Tá CESE ag iarraidh ar an gCoimisiún a chuid reachtaíochta aeráide agus fuinnimh a thabhairt chun réitigh lena bheartas aeráide ar shlí níos fearr

Tá Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) ag iarraidh ar an gCoimisiún machnamh níos doimhne a dhéanamh ar na roghanna beartais a chuideoidh le gáis cheaptha teasa a laghdú, rud a chuirfidh leis an gcomhrac in aghaidh an athraithe aeráide, agus a chuideoidh leis an iomaíochas a choinneáil chomh maith. Mura gcuirfidh an tAontas Eorpach roimhe na tionscail sin dá chuid, atá dian ar acmhainní agus ar fhuinneamh, a chosaint agus a chur chun cinn ar bhealach níos fearr, beidh an baol ann nach san Aontas ach i ngeilleagair nach bhfuil chomh glan céanna leis a bheidh poist na dtionscal sin lonnaithe feasta, agus nach n-éireoidh leis astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú.

"Cé go bhfuil an Córas Trádála Astaíochtaí atá ann faoi láthair dírithe ar an infheistíocht a spreagadh, níl ag éirí leis mar ba chóir ós rud é nach féidir é a chur i bhfeidhm ar fud an domhain go fóill. I gcás gur san Eoraip amháin a chuirfear i bhfeidhm é, beidh an baol ann go dtarlóidh sceitheadh carbóin agus, dá dheasca sin, sceitheadh infheistíochta", a dúirt Aurel Laurenţiu Plosceanu i bhfoirm foláirimh, arb í rapóirtéir na tuairime ó CESE í ar Dhearcadh earnáil na tionsclaíochta maidir le beartais aeráide agus fuinnimh a thabhairt chun réitigh le chéile, a glacadh an 17 Iúil. "Ba cheart an infheistíocht a dhéanfaidh an tAontas Eorpach agus na Ballstáit amach anseo a dhíriú ar Thaighde, Forbairt agus Nuálaíocht agus ar theicneolaíochtaí ísealcharbóin nó atá saor ó charbón a úsáid sna tionscail sin atá dian ar acmhainní agus ar fhuinneamh agus le haghaidh tháirgeadh na cumhachta leictrí is gá. Ní mór díriú, ina theannta sin, ar oideachas agus oiliúint a chur ar an lucht saothair", arsa Enrico Gibellieri, comhrapóirtéir na tuairime.

Ós rud é gurb ionann na costais fuinnimh a ghabhann, cuir i gcás, le tionscail na cruach, an alúmanaim agus na gloine agus 25% de na costais iomlána, tá na costais a bhaineann le hastaíochtaí gás ceaptha teasa ard dá réir sin freisin. Nuair a bheidh an Córas Trádála Astaíochtaí i bhfeidhm, tiocfaidh táirgí Eorpacha chun bheith níos costasaí agus beidh an baol ann go gcuirfear táirgí níos saoire ar an margadh idirnáisiúnta in ionad táirgí Eorpacha. (sma)