féin ag comhpháirtithe Comhaontuithe Saorthrádála leis an Aontas, agus cuireann an Grúpa sin comhairle ar a rialtas náisiúnta faoi seach. Féadfaidh Grúpaí Comhairleacha Baile an Aontais Eorpaigh agus a gcomhpháirtithe cruinnithe a eagrú eatarthu. Feidhmíonn CESE (Rannóg REX) mar rúnaíocht do Ghrúpaí Comhairleacha Baile an Aontais Eorpaigh.

Downloads

External Relations Section - Presentation
REX Working Programme 2024
Rapport fin de mandat REX 2020-2023

View the complete list of the REX section bodies