Grúpa Staidéir Sealadach um Chur Chun Feidhme an Pháipéir Bháin maidir le hIompar

This page is also available in

Cuireadh an Grúpa Staidéir Sealadach um Chur Chun Feidhme an Pháipéir Bháin maidir le hIompar ar bun i mí Aibreáin 2013 mar chéim thosaigh chun na moltaí sa tuairim a d’eisigh CESE dar teideal An Páipéar Bán maidir le hIompar: Ról a thabhairt don tSochaí Shibhialta (TEN/479) a chur i bhfeidhm.

Is éard is misean don Ghrúpa Staidéir seo a chinntiú go ndéantar na blúirí tábhachtacha de reachtaíocht an Aontais Eorpaigh a bhaineann leis an bPáipéar Bán a tharraingt suas le rannpháirtíocht leordhóthanach ón tsochaí shibhialta. Molann sé slite nuálacha chun páirt a thabhairt don tsochaí shibhialta i gcinnteoireacht an Aontais Eorpaigh agus i gcur chun feidhme a bheartas.

Idirphlé rannpháirteach ar bheartas an ghréasáin thras-Eorpaigh iompair (GTE-I)

Bíonn an Grúpa Staidéir seo ar a dhícheall ag iarraidh idirphlé a chothú idir na húdaráis, na geallsealbhóirí agus an tsochaí shibhialta faoi chonairí chroíghréasán GTE-I. Tionscnaíodh an coincheap le linn na comhdhála dar téama Todhchaí Chonairí an Chroíghréasáin a mhúnlú a bhí ar siúl in Malmö agus rinneadh athdhearbhú air le linn na comhdhála in Milano dar téama Idirphlé feabhsaithe le haghaidh iompar cliste inbhuanaithe.

Rinneadh an t-ardán ar líne Talking transport a sheoladh chun tacú leis an idirphlé rannpháirteach dhá threo seo.

Iompar inbhuanaithe

Le Comhaontú Pháras COP21 cuirtear ceangal ar na tíortha uile a shínigh é dlús a chur lena n-iarrachtaí chun astaíochtaí gáis ceaptha teasa a laghdú, rud a bhraitheann, cuid mhaith, ar earnáil an iompair, arb í an dara hearnáil is mó is cúis le hastaíochtaí í. Chuige sin, scrúdaigh an Grúpa Staidéir Tionchar chonclúidí COP21 ar bheartas iompair na hEorpa (TEN/582), agus cuireadh amach tuairim eile dar teideal Dícharbónú earnáil an iompair (TEN/609) ina dhiaidh sin.

Pacáiste Soghluaisteachta

Is gnách leis an nGrúpa Staidéir ionchur a chur ar fáil do thuairimí CESE agus déanann sé monatóireacht ghrinn ar théamaí phacáiste soghluaisteachta 2017 an Choimisiúin Eorpaigh, cuir i gcás bearta maidir le rochtain ar an margadh, reachtaíocht shóisialta a fhorfheidhmiú agus muirearú bóithre.

Downloads

Presentation of the PSG