Dearcadh na Cosmhuintire - Podchraoladh 8 : Nuair a thiteann saol na hoibre as a chéile

Nuair a bhuail COVID-19 an Eoraip, ní hamháin go raibh ospidéil ar tí titim as a chéile ach chuir sé rudaí trína chéile ar bhealaí eile chomh maith: tháinig meath ar olltáirgeacht intíre (OTI) na hEorpa, thit an tóin as an táirgeadh tionsclaíoch agus chaill na mílte a bpost. Agus níl cuma rómhaith ar an todhchaí ach an oiread. Ar chlár 8 - "Nuair a thiteann saol na hoibre as a chéile” - déanaimid machnamh ar céard a d'fhéadfadh an tAontas a dhéanamh maidir leis an bhfostaíocht, sna réimsí sin nach bhfuil ach cumhachtaí teoranta aige iontu. Labhraíomar leis an Ollamh Caroline de la Porte ó Scoil Ghnó Chóbanhávan, a thug léargas gearr dúinn ar na treoirlínte fostaíochta, uirlis a chuireann ar chumas an Aontais beartais fostaíochta na mBallstát a chomhordú. D’inis Ellen Nygren, comhalta de chuid CESE, dúinn faoin togra ó CESE maidir leis an gcaoi ar cheart athbhreithniú a dhéanamh ar na treoirlínte fostaíochta i bhfianaise ghéarchéim COVID-19 lena chinntiú go gcuideoidh na Ballstáit, i measc rudaí eile, le daoine féinfhostaithe san Eoraip – ar nós an cheoltóra Phortaingéalaigh, Tiago Rodrigues. D’inis sé a scéal dúinn, faoin gcaoi ar chaill sé féin agus a bhanna ceoil, 5EX Band, a slí bheatha thar oíche.

Dessine-moi… (Tabhair cuntas dom…)

Ní háibhéil a rá gur roinn ildathach í an roinn nua seo againn “Dessine-moi…” agus is mór an mhaise uirthi na mothúcháin, na smaointe agus na tuairimí faoin saol agus faoin am i láthair a bailíodh le chéile inti i rith an ama. Is léir ó na cuntais a sholáthair comhaltaí de chuid CESE go bhfuil a rian fágtha ag an ngéarchéim seo, a bhí fada agus crua, ar chuimhne an phobail. Gabhaimid buíochas ó chroí leis na comhaltaí sin a roinn lenár léitheoirí smaointe a rith leo le linn na géarchéime.

Míle buíochas le Irini Pari, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Reet Teder, Tatjana Babrauskiené, Gunta Anča, Kinga Joó, Sofia Björnsson, Evangelia Kekeleki, Michalis Antoniou, Philip von Brockdorff, Peter Schmidt, Cristian Pîrvulescu.

Tá na scéalta sin go léir le léamh ag an nasc seo: https://www.eesc.europa.eu/news-media/eesc-info/082020#a80501 (eh)

 

Available Languages:

Editorial

DUAIS NA DLÚTHPHÁIRTÍOCHTA SIBHIALTA – Duais dóibh siúd is fearr inár measc

A léitheoirí dile,

Tá an t-am sin den bhliain buailte linn arís nuair is gnách linn duais shuaitheanta CESE – Duais na Sochaí Sibhialta – a sheoladh chun aitheantas a thabhairt do thionscadail den scoth de chuid na sochaí sibhialta agus daoine aonair inar cuireadh ár gcomhluachanna Eorpacha chun cinn agus trínar neartaíodh an fhéiniúlacht Eorpach. Gach bliain, roghnaímid téama tábhachtach don duais agus ceiliúraimid an méid atá bainte amach ag an tsochaí shibhialta sa réimse áirithe sin dá cuid oibre. In 2019, b’iad siúd a throid ar son chumhachtú na mban agus an chomhionannais inscne a bhuaigh an 11ú heagrán de chomórtas Dhuais na Sochaí Sibhialta.

