Ní mór tosaíocht a thabhairt don fhorbairt inbhuanaithe chun todhchaí na hEorpa a chinntiú

Ní mór an fhorbairt inbhuanaithe a bheith ina gné lárnach de thodhchaí na hEorpa. Sa rún a d’ullmhaigh Patricia Círez Miqueleiz, Rudy De Leeuw agus Lutz Ribbe, a glacadh ag an seisiún iomlánach a bhí ag CESE i mí Dheireadh Fómhair, molann CESE don Choimisiún Eorpach a phlean oibre don bhliain 2020 agus ina diaidh a bhunú ar an gcolún seo. Tá CESE ag iarraidh straitéis uileghabhálach EU 2050 a thabhairt isteach maidir leis an inbhuanaitheacht ionas gur féidir Clár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe agus na 17 sprioc forbartha inbhuanaithe a chur chun feidhme agus tá gealltanas tugtha ag an Aontas Eorpach na spriocanna sin a bhaint amach faoi 2030.

“Táimid breá sásta ár n-ionchur láidir cothrom a thabhairt i ndáil le tosaíochtaí polaitiúla an Aontais Eorpaigh ar feadh na gcúig bliana atá le teacht. Tá CESE ag tacú leis an gComhshocrú Glas arna gcur chun cinn ag Uachtarán toghaí an Choimisiúin, Ursula von der Leyen, mar phríomhspreagadh don athrú. Ní mór dúinn gníomhú ar bhealach dinimiciúil i gcomhthráth ar gach leibhéal chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin phráinneacha chomhshaoil, eacnamaíocha agus shóisialta,” a dúirt Uachtarán CESE, Luca Jahier.

Cuireann CESE i bhfáth go bhfuil gá le bearta i gceithre réimse mar thoradh ar scála agus luas an athraithe: an t-athrú aeráide, an digiteáil, an smacht reachta agus an domhandú. Deir CESE freisin go bhfuil struchtúr rialachais nua ag teastáil ón Aontas Eorpach, mar aon le rialacha agus ionstraimí nua maidir le beartais AE a shainiú agus a chur chun feidhme. Ba cheart, go háirithe, ról Pharlaimint na hEorpa a fheabhsú chun an chuntasacht dhaonlathach a neartú. Tá sé de rún ag CESE rannchuidiú go gníomhach leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, arna mholadh ag Ursula von der Leyen don bhliain 2020.