Ba cheart don Aontas Eorpach freagairt níos cuimsithí a thabhairt ar sháruithe ar an smacht reachta.

Tá iarrtha ag an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta ar an Aontas Eorpach cur chuige níos réamhghníomhaí a ghlacadh chun dul i ngleic leis an méadú ar sháruithe ar an smacht reachta ar fud an Aontais, toisc imní a bheith ann go bhféadfadh sé iompú ina ghéarchéim iomlán maidir leis an daonlathas agus cearta bunúsacha agus saoirsí bunúsacha.

I dtuairim a ghlac CESE ag a sheisiún iomlánach i mí an Mheithimh, d’iarr sé go mbeadh rannpháirteachas níos éifeachtaí agus níos dírí ag eagraíochtaí na sochaí sibhialta i gceapadh agus cur chun feidhme coimircí in aghaidh dhíchur an smachta reachta san Aontas Eorpach. Bíonn roinnt mhaith de na heagraíochtaí seo i mbun ardú feasachta agus gníomhaíonn siad mar fhorais faire nó mar thacadóirí, agus is minic gurb iad is túisce a fhulaingíonn faoi rialtais fhorlámhacha.

Chuir CESE i bhfáth go bhfuil ról ar leith aige agus dualgas air gníomhú nuair atá a chomhaltaí féin agus an tsochaí shibhialta i gcoitinne i mbaol laistigh den Aontas agus d’iarr sé go mbeadh cosaint níos fearr ann d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta, agus do príomhlucht faire poiblí eile, ar nós iriseoirí, sceithirí agus cosantóirí chearta an duine, chomh maith.

Is éard atá sa tuairim ionchur CESE sa phróiseas machnaimh maidir leis an smacht reachta laistigh den Aontas a neartú tuilleadh, próiseas a mhol an Coimisiún Eorpach i dteachtaireacht uaidh le deireanas inar iarr sé ar na geallsealbhóirí uile páirt a ghlacadh sa díospóireacht.

Dúirt CESE gur mhór aige iarrachtaí an Choimisiúin úsáid a bhaint as na hacmhainní atá ar fáil chun an smacht reachta a neartú sna Ballstáit, cé gur thug sé dá aire na heasnaimh atá orthu ó thaobh ionsaithe comhbheartaithe ar chearta bunúsacha agus saoirsí bunúsacha a chosc nó a chur ina gceart.