Diary Dates

28 Lúnasa 2020, an Bhruiséil, an Bheilg

Éisteacht phoiblí
Dea-chleachtais maidir le bainistiú na héagsúlachta agus todhchaí bheartais éagsúlachta an Aontais d’imircigh agus do mhionlaigh eitneacha

8 Meán Fómhair 2020, an Bhruiséil, an Bheilg

Éisteacht phoiblí
An smacht reachta agus a thionchar ar an bhfás eacnamaíoch


15-16 Iúil 2020, an Bhruiséil, an Bheilg

Seisiún iomlánach CESE

Dessine - moi...

Evangelia Kekeleki: Caithfear a chinntiú go mbeidh an teacht céanna ag na Ballstáit go léir ar theiripí vacsaíne agus ar thástálacha diagnóiseacha

Ní raibh sé ródheacair ormsa a bheith sáinnithe sa bhaile. Tá a lán rudaí curtha ar an méar fhada agam le fada an lá agus thug sé seans dom díriú orthu sin. Bhain mé an-sásamh as a bheith in ann ord agus eagar a chur orthu. D’éirigh liom eagar a chur ar sheanghrianghraif agus ar sheoda cuimhne ár muintire a bhí cruinnithe le chéile agam as tithe ár dtuismitheoirí.

Bhí tocht orm agus mé ag tabhairt faoi sin. Agus bhí deis agam tabhairt faoi rudaí a d’airigh mé uaim le fada – obair cheardaíochta, bácáil cácaí, cócaireacht, agus licéir thraidisiúnta, subha agus torthaí leasaithe de chuid na Gréige a dhéanamh – rudaí nach n-éiríonn liom a dhéanamh de ghnáth agus an clog ag breith orm.

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala: Ó Chogadh an Gheimhridh go filíocht

Comóradh 80 bliain ó tháinig deireadh le Cogadh an Gheimhridh idir an tAontas Sóivéadach agus an Fhionlainn a bhí ann. Cuireadh an comóradh náisiúnta ar ceal mar gheall ar an gcoróinvíreas ach, mar sin féin, bhuail na cloig ar a 11 a.m. i ngach ceann de na heaglaisí Liútaracha, Ceartchreidmheacha agus Caitliceacha ar fud na tíre. Chuaigh mé amach faoin aer chun éisteacht leis an gclingireacht agus céard a bhí romham ach Heilsincí agus í beagnach tréigthe ar fad.

Sofia Björnsson: Dlúthpháirtíocht na bhfeirmeoirí sa tSualainn

Oibrím do Chónaidhm Fheirmeoirí na Sualainne (LRF) agus, ag tús na paindéime, d'oibríomar go crua chun soláthar bia a chinntiú.

Irini Pari: "Chuir an ghéarchéim ar ár súile dúinn go bhfuil todhchaí an uile dhuine againn fite fuaite le chéile”

Agus mé á scríobh seo, tá geataí na dianghlasála á n-oscailt go cáiréiseach agus tá ceisteanna áirithe ag teacht chun cinn: cén sórt saoil úrnua atá i ndán dúinn? Cén sórt lorg a fhágfaidh an phaindéim seo ar ár ngeilleagair, ar ár sochaithe agus ar an saol? An bhfuil aon rud foghlamtha againn? An ndéanfaimid rudaí ar bhealach difriúil amach anseo?

Tatjana Babrauskienė: “Má tá aon rud tagtha as an tréimhse coraintín seo, thug sé an t-am agus an deis do dhaoine a scíth a ligean agus machnamh a dhéanamh ar cé chomh tábhachtach is na caidrimh atá againn”

Is comhalta de CESE í Tatjana Babrauskienė, arb as an Liotuáin di, agus tá sí ina bhall de Cheardchumann Oideachais agus Eolaíochta na Liotuáine chomh maith. D’iarr CESE Info uirthi a cuid smaointe maidir le COVID-19 a roinnt, ó thaobh a tír féin de.

