Ní mór don Aontas Fuinnimh a bheith ina dhlúthchuid de shaol laethúil na saoránach

Sa tuairim bhliantúil ó CESE ar Staid an Aontais Fuinnimh déantar an dul chun cinn atá déanta go dtí seo a mheas agus iarrtar ar an gCoimisiún Eorpach díriú níos mó ar ghnéithe sóisialta.

"Ní hann i gceart fós don Aontas Fuinnimh. B'fhéidir gurb ann dó a fhad a bhaineann le cinntí beartais an Aontais Eorpaigh ach is ar éigean atá aon bhaint aige le saol laethúil na saoránach go fóill." B’in é an dearcadh láidir a chuir Christophe Quarez in iúl ag an seisiún iomlánach i mí Iúil, agus é ag treisiú leis an argóint a leag sé amach sa tuairim uaidh – a ghlac an tionól – nár cuireadh an t-aistriú fuinnimh i bhfeidhm go fóill ar an láthair. Lean sé air á rá "go bhfuil cuid mhór fós le déanamh sna blianta amach romhainn d’ainneoin go bhfuil dúshraith an Aontais Fuinnimh leagtha síos ag lucht ceaptha beartas an Aontais anois."

Bhí tábhacht thar na bearta le hathrú a dhéanamh ar an gcaoi a ndéantar cinntí maidir leis an mbeartas fuinnimh ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta araon, arsa an tUasal Quarez. Níor leor a thuilleadh "cinntí ón mbeagán", is éard a theastaíonn ná "cuidiú ó chách". "Tá an t-ionú ann anois, murab ionann is riamh, chun sin a dhéanamh", ar seisean, "ós rud é gur feasaí atá saoránaigh an Aontais Eorpaigh, go háirithe aos óg na hEorpa, anois faoi shaincheisteanna a bhaineann leis an aeráid."

Ba dhíol sásaimh don Choiste an Ceathrú Tuarascáil maidir le Staid an Aontais Fuinnimh a d’eisigh an Coimisiún Eorpach i mí Aibreáin 2019. Thacaigh an Coiste athuair le cuspóirí an Aontais Fuinnimh agus chuir sé béim ar an tábhacht a bhaineann le rannpháirtíocht shochaí na hEorpa, gach leibhéal di, agus leis an tsochaí a ghríosadh chun gnímh, d’fhonn úinéireacht iomlán a ghlacadh ina leith.

Ba cheart do na saoránaigh an t-aistriú fuinnimh a bhrú chun cinn agus níor cheart aon duine a fhágáil in áit na leathphingine. Ní mór impleachtaí sóisialta na n-athruithe seo a chur san áireamh agus comhshocrú sóisialta nua idir na páirtithe leasmhara uile a mholadh. Ba cheart an deis a bheith ag na saoránaigh tionchar a bheith acu ar na príomhchinntí polaitiúla ar fad a bhaineann leis an athrú aeráide, go háirithe ar leibhéal an Aontais, trí chomhphlé buan leis na saoránaigh. (mp)