I mí Iúil, chuir CESE tograí le haghaidh chlár oibre eacnamaíoch na tréimhse reachtaí nua i láthair agus mhol siad go mbeidís mar bhonn do straitéis eacnamaíoch AE nua.

Tá CESE den tuairim gur cheart a chur san áireamh sa bheartas eacnamaíoch agus sa rialachas eacnamaíoch don todhchaí, dúshláin gheopholaitiúla agus shochaíocha, amhail an moilliú eacnamaíoch ar fud an domhain, díospóidí trádála atá fós gan réiteach, Brexit, an t-athrú aeráide agus an t-athrú deimeagrafach, éagothromaíochtaí atá ag dul i méid agus an ceathrú réabhlóid thionsclaíoch, agus gur cheart go gcuirfidís leis an athléimneacht in aghaidh géarchéimeanna agus le hinbhuanaitheacht na samhla eacnamaíche. Má táthar chun na dúshláin sin a shárú, beidh gá le straitéis eacnamaíoch fhorleathan ina mbeidh cuspóirí beartais shoiléire agus creat rialachais eacnamaíoch níos comhleanúnaí.

Ní mór gach ceann de cheithre cholún AEA – an colún airgeadaíochta agus airgeadais, an colún eacnamaíoch, an colún sóisialta, agus an colún polaitiúil – a threisiú ar bhealach cothromaithe agus tá gá le plean dearfach chun go mbeidh forbairt dhearfach ar gheilleagar an Aontais Eorpaigh amach anseo. Tá CESE ag iarraidh, i measc rudaí eile, go gcruthófar acmhainn fhioscach ar leibhéal an limistéir euro, cothromú na mbeart – ó thaobh soláthair agus éilimh de – agus go mbeidh rannpháirtíocht fheabhsaithe ag Parlaimint na hEorpa, na comhpháirtithe sóisialta agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta i gcinntí sóisialta agus eacnamaíocha ríthábhachtacha.

O thaobh cóineasú aníos de, tá CESE den tuairim gur cheart an t-oideachas agus an oiliúint, T&F (taighde agus forbairt) agus an nuálaíocht a chur chun cinn. Is féidir leis na bearta sin iomaíochas gheilleagar an Aontais a neartú, bunaithe ar a chumas a tháirgiúlacht agus a chaighdeáin mhaireachtála a mhéadú ar bhealach inbhuanaithe, agus é ag éirí neodrach ó thaobh na haeráide de ag an am céanna.

Tuilleadh eolais: ECO/492 & ECO/493 (jk)