Available Languages:

Editorial

Tá an samhradh agus saoire an tsamhraidh linn! Níl am níos fearr ann ná an t-am seo den bhliain le teacht ar ais chugat féin, nó le heolas a chur ar rudaí nua: teorainneacha a thrasnú, aithne a chur ar chultúir nua, teangacha nua a fhoghlaim nó foinsí inspioráide a aimsiú...

Ina dhiaidh sin, beidh ar gach duine filleadh ar an obair, tráth a mbeidh an iliomad smaointe nua ann toisc Parlaimint agus Coimisiún Eorpach nua a bheith againn.

Diary Dates

In short

Duais na Sochaí Sibhialta 2019 tiomnaithe do chumhachtú na mban

Tá Duais na Sochaí Sibhialta 2019 de chuid CESE tiomnaithe do chumhachtú na mban agus don troid ar son an chomhionannais idir fir agus mná

Is féidir iarratas a dhéanamh anois ar chomórtas 2019

 

D’eagraigh CESE cruinniú idir an tAontas Eorpach agus an tSín maidir le sábháilteacht ardaitheoirí a chaighdeánú

Ar thionscnamh Antonello Pezzini, comhalta de chuid CESE, reáchtáil an Coiste cruinniú le toscaireacht d’ionadaithe ó chomhlachtaí rialála as Daon-Phoblacht na Síne an 9 Iúil 2019.

 

New publications

An méid a bhain CESE amach in 2018 – súil siar, súil chun cinn

Leagtar amach sa bhróisiúr "An méid a bhain CESE amach in 2018 – súil siar, súil chun cinn" cuid de bhuaicphointí na hoibre a rinne Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa in 2018.

EESC News

Chuir Uachtaránacht na Fionlainne ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh i láthair an clár atá aige maidir le hinbhuanaitheacht agus folláine

Ag an seisiún iomlánach de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) a bhí ar siúl an 18 Iúil chuir Aino-Kaisa Pekonen, Aire Gnóthaí Sóisialta agus Sláinte na Fionlainne, i láthair an clár atá ag Uachtaránacht na Fionlainne ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Dírítear sa chlár go háirithe ar an inbhuanaitheacht agus ar fholláine na saoránach. I dtaca le tosaíochtaí eile na huachtaránachta, dhírigh an tAire Pekonen aird freisin ar an ngá atá le feabhas a chur ar an smacht reachta agus ar luachanna an Aontais. 

"Táimid anseo chun idirphlé sibhialta a chur chun cinn maidir le hEoraip fhorásach chuimsitheach," arsa Conny Reuter

Ag an seisiún iomlánach a bhí aige ar an 18 Iúil, rinne Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) díospóireacht a reáchtáil le Conny Reuters, arb é comhchathaoirleach Grúpa Idirchaidrimh CESE le hEagraíochtaí agus Líonraí Eorpacha na Sochaí Sibhialta é.

Chuir an tUasal Reuter i láthair na conclúidí agus na moltaí ó Laethanta Sochaí Sibhialta 2019. Bhí na Laethanta sin ar siúl i lár mhí an Mheithimh sa Bhruiséil agus ba é ba théama dóibh an daonlathas inbhuanaithe. Ina theannta sin, labhair sé faoi ról an Ghrúpa Idirchaidrimh, a bunaíodh in 2004 mar chomhlacht ar leith laistigh den Aontas Eorpach agus a cruthaíodh chun idirphlé buan idir institiúidí an Aontais agus líonra Eorpach na n-eagraíochtaí sochaí sibhialta a chinntiú ar leibhéal an Aontais.

Mura mbeidh tionscal láidir ceallraí san Eoraip, tá an baol ann go bhfágfaidh monaróirí gluaisteán an tAontas Eorpach

Tá CESE ag tacú le plean gníomhaíochta an Aontais maidir le ceallraí, a leag an Coimisiún Eorpach amach, ach thug sé le fios gur ghá dlús a chur leis an bplean sin agus é a chur chun feidhme go tapa.

Tá fíorbhaol ann go ndéanfaidh codanna ollmhóra de thionscal gluaisteán an Aontais Eorpaigh a dtáirgeadh a athlonnú i réigiúin atá gar d’aonaid táirgthe ceallraí, go príomha san Áis. Sa tuairim a dhréachtaigh Colin Lustenhouwer agus a glacadh ag seisiún iomlánach mhí Iúil, tá CESE ag tacú le Plean Gníomhaíochta Straitéiseach an Choimisiúin Eorpaigh maidir le ceallraí ach thug sé foláireamh nach mór é a fhorlíonadh agus a chur chun feidhme go tapa i dtreo nach mbogfadh monarchana gluaisteán san Eoraip go háiteanna lasmuigh den Aontas Eorpach.

