Tá CESE ag iarraidh aistriú fuinnimh atá cothrom go sóisialta agus comhphlé buan leis na saoránaigh

Ag an suí iomlánach a bhí ag CESE i mí an Mheithimh rinneadh plé in éindí leis an gCoimisinéir Maroš Šefčovič ar thodhchaí Aontas Fuinnimh na hEorpa agus leag an Coiste amach a sheasamh i leith na straitéise atá beartaithe ag an Aontas Eorpach chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú go fadtéarmach.

Bhí comhaltaí CESE ar aon fhocal faoi gur cheart an t-aistriú go dtí Eoraip gan charbón a dhéanamh ar shlí atá cothrom go sóisialta agus éifeachtach, go roinnfeadh na páirtithe leasmhara na cúraimí eatarthu agus go n-oibreoidís as lámha a chéile, agus leag siad béim ar an ngá a bhí le beart a dhéanamh a mhairfeadh tar éis 2030. "Tá tuiscint ann ar fud na hEorpa go bhfuil géarghá le gníomhú ar son na haeráide", arsa an Coimisinéir Šefčovič, agus dúirt sé freisin go raibh an aeráid ar cheann de na hábhair toghcháin is tábhachtaí anois san Aontas agus go bhfeicimid, faoi dheireadh, san Eoraip an deis atá san athrú aeráide ár ngeilleagar a atheagrú agus a dhíriú i dtreo eile."

Bhí an tUachtarán Jahier ar aon tuairim leis. D'áitigh sé go raibh an sprioc a bheith neodrach ó thaobh díobháil aeráide de faoi 2050 ríthábhachtach do thodhchaí na hEorpa agus bhí amhras air, in ainneoin an dul chun cinn atá déanta sa troid ar son na haeráide, go mbeadh beartais agus acmhainní i bhfeidhm a bheadh uaillmhianach go leor chun a dheimhniú go n-éireodh leis an Eoraip an sprioc fhadtéarmach, is é sin neodracht ó thaobh carbóin de, a bhaint amach faoi 2050.

D'fhormhuinigh CESE an straitéis atá beartaithe chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú go fadtéarmach agus chun geilleagar atá neodrach ó thaobh díobháil aeráide de a dhéanamh den Aontas Eorpaigh faoi 2050. I dtuairim a d'ullmhaigh Pierre Jean Coulon agus Stefan Back, d'iarr an Coiste comhphlé buan leis na saoránaigh, agus aistriú atá cothrom go sóisialta, a bheith ann. Áitíodh sa tuairim freisin gur chóir teacht ar chomhaontú nua sóisialta.

"Is féidir a leithéid sin d'aistriú a dhéanamh agus rachaidh sé chun tairbhe don Eoraip, ach ní mór páirt a bheith ag gach duine againn ann – ní mór dúinn uile oibriú as lámha a chéile chun an sprioc choiteann seo a bhaint amach. Ní féidir na saoránaigh a dheighilt uathu siúd a dhéanann na cinntí," arsa Pierre Jean Coulon.

Téann cúrsaí iompair go croí na ceiste: tá réimse an iompair ar cheann de na réimsí ina bhfuil géarghá le dul chun cinn agus inar féidir dul chun cinn a dhéanamh. "Ní mór dúinn réitigh a aimsiú chun lorg CO2 an Aontais a laghdú gan tionchar diúltach a imirt ar an ngeilleagar agus ar an tsochaí trí chéile,” a d'áitigh an tUasal Back. "D’fhéadfaimis córas praghsála carbóin a cheapadh, a ghlacadh agus a chur chun feidhme, córas ina gcuirfí san áireamh éifeachtaí an chórais sin ar ghnólachtaí agus ar shaoránaigh agus a mbeadh lánghlacadh acusan leis," a dúirt sé. (mp)