Fuinneamh

San am a chuaigh thart, ba ó acmhainní a bhí costasach agus truaillitheach chomh dócha lena athrach, agus a iompórtáladh go minic ó thríú tíortha, a fuair an Eoraip go leor dá soláthairtí fuinnimh. Níl an tsamhail seo inbhuanaithe a thuilleadh. De thoradh an athraithe aeráide tá iallach á chur ar an tsochaí astaíochtaí gáis ceaptha teasa a laghdú. San am céanna, tá an tslándáil fuinnimh san Eoraip fós i mbaol.

Cad iad na haidhmeanna atá ag CESE i dtaca leis an mbeartas fuinnimh?

  • Aghaidh a thabhairt ar bhealach oscailte ar na saincheisteanna sóisialta a bhaineann le hathruithe ar mhodhanna táirgthe agus le húsáid acmhainní fuinnimh;
  • A chur ar a chumas don tionscal leas a bhaint as na deiseanna teicneolaíocha agus eacnamaíocha a leanann an t-aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin agus aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní atá ann faoi arduithe ar na costais fuinnimh, faoi shaobhadh margaidh agus faoi sholáthar fuinnimh iontaofa;
  • Leasanna na dtomhaltóirí a chosaint, go háirithe grúpaí leochaileacha atá i mbaol bochtaineacht fuinnimh, maidir le rochtain ar fhuinneamh, an praghas atá air agus an rogha atá ann, agus iad a chumasú chun bheith gníomhach mar rannpháirtithe sa mhargadh;
  • Deimhin a dhéanamh de go bhfuil na saoránaigh páirteach i gceapadh bheartas fuinnimh an Aontais Eorpaigh.

Conas a bhaineann an Coiste na haidhmeanna seo amach?

Glacann CESE ról gníomhach i leith bheartais fuinnimh an Aontais Eorpaigh, go háirithe i leith "Aontas Fuinnimh" an Choimisiúin Eorpaigh, trína thuairimí, trí na himeachtaí a chuireann sé ar siúl agus tríd an Idirphlé Eorpach maidir le Fuinneamh.

  • Ó cuireadh an tAontas Fuinnimh ar bun in 2015, tá a lán tuairimí eisithe ag CESE, go háirithe de thoradh pacáistí móra, cuir i gcás an pacáiste Fuinneamh Glan do gach Eorpach.
  • Cuireann CESE Idirphlé Eorpach maidir le Fuinneamh chun cinn a bhfuil saineolaithe, geallsealbhóirí agus lucht ceaptha beartas ó áiteanna ar fud na hEorpa páirteach ann. Cuid nach beag de sin is ea an éisteacht bhliantúil a bhíonn ann faoin tuarascáil ar Staid an Aontais Fuinnimh, arb é is aidhm di na smaointe agus na ceisteanna a chuireann saoránaigh na hEorpa agus an tsochaí shibhialta eagraithe faoi bhráid an Choiste a chur in iúl do lucht ceaptha beartas an Aontais Eorpaigh.
  • Déanann comhaltaí CESE éisteachtaí poiblí agus comhdhálacha a reáchtáil agus glacann siad páirt ghníomhach in imeachtaí seachtracha, mar shampla an Fóram bliantúil um Bonneagar Fuinnimh, an Fóram Eorpach um Fhuinneamh Núicléach agus Fóram Fuinnimh na Saoránach.