 

Reet Teder: "Is breá an rud é a bheith ar ais"

Nuair a thosaigh an ghéarchéim i lár mhí an Mhárta, ba rud fíoreisceachtúil agus dochreidte ar fad a bhí ann. Dúnadh beagnach gach rud i ngach áit san Eoraip agus ní raibh a fhios ag aon duine ag an am sin an raibh feabhas ag teacht ar chúrsaí de bharr na dianghlasála nó nach raibh. Daoine a choinneáil beo, b'in an rud ba thábhachtaí agus bhí orainn an geilleagar a fhágáil inár ndiaidh d'fhonn é sin a dhéanamh.

Peter Schmidt: "Ní mór dúinn bogadh i dtreo gheilleagar na dea-bhaile”

Tugann an ceardchumannaí Gearmánach Peter Schmidt léargas dúinn ar na dúshláin atá os comhair ceardchumann ina thír féin de thoradh tréimhsí scoir agus dífhostaithe chomh maith le léargas ar na hoibrithe bunriachtanacha a chuireann a sábháilteacht i gcontúirt agus iad i mbun oibre.

Kinga Joó: tá an teaghlach in ann córas imdhíonachta na sochaí a láidriú

An 10 Márta, bhí rud éigin coimhthíoch trom san aer le linn chruinniú Chomhchoiste Comhairliúcháin AE-na Seirbia a tionóladh sa Bhruiséil. A luaithe a tháinig deireadh leis an gcruinniú sin, ba léir go raibh deabhadh abhaile ar gach éinne. Agus mé ag filleadh ar an mbaile dom, thuig mé go raibh suaitheadh mór amach romhainn agus d’airigh mé gurbh í an eitilt sin an eitilt dheireanach a dhéanfadh mé go ceann scaitheamh fada. Le linn na tréimhse sin san Ungáir, ba é a bhí le sonrú i measc an phobail an éiginnteacht agus an easpa tuisceana ar an méid a bhí ag titim amach. Ach tuigeadh cé chomh tromchúiseach agus a bhí an cás, áfach, nuair a d’fhógair an rialtas go gcuirfí imeachtaí an cheiliúrtha náisiúnta a bhí beartaithe don 15 Márta ar ceal.

Philip von Brockdorff: buntáistí agus míbhuntáistí an tsaoil ar líne

Is é mo thuairim féin go raibh idir an mhaith agus an t-olc i gceist leis an dianghlasáil. Ar thaobh amháin, toisc go raibh mé ag obair ón mbaile, bhí níos mó ama agam ná mar a bhí riamh le caitheamh le mo chlann. Ar an taobh eile, bhí orm socruithe a dhéanamh chun seomra i mo theach a thiontú ina oifig. Bhíodh a lán frustrachais i gceist leis uaireanta nuair a bhímis sáinnithe sa bhaile ar feadh tréimhsí fada. Is é an leigheas a bhíodh agamsa air am a chur i leataobh don chaitheamh aimsire is ansa liom: éisteacht le ceol ar mo chóras Hi-Fi.

Michalis Antoniou: Taithí agus ról Chónaidhm Fhostóirí agus Thionsclaithe na Cipire le linn phaindéim COVID-19

Ag labhairt dó leis an tír ar an 15 Márta, d'fhógair Uachtarán na Cipire roinnt bearta coisctheacha a d'fhág an tír mar aon le codanna móra den gheilleagar faoi dhianghlasáil. Ba é an teachtaireacht a bhí aige ná go raibh mórchruatan eacnamaíoch ar na bacáin agus go mbeadh orainn ar fad muid féin a réiteach don mhéid a bhí le teacht.

