10 mbliana slánaithe ag 'Leatsa an Eoraip, Abair leat!': Caith Vóta ar Son na Todhchaí

This page is also available in

A Dhuine Uasail,

Tá Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa i mbun "Leatsa an Eoraip, Abair Leat!" a sheoladh, imeacht dá chuid a bheidh ar siúl idir 20 agus 23 Márta 2019 sa Bhruiséil den deichiú huair as a chéile.

Mar chuid den imeacht "Leatsa an Eoraip, Abair leat!" (YEYS), tabharfar cuireadh do 33 scoil (ó na 28 mBallstát nó ó na cúig thír is iarrthóirí ar aontachas leis an Aontas) teacht chun na Bruiséile d'fhonn páirt a ghlacadh i ndíospóireacht faoi ábhar reatha is cás leis an aos óg.

Is é an teideal atá ar an imeacht seo ná "10 mbliana slánaithe ag 'Leatsa an Eoraip, Abair leat!': Caith Vóta ar Son na Todhchaí" i ngeall ar thoghcháin Pharlaimint na hEorpa 2019. Iarrfar ar na daltaí a dtuairim ar shaincheisteanna faoi leith a thabhairt, na cinn seo a leanas ina measc:

  • Cén ról ba cheart a bheith ag saoránaigh óga i dtaca le tógáil na hEorpa agus conas is féidir leo páirt níos mó a bheith acu san obair sin?
  • Cén chaoi ar féidir leis an Eoraip tuilleadh daoine óga a mhealladh chun páirt a ghlacadh sna toghcháin agus cén tionchar a bheadh acu dá gcaithfidís a vóta?
  • Conas is féidir linn an daonlathas a threisiú san Eoraip agus faisnéis níos fearr faoi bheartais an Aontais a scaipeadh d'fhonn an bhréagaisnéis a chomhrac?
  • Cén chaoi ar féidir le haos óg na hEorpa a gcion féin a dhéanamh chun an Eoraip a dhéanamh níos daonlathaí agus níos rannpháirtí?

Más meánscoil í an institiúid lena mbaineann tú, is cuma cén cineál meánscoile í, agus más amhlaidh atá sí lonnaithe i gceann de na 28 mBallstát nó de na cúig thír is iarrthóirí ar aontachas leis an Aontas, molaimid duit go mór iarratas a dhéanamh ar pháirt a ghlacadh in imeacht YEYS 2019.

Is ar bhonn crannchuir a roghnófar na scoileanna a ghlacfaidh páirt ann agus caithfidh na buaiteoirí trí lá sa Bhruiséil.

I gcás ina roghnófar do scoil, féadfaidh tú triúr daltaí a chur chun na Bruiséile ach iad a bheith sa bhliain leathdheireanach dá gcuid meánscolaíochta agus múinteoir a bheith ina dteannta. Is é an Coiste a ghlanfaidh na speansais taistil agus chóiríochta agus is é freisin a íocfaidh as pé béilí a ghabhann leis an imeacht.

Casfar daltaí ó na tíortha eile orthu anseo lenar féidir leo tuairimí a roinnt agus rúin a tharraingt suas ar ábhair a bhaineann leis an Aontas Eorpach. Is deis as an ngnáth é seo dóibh chun eolas níos fearr a chur ar an gcaoi a bhfeidhmíonn an tAontas agus chun páirt a ghlacadh i ndíospóireacht a bheidh ar aon dul le díospóireacht tionóil, agus é sin i dtimpeallacht ilchultúrtha.

Cuirfear seirbhís ateangaireachta ar fáil i mBéarla agus i bhFraincis le linn na seisiún iomlánach ach is i mBéarla a dhéanfar na cruinnithe de na meithleacha ullmhúcháin a reáchtáil.

Tabharfaidh cuid de chomhaltaí CESE cuairt ar na scoileanna a roghnófar d'fhonn na daltaí a ullmhú faoi chomhair na ndíospóireachtaí sa Bhruiséil. Cuirfear na doiciméid agus an t-ábhar teagaisc cuí chuig na scoileanna roimh na cuairteanna sin.

Gheobhaidh tú mionchur síos ar an imeacht, físeán faoi imeacht YEYS 2018, an fhoirm clárúcháin ar líne, na rialacha agus an fhaisnéis phraiticiúil uile ach dul go dtí ár suíomh gréasáin.

Is é an 18 Samhain 2018 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Táimid ag tnúth go mór le fáilte a chur romhat chun na Bruiséile.

Le meas,

Isabel Caño Aguilar
Leas-Uachtarán ar CESE atá freagrach as an gCumarsáid

Downloads

Presentation of the event by the EESC Vice-President for Communication

See also