Geilleagar ciorclach: Tá sé in am na tomhaltóirí a chumhachtú

Go dtí seo, tá gníomhaíochtaí chun borradh a chur faoi fhorbairt an gheilleagair chiorclaigh san Eoraip dírithe ar tháirgeadh, tionscail a spreagadh chun samhlacha gnó ciorclacha a thabhairt isteach, agus roghanna ciorclacha a thabhairt chun margaidh. Anois tá na coinníollacha réidh le tomhaltóirí a spreagadh chun bheith rannpháirteach, agus iad a chumasú roghanna ceannacháin inbhuanaithe a dhéanamh ina saol laethúil, a deir tuarascáil ó CESE a glacadh i mí Iúil.

Ba cheart d'earnáil talmhaíochta na hEorpa dul leis an agra-éiceolaíocht

Ní mór don Aontas Eorpach béim níos mó a chur ar shlabhraí gearra soláthair agus ar an agra-éiceolaíocht san fheirmeoireacht le go bhféadfar an talmhaíocht a chaomhnú san Eoraip agus í a dhéanamh níos seasmhaí in aghaidh dúshláin nua ar nós an athraithe aeráide. Is slí í an agra-éiceolaíocht, freisin, chun ár soláthar bia a chosaint agus bia níos folláine a bheith againn, rud a chuireann le luach an bhia. Cabhróidh slabhraí gearra soláthair le feirmeacha beaga cur lena gcuid ioncaim agus beocht a chur i gceantair thuaithe.

Ní mór an creat le haghaidh athbheochan thionscal monaraíochta na hEorpa a bheith bunaithe ar fhíor-riachtanais na FBManna (Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide)

Dar le CESE, má tá córas monaraíochta na hEorpa chun aistriú éifeachtach agus iomaíoch a dhéanamh chuig geilleagar digiteach ceannródaíoch, atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, ní mór dó bheith réidh le hinfheistíocht shuntasach a dhéanamh sa nuálaíocht. Ar an ábhar sin, ba cheart na céimeanna atá á bpleanáil ag an gCoimisiún Eorpach, chun gur féidir forbairt níos fearr a dhéanamh ar an gcóras monaraíochta, a bheith bunaithe ar fhíorthuiscint ar riachtanais cuideachtaí – go háirithe riachtanais FBManna.

Beidh an Seimeastar Eorpach agus cur chuige rialachais nua thar a bheith tábhachtach do bheartas eacnamaíoch an Aontais Eorpaigh amach anseo

Tá córas nua um chomhordú agus rialú na mbeartas eacnamaíoch de dhíth ar an Aontas, córas a bheidh bunaithe ar straitéis nua AE le haghaidh forbairt inbhuanaithe tar éis 2020, chun éifeachtúlacht gníomhaíochtaí agus inbhuanaitheacht torthaí a mhéadú, arsa CESE.

Tá moltaí déanta ag CESE maidir le beartas eacnamaíoch AE agus rialachas AEA (Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta) don todhchaí

I mí Iúil, chuir CESE tograí le haghaidh chlár oibre eacnamaíoch na tréimhse reachtaí nua i láthair agus mhol siad go mbeidís mar bhonn do straitéis eacnamaíoch AE nua.

Tá CESE den tuairim gur cheart a chur san áireamh sa bheartas eacnamaíoch agus sa rialachas eacnamaíoch don todhchaí, dúshláin gheopholaitiúla agus shochaíocha, amhail an moilliú eacnamaíoch ar fud an domhain, díospóidí trádála atá fós gan réiteach, Brexit, an t-athrú aeráide agus an t-athrú deimeagrafach, éagothromaíochtaí atá ag dul i méid agus an ceathrú réabhlóid thionsclaíoch, agus gur cheart go gcuirfidís leis an athléimneacht in aghaidh géarchéimeanna agus le hinbhuanaitheacht na samhla eacnamaíche. Má táthar chun na dúshláin sin a shárú, beidh gá le straitéis eacnamaíoch fhorleathan ina mbeidh cuspóirí beartais shoiléire agus creat rialachais eacnamaíoch a bheidh níos comhleanúnaí.

Tá CESE ag iarraidh ar an gCoimisiún a chuid reachtaíochta aeráide agus fuinnimh a thabhairt chun réitigh lena bheartas aeráide ar shlí níos fearr

Tá Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) ag iarraidh ar an gCoimisiún machnamh níos doimhne a dhéanamh ar na roghanna beartais a chuideoidh le gáis cheaptha teasa a laghdú, rud a chuirfidh leis an gcomhrac in aghaidh an athraithe aeráide, agus a chuideoidh leis an iomaíochas a choinneáil chomh maith. Mura gcuirfidh an tAontas Eorpach roimhe na tionscail sin dá chuid, atá dian ar acmhainní agus ar fhuinneamh, a chosaint agus a chur chun cinn ar bhealach níos fearr, beidh an baol ann nach san Aontas ach i ngeilleagair nach bhfuil chomh glan céanna leis a bheidh poist na dtionscal sin lonnaithe feasta, agus nach n-éireoidh leis astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú.