Gunta Anča: Is deis iontach géarchéim chun na naisc is laige a thabhairt faoi deara

Tréimhse ait féintuisceana a bhí sa tréimhse dianghlasála. Ar thaobh amháin, shamhlaigh mé gur fíorú aislinge a bhí ann... a bheith in ann fanacht sa bhaile agus neart ama a fháil chun na rudaí sin go léir a bhí curtha ar an méar fhada agam a dhéanamh faoi dheireadh. Ar an taobh eile, chuir sé ar mo shúile dom a thábhachtaí atá an sóisialú do dhaoine – a bheith in ann bualadh le daoine, labhairt leo, teagmháil a dhéanamh leo, agus iad ina steillbheatha seachas ar scáileán. Agus cé chomh deacair agus atá sé maireachtáil gan sin go léir.

Cristian Pîrvulescu - Tréimhse na dianghlasála: tuilleadh oibre, tuilleadh struis, níos lú scíthe

Conas a bhí an dá mhí a chaith tú faoi dhianghlasáil i mBúcairist? Bhí siad aisteach! Chuir an Rómáin na chéad bhearta sláinte i bhfeidhm an 15 Márta agus ón 18 Márta ar aghaidh b’éigean dúinn uile fanacht sa bhaile. Roimh an 15 Márta, moladh seachas oibleagáid a bhí ann, moladh go deimhin nach ndearnadh dá réir ach go hannamh, rud a d’fhág go raibh ardrioscaí eipidéimeolaíocha ann. Mhair an gaibhniú éigeantach sin go dtí an 15 Bealtaine, tráth a cuireadh staid foláirimh i bhfeidhm in áit na staide éigeandála. Geallaim duit nach laethanta saoire a bhí á gcaitheamh agam lena linn sin! A mhalairt ar fad, d’oibrigh mé níos déine ná riamh go deimhin óir bhí cúraimí ar líne le déanamh agam ar feadh os cionn 12 uair an chloig in aghaidh an lae, agus, ar uairibh, ar feadh 16 uair an chloig! Bhí orm ranganna a thabhairt agus gníomhaíochtaí eile a dhéanamh ar ardán na hollscoile, chaith mé páirt a ghlacadh i gcláir teilifíse, cuireadh faoi agallamh mé, agus d’fhreastail mé ar chruinnithe agus seimineáir ghréasáin.

EESC News

CESE le Duais na Dlúthpháirtíochta Sibhialta a bhronnadh ar thionscadail atá dírithe ar an gcoróinvíreas a chomhrac sna Ballstáit agus sa Ríocht Aontaithe

Sheol Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) gradam nua – Duais na Dlúthpháirtíochta Sibhialta – lena dtabharfar luach saothair do thionscnaimh a chuir daoine aonair, eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus cuideachtaí atá faoi úinéireacht phríobháideach ar bun san Aontas Eorpach agus sa Ríocht Aontaithe chun dul i ngleic le COVID-19 agus chun éifeachtaí millteacha na paindéime a mhaolú.

Tá an-dóchas á chur in Uachtaránacht na Gearmáine ar Chomhairle AE

An 1 Iúil, ghlac an Ghearmáin seilbh ón gCróit ar Uachtaránacht Chomhairle AE, tréimhse ar dócha a bheidh ar an tréimhse uachtaránachta is dúshlánaí go dtí seo, agus an ghéarchéim eacnamaíoch, shóisialta agus sláinte is mó riamh i stair nua-aimseartha na hEorpa ag bagairt orainn. 

Ionchur CESE i gclár oibre 2021 an Choimisiúin Eorpaigh – An chéad chéim i dtreo sochaí níos inbhuanaithe agus níos cothroime

Ag an seisiún iomlánach a bhí aige i mí Iúil, ghlac Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) Rún maidir lena ionchur i gclár oibre 2021 an Choimisiúin Eorpaigh. Fáiltítear sa doiciméad roimh na tograí atá déanta ag an gCoimisiún Eorpach chun teacht slán as géarchéim COVID-19 agus meastar go mbeidh deis ann an bhliain seo chugainn geilleagar agus sochaí an Aontais a athstruchtúrú agus a fheabhsú.

