An Inbhuanaitheacht i gClár Oibre 2020 an Choimisiúin Eorpaigh

le Grúpa na nOibrithe in CESE

I dtéarma oifige nua Pharlaimint na hEorpa agus an Choimisiúin, is iad na ceithre shaincheist is mó tábhacht ó thaobh tosaíochtaí polaitiúla de ná an digiteáil, an t-athrú aeráide, an déimeagrafaíocht agus an domhandú. Chun dul i ngleic leis na saincheisteanna sin, tá gá le samhail thionsclaíoch inbhuanaithe nua lenar féidir aistriú cothrom a dhéanamh i dtreo geilleagar ciorclach glas. Is léir dúinn ón am atá thart (mar a tharla i gcás na gilets jaunes) nach mbeidh tacaíocht an phobail leis na bearta sin, is cuma géarghá a bheith leo nó gan a bheith, mura dtabharfar aird ar oibrithe agus mura roinnfear an t-ualach go cothrom ar an uile dhuine.

Tá gá le straitéis uileghabhálach a chumhachtaíonn idir shaoránaigh agus oibrithe, a chinntíonn an inbhuanaitheacht agus a chosnaíonn na cearta bunúsacha. Ós rud é go bhfuil sé ag gluaiseacht chun cinn ar chonair na cuimsitheachta, ní foláir don Aontas Eorpach ionstraimí a cheapadh atá ceangailteach ó thaobh dlí le go leagfar síos íosleibhéal ioncaim, íosphá maireachtála agus creataí comhchoiteanna le haghaidh árachas dífhostaíochta.

Chuige sin, ba cheart infheistíochtaí sóisialta (sa tsláinte, san oideachas, sa chuimsiú sóisialta agus san aistriú go geilleagar glas) a eisiamh ón gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis trí bhunriail a leagan síos, riail a chinnteoidh forbairt agus cur chun feidhme cuí Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta agus inbhuanaitheacht an airgeadais phoiblí. Dá bhrí sin, ní foláir an ghné shóisialta, an ghné eacnamaíoch agus an ghné chomhshaoil a chuimsiú in aon obair nó bearta a dhéantar ar son na hinbhuanaitheachta agus ní foláir na hualaí agus na freagrachtaí a dháileadh dá réir, go háirithe i réimse an chánachais. Is uirlisí bunriachtanacha iad an t-idirphlé sóisialta, rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe sóisialta i gceapadh beartas, agus urraim don chómhargáil agus do cearta oibrithe chun an t-aistriú cothrom seo a bhaint amach ar dhóigh nach bhfágtar aon duine chun deiridh. (prp)