Conas iarratas a dhéanamh

This page is also available in

Cuireadh in ainm Isabel Caño Aguilar
Leas-Uachtarán ar CESE atá freagrach as an gCumarsáid


A Chara,

Tá Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa i mbun "Leatsa an Eoraip, Abair Leat!" a sheoladh, imeacht dá chuid a bheidh ar siúl an 19-20 Márta 2020 sa Bhruiséil den 11ú bliain as a chéile.

Mar chuid den imeacht "Leatsa an Eoraip, Abair leat!" (YEYS), tugtar cuireadh do 33 scoil (ó na 28 mBallstát nó ó na cúig thír is iarrthóirí ar aontachas leis an Aontas) teacht chun na Bruiséile d'fhonn páirt a ghlacadh i ndíospóireacht faoi ábhar reatha is cás leis an aos óg.

ÁBHAR

Is é an teideal atá ar an imeacht seo ná "Ár n-aeráid, ár dtodhchaí" agus cuirfidh sé an imní atá ar dhaoine óga faoin athrú aeráide in iúl.

Is éard a bheidh ar siúl i mbliana don imeacht YEYS ná bréagchomhdháil de chuid na Náisiún Aontaithe ar an athrú aeráide: iarrfar ar na daltaí ionadaíocht a dhéanamh ar thír agus dul i mbun caibidlíocht le chéile d’fhonn moltaí a dhéanamh chun deireadh a chur leis an athrú aeráide.

Cuirfear na moltaí sin faoi bhráid lucht déanta beartais comhshaoil ar fud an domhain agus pléifear iad le linn comhdhálacha fud fad na hEorpa i rith na bliana.

Le linn an imeachta YEYS, cuirfear na daltaí i dteagmháil freisin le heagraíochtaí idirnáisiúnta don óige a chabhróidh leo bearta praiticiúla a dhéanamh dá gcuid moltaí agus a gcuid tuairimí a chur in iúl.

Más meánscoil í an institiúid lena mbaineann tú, is cuma cén cineál meánscoile í, agus más amhlaidh atá sí lonnaithe i gceann de na 28 mBallstát nó de na cúig thír is iarrthóirí ar aontachas leis an Aontas, molaimid duit go mór iarratas a dhéanamh ar pháirt a ghlacadh in imeacht YEYS 2020.

Is ar bhonn crannchuir a roghnófar na scoileanna a ghlacfaidh páirt ann agus caithfidh na buaiteoirí dhá lá sa Bhruiséil.

NA DALTAÍ A ROGHNÓFAR

I gcás ina roghnófar do scoil, féadfaidh tú triúr daltaí a chur chun na Bruiséile ach iad a bheith sa bhliain leathdheireanach dá gcuid meánscolaíochta agus múinteoir a bheith ina dteannta. Is é an Coiste a ghlanfaidh na speansais taistil agus chóiríochta agus is é freisin a íocfaidh as pé béilí a ghabhann leis an imeacht.

Casfar daltaí ó na tíortha eile orthu anseo lenar féidir leo tuairimí a roinnt agus rúin a tharraingt suas ar ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach. Is deis as an ngnáth é seo dóibh chun eolas níos fearr a chur ar an gcaoi a bhfeidhmíonn an tAontas agus chun páirt a ghlacadh i ndíospóireacht a bheidh ar aon dul le díospóireacht tionóil, agus é sin i dtimpeallacht ilchultúrtha.

TEANGA

Is trí mheán an Bhéarla a reáchtálfar na himeachtaí.

ULLMHÚCHÁN

Tabharfaidh cuid de chomhaltaí CESE cuairt ar na scoileanna a roghnófar i bhfad roimh ré d'fhonn na daltaí a ullmhú faoi chomhair na ndíospóireachtaí sa Bhruiséil.

Cuirfear na doiciméid agus an t-ábhar teagaisc cuí chuig na scoileanna roimh na cuairteanna sin.

TUILLEADH EOLAIS

Gheobhaidh tú mionchur síos ar an imeacht, físeán faoi imeacht YEYS 2019, an fhoirm clárúcháin ar líne, na rialacha agus an fhaisnéis phraiticiúil uile ach dul go dtí ár suíomh gréasáin.

SPRIOCDHÁTA

Is é an 18 Samhain 2019 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

 

Táimid ag tnúth go mór le fáilte a chur romhat chun na Bruiséile.

 

Mise le dúthracht duit,

Isabel Caño Aguilar
Leas-Uachtarán ar CESE atá freagrach as an gCumarsáid

Downloads

Cuireadh in ainm Isabel Caño Aguilar Leas-Uachtarán ar CESE atá freagrach as an gCumarsáid