Grúpa Staidéir Sealadach um an gComhphobal Eorpach Fuinnimh

This page is also available in

Stiúrann an Grúpa Staidéir Sealadach um an gComhphobal Eorpach Fuinnimh clár oibre CESE maidir le saincheisteanna fuinnimh ar an dá chuma seo a leanas go príomha:

Rannpháirtíocht na sochaí sibhialta i saincheisteanna fuinnimh a chur chun cinn tríd an Idirphlé Eorpach maidir le Fuinneamh (EED)

Tá CESE ar son ról láidir a bheith ag an tsochaí shibhialta chun a chinntiú go n-éireoidh leis an aistriú fuinnimh. De bharr rannpháirtíocht an phobail i gceapadh agus cur chun feidhme beartas is mó an fhreagracht a bhíonn ar an bpobal, cuirtear feabhas ar an bpróiseas agus is fearr is féidir cuspóirí beartais an Aontais i dtaca le cúrsaí fuinnimh a bhaint amach. Chuige sin, tá an tIdirphlé Eorpach maidir le Fuinneamh á chur chun cinn ag CESE. Tá sé i gceist go gcuirfeadh idirphlé den saghas sin ar chumas na ngeallsealbhóirí uile tuiscint a fháil ar na dúshláin fuinnimh atá ann agus na comhréitigh a bhaineann leo, dul i mbun gnímh ina n-aonar agus a gcion féin a dhéanamh i dtaca leis na roghanna beartais i réimse an fhuinnimh, gan dearmad a dhéanamh, san am céanna, ar an mórphictiúr, mar atá na dúshláin uile-Eorpacha atá ann agus slite chun iad a shárú. Chun idirphlé den sórt sin a chur chun cinn, eagraíonn comhaltaí an Ghrúpa Staidéir éisteachtaí agus comhdhálacha, cuir i gcás imeachtaí a bhaineann le tuarascálacha bliantúla an Choimisiúin ar Staid an Aontais Fuinnimh (2015, 2016), cuidíonn siad le tuairim bhliantúil a tharraingt suas maidir le Staid an Aontais Fuinnimh (2015, 2016), agus glacann siad páirt ghníomhach in imeachtaí a reáchtálann eagraíochtaí seachtracha, mar shampla Fóram Fuinnimh na Saoránach, an Fóram Eorpach um Fhuinneamh Núicléach, agus an Fóram um Bonneagar Fuinnimh.

Comhordú níos dlúithe a chur chun cinn maidir le saincheisteanna fuinnimh

Tá na Ballstáit ag éirí níos spleáiche ar a chéile ó thaobh cúrsaí teicniúla agus polaitiúla de agus is ar éigean atá siad in ann a gcuspóirí i réimse an fhuinnimh a bhaint amach go rathúil agus go costéifeachtach ar a gconlán féin. Dá bhrí sin, tá sé curtha roimhe ag CESE breis comhordúcháin sa réimse seo a chur chun cinn, go háirithe a fhad a bhaineann le heangacha agus le dearadh margaidh. Ba dhíol sásaimh ag CESE creat an Choimisiúin Eorpaigh don Aontas Fuinnimh agus leanann an Coiste de bheith ag cur bonn eolais faoi a bhuí sin leis na tuairimí earnáilsonracha agus tras-earnálacha a eisíonn sé agus na héisteachtaí poiblí a reáchtálann sé.