Phléigh CESE an imirce leis an gCoimisinéir atá freagrach as Ár nDóigh Bheatha Eorpach a chur chun cinn

Ag an seisiún iomlánach a bhí aige i mí Iúil, reáchtáil Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) díospóireacht le Leas-Uachtarán an Choimisiúin, Margaritis Schinas, a rinne cur síos ar roinnt tionscnamh atá ar na bacáin a thagann faoina chúram chun “Ár nDóigh Bheatha Eorpach a chur chun cinn”, lena n-áirítear an Comhaontú Nua maidir le hImirce agus Tearmann, an Clár Oibre Scileanna, Clár Sláinte Poiblí an Aontais agus an Straitéis nua maidir le hAontas Slándála.

An lá roimh chruinniú mullaigh an Aontais Eorpaigh, gheall Uachtarán CESE, Luca Jahier, do Choimisinéir Gentiloni go dtacódh sé gan cheist le pacáiste téarnaimh COVID-19 de chuid an Choimisiúin

Cháin an tUachtarán Jahier an togra is déanaí ó Chomhairle AE, is é sin go mbeadh sé de chumhacht ag na rialtais náisiúnta na cláir athchóirithe atá ag tír áirithe a chrosadh faoin bpacáiste. I ndíospóireacht leis an gCoimisinéir um an nGeilleagar, Paolo Gentiloni, le linn sheisiún iomlánach CESE, dúirt an tUasal Jahier go raibh tacaíocht an Choiste ina iomláine ag an gCoimisiún Eorpach.

An Coróinvíreas: tá CESE ag éileamh go ndéanfaí plean téarnaimh AE a fhormheas a luaithe is féidir

Ní mór don Aontas Eorpach níos mó a dhéanamh chun téarnamh ó phaindéim an choróinvíris agus sin a dhéanamh a luaithe is féidir, agus an dlúthpháirtíocht a léiriú mar aon le fís uaillmhianach do thodhchaí na hEorpa. Tá sé tugtha le fios ag an gCoiste i dtrí Thuairim a glacadh ag seisiún iomlánach mhí Iúil, agus i bpáipéar seasaimh, go dtacaíonn sé leis an bplean téarnaimh agus iarrann sé go ndéanfaí na tograí téarnaimh a chuir an Coimisiún Eorpach síos, lena n-áirítear an buiséad athbhreithnithe do 2021-2027, a fhormheas a luaithe is féidir.

Tá an misneach a bhí ag Robert Schuman i gcúrsaí polaitíochta a dhíth ar an Eoraip

Cothrom 70 bliain an ama seo a síníodh Dearbhú Robert Schuman agus meabhraítear dúinn arís go dteastaíonn misneach i gcúrsaí polaitíochta agus fís chun difríocht a dhéanamh agus cúrsa na staire a athrú.

Na leathanaigh ghréasáin “An tsochaí shibhialta i gcoinne COVID-19” seolta ag CESE

Is roinn nua ar leith de chuid shuíomh gréasáin CESE é “An tsochaí shibhialta i gcoinne COVID-19”. Bailítear le chéile ar na leathanaigh sin os cionn 50 scéal i dtaobh téarnamh, dlúthpháirtíocht agus gníomhaíochtaí praiticiúla a rinneadh le linn na ráige den choróinvíreas. Seoladh na leathanaigh sin ar an 2 Iúil 2020 agus tugtar eolas faoi thionscnaimh a rinne comhaltaí de chuid CESE, trína n-eagraíochtaí áitiúla sna Ballstáit, chun déileáil leis an ngéarchéim COVID-19.