Ní mór don Aontas Fuinnimh a bheith ina dhlúthchuid de shaol laethúil na saoránach

Sa tuairim bhliantúil ó CESE ar Staid an Aontais Fuinnimh déantar an dul chun cinn atá déanta go dtí seo a mheas agus iarrtar ar an gCoimisiún Eorpach díriú níos mó ar ghnéithe sóisialta.

"Ní hann i gceart fós don Aontas Fuinnimh. B'fhéidir gurb ann dó a fhad a bhaineann le cinntí beartais an Aontais Eorpaigh ach is ar éigean atá aon bhaint aige le saol laethúil na saoránach go fóill." B’in é an dearcadh láidir a chuir Christophe Quarez in iúl ag an seisiún iomlánach i mí Iúil, agus é ag treisiú leis an argóint a leag sé amach sa tuairim uaidh – a ghlac an tionól – nár cuireadh an t-aistriú fuinnimh i bhfeidhm go fóill ar an láthair. Lean sé air á rá "go bhfuil cuid mhór fós le déanamh sna blianta amach romhainn d’ainneoin go bhfuil dúshraith an Aontais Fuinnimh leagtha síos ag lucht ceaptha beartas an Aontais anois."

Tá CESE ag iarraidh go ndéanfar gníomhaíocht ar an leibhéal Eorpach chun a chinntiú go bhforbrófar an teicneolaíocht blocshlabhra ar bhonn rannpháirteach

Tá an teicneolaíocht blocshlabhra agus an teicneolaíocht mórleabhar dáilte, a bhain le criptea-airgeadraí ar dtús, fíor-ilfheidhmeach i ndáiríre agus is féidir úsáid fhóinteach a bhaint astu sa gheilleagar sóisialta. Os a choinne sin, tá sé tábhachtach iad a rialáil go cuí agus iad a úsáid i gcaoi is go rachaidh siad chun tairbhe do gach duine, ionas gur féidir le gach duine a bheith rannpháirteach, arsa CESE i dtuarascáil a d’eisigh sé ag seisiún iomlánach mhí Iúil.

News from the Groups

Tiocfaidh Grúpa na bhFostóirí le chéile faoi dhó san Fhionlainn chun plé a dhéanamh ar an intleacht shaorga agus ar conas an tAontas Eorpach a dhéanamh fabhrach do lucht gnó

le Grúpa na bhFostóirí in CESE

Beidh dhá chomhdháil á reáchtáil ag Grúpa na bhFostóirí san Fhionlainn, an tír ag a bhfuil uachtaránacht reatha na Comhairle Eorpaí faoi láthair. Beidh an chéad imeacht ar siúl ag deireadh mhí Lúnasa agus beidh sé dírithe ar Eoraip chliste agus intleachtúil.

Ráiteas ó Ghrúpa na nOibrithe maidir le coir a dhéanamh den dlúthpháirtíocht

le Grúpa na nOibrithe in CESE

I bhfianaise na géarchéime daonnúla i limistéar na Meánmhara, a ngabhann easpa urraime do phrionsabail agus luachanna AE mar shaintréith léi, géarchéim atá ag dul in olcas le cúpla seachtain anuas, tá Grúpa na nOibrithe ag áitiú...

Chuaigh an grúpa "Éagsúlacht Eoraip" go Heilsincí d’fhonn plé a dhéanamh ar an bhfás inbhuanaithe agus conas borradh a chur faoin iomaíochas san Aontas Eorpach

leis an nGrúpa "Éagsúlacht Eoraip" in CESE

Déanfaidh an Grúpa "Éagsúlacht Eoraip" cruinniú urghnách a reáchtáil in Heilsincí an 16 agus 17 Meán Fómhair. I gcomhréir le tosaíochtaí Uachtaránacht na Fionlainne ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh, "Eoraip Inbhuanaithe — Todhchaí Inbhuanaithe", tá sé beartaithe ag an ngrúpa seo againn díriú ar thrí cholún a éascaíonn an fás inbhuanaithe agus a chuireann le hiomaíochas an Aontais Eorpaigh dá réir sin: an bithgheilleagar agus Eoraip a bheith neodrach ó thaobh na haeráide, an digiteáil agus an bonneagar.