Grúpa Staidéir Sealadach um an gClár Oibre Digiteach

This page is also available in

Is éard is aidhm don Ghrúpa Staidéir Sealadach um an gClár Oibre Digiteach bonn eolais a chur faoi obair na rannóg éagsúil sna réimsí sonracha gníomhaíochta is cás leo. Déanann an Grúpa Staidéir monatóireacht go grinn ar an gClár don Eoraip Dhigiteach atá ann don chéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile, arb é an cuspóir atá leis an Eoraip a chur ar thús cadhnaíochta i réimse an digitithe, cur lena hacmhainneacht eacnamaíoch agus lena hiomaíochas ar an leibhéal domhanda chomh maith le tionchar a bheith aige ar an gclaochlú digiteach ar shlí a rachaidh chun sochair do mhuintir uile na hEorpa. Tá cúig chuspóir shonracha i gceist sa chlár: an ríomhaireacht ardfheidhmíochta, an intleacht shaorga, an chibearshlándáil, an oiliúint agus an t-oideachas agus nuachóiriú na gcóras riaracháin phoiblí agus na seirbhísí poiblí.

Is ar na gnéithe sonracha seo a leanas a dhíreoidh an Grúpa Staidéir:

  • dea-shamplaí den teicneolaíocht nua-aimseartha, go háirithe conas í a úsáid ar chuma a thugann ról lárnach do dhaoine sa nuálaíocht;
  • tionchar an digitithe ar shaothar, ar fhostaíocht, ar cháilíochtaí agus ar scileanna;
  • moltaí faoin gcaoi is fearr lena chinntiú go mbeidh dea-thionchar ag an digitiú ar na réimsí sin;
  • bealaí nua chun cáilíocht na hidirghníomhaíochta idir an duine agus an meaisín a mheas;
  • an tionchar a bhíonn ag róbait chomhoibríocha ar phobal ilchineálach;
  • moil nuálaíochta digití mar thacaíocht dhigiteach do FBManna;
  • éifeachtaí an digitithe ar earnáil an iompair: carranna leictreacha, carranna gan tiománaí, páirceáil, cathracha cliste, córais iompair idirmhódúil agus an geilleagar comhroinnte.

Ós rud é gur saincheist leathan é an digitiú, bíonn an Grúpa Staidéir ag obair ar bhonn cás ar chás i gcomhar le grúpaí staidéir eile, le faireachlanna, le catagóirí agus le grúpaí ad hoc.