An Treoir maidir le hInnealra: dar le CESE b’fhearr í a fheabhsú seachas a athrú

Le linn sheisiún iomlánach mhí an Mheithimh, ghlac CESE tuarascáil faisnéise ar an athbhreithniú ar an Treoir maidir le hInnealra. Ba dhíol sásaimh do chomhaltaí CESE na hiarrachtaí atá á ndéanamh faoi láthair ag an gCoimisiún chun feabhas a chur ar fheidhmiú Threoir 2006/42/CE, ionstraim an-tábhachtach agus rathúil do thionscail na hEorpa, agus thug sé le fios go mbeadh tionchar an-diúltach ag aon athruithe móra a dhéanfaí ar an Treoir agus nár mhór sin a sheachaint.

Tá sé molta ag CESE ciste urghnách a chruthú chun tacú le hearnáil na talmhaíochta mar fhreagairt ar phaindéim COVID-19

Is díol sásaimh do CESE an beart nua atá molta ag an gCoimisiún Eorpach chun tacú le gabháltais talmhaíochta agus le FBManna san earnáil agraibhia a bhfuil fadhbanna leachtachta acu agus chun a chinntiú go dtiocfaidh siad slán ó thaobh na heacnamaíochta de le linn na géarchéime seo. Creideann CESE, áfach, gur cheart don Choimisiún Eorpach ciste urghnách a bhunú chun an beart a chur chun feidhme.

News from the Groups

Litir curtha ag Grúpa na bhFostóirí in CESE chuig an gComhairle Eorpach: Ról lárnach ag earnáil an ghnó maidir le téarnamh an Aontais ó ghéarchéim an choróinvíris

Le Grúpa na bhFostóirí in CESE

I bhfianaise a fhíorphráinní atá sé dul i ngleic le héifeachtaí eacnamaíocha ghéarchéim an choróinvíris, d’iarr Grúpa na bhFostóirí ar na ceannairí stáit agus rialtais uile san Eoraip go gcuirfí bearta uaillmhianacha i bhfeidhm go pras i litir a sheol an Grúpa chucu. Is trí chomhar idir na Ballstáit, agus tríd sin amháin, is féidir leis na bearta téarnaimh agus atógála cuidiú le rath fadtéarmach an Aontais, agus le rath fadtéarmach mhuintir agus ghnólachtaí an Aontais.

Uair na Cinniúna buailte leis an Aontas Eorpach: Uachtaránacht na Gearmáine ar Chomhairle an Aontais agus téarnamh agus atógáil na hEorpa

Le Grúpa na nOibrithe

Tá an Ghearmáin tagtha i gceannas ar Uachtaránacht Chomhairle an Aontais ag tráth thar a bheith tábhachtach don Eoraip nuair atá cor cinniúnach roimh an Aontas amach. Tá aghaidh á tabhairt againn ar an ngéarchéim is measa dár tharla in aimsir na síochána le 90 bliain anuas, géarchéim ba chúis le níos mó ná céad míle bás san Eoraip amháin agus le turraingí eacnamaíocha ollmhóra, gan trácht ar an éiginnteacht a bhaineann le tuilleadh ráigeanna den phaindéim a d’fhéadfaí sinn a threascairt fós. Le linn na míonna crua a chaitheamar faoi dhianghlasáil, ba ar oibrithe cúraim sláinte agus ar dhaoine a oibríonn do sheirbhísí seachadta, in ollmhargaí agus i réimse na sláintíochta – ar poist neamhbhuana ar phá ró-íseal iad go minic – ba orthu siúd a thit sé cuid mhaith a ndícheall a dhéanamh ár dtíortha a choinneáil ag imeacht.

Eagraíochtaí de chuid na Sochaí Sibhialta a chabhraíonn le Teifigh agus le hImircigh san Eoraip

Leis an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE

An 22 Meitheamh, d’eagraigh an Grúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE comhdháil dar teideal Eagraíochtaí de chuid na Sochaí Sibhialta a chabhraíonn le Teifigh agus le hImircigh san Eoraip, comhdháil ar ar fhreastail daoine i bpearsa agus ó chian chomh maith.