Grúpa Staidéir Sealadach um Sheirbhísí Leasa Ghinearálta

This page is also available in

Is éard is aidhm don Ghrúpa Staidéir Sealadach um Sheirbhísí Leasa Ghinearálta an rochtain atá ag saoránaigh na hEorpa ar sheirbhísí leasa ghinearálta ar ardchaighdeán agus ar phraghas réasúnta a chur chun cinn. Is gné lárnach iad na seirbhísí sin de chórais eacnamaíocha, shóisialta agus dlí na hEorpa agus is colún tacaíochta den tsamhail shóisialta Eorpach agus de gheilleagar sóisialta margaidh iad freisin.

Is léir go bhfuil freagracht airgeadais agus polaitíochta ar an earnáil phoiblí soláthar seirbhísí leasa ghinearálta a chomhordú. Ní hiomchuí an cúram seo a fhágáil faoi fhórsaí an mhargaidh. Tá sé léirithe ag eagraíochtaí neamhbhrabúis agus fiontair shóisialta go háirithe go bhfuil ar a gcumas sársheirbhísí leasa ghinearálta a sholáthar.

Chun ról na n-eagraíochtaí neamhbhrabúis agus na bhfiontar sóisialta sa réimse seo a chur chun cinn, ar ról é atá ag dul i méid i gcónaí, ba ghá meastóireacht a dhéanamh ar stádas na seirbhísí leasa ghinearálta sna Ballstáit go léir, go háirithe seirbhísí leasa ghinearálta a bhfuil gné shóisialta leo. Ba chuidiú an próiseas seo chun earnálacha a aithint a bhfuil an saormhargadh de dhíth orthu go géar agus ar gá go mór mór maoiniú poiblí a thabhairt dóibh.

Tá an Grúpa Staidéir ag díriú a airde freisin ar phoitéinseal na seirbhísí leasa ghinearálta chun borradh a chur faoin bhfás, chun poist inbhuanaithe a chruthú agus chun iomaíochas a chur chun cinn. Chuige sin, rinne an Rannóg um Iompar, Fuinneamh, Bonneagar agus an tSochaí Faisnéise (TEN) staidéar dar teideal Review of Member States' reports on the implementation of the European Commission Decision on the provision of state aid to the provision of services of general economic interest (Athbhreithniú ar thuarascálacha na mBallstát i dtaca le cur chun feidhme an Chinnidh ón gCoimisiún Eorpach maidir le státchabhair a chur ar fáil d’fhonn seirbhísí ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne a sholáthar).