Tá CESE ag moladh go gcuirfí feabhas ar straitéisí macrairéigiúnacha

Tá CESE ag éileamh go ndéanfaí straitéisí macrairéigiúnacha a fheabhsú; chuige sin, tá sraith de mholtaí beartais leagtha amach aige i dtústuairim atá dírithe ar leas iomlán a bhaint as na straitéisí sin.

Cuireadh na moltaí seo i láthair i mí an Mheithimh agus tá siad bunaithe ar anailís dhomhain ar na straitéisí macrairéigiúnacha atá ann cheana féin. Léiríodh san anailís seo gur uirlis úsáideach a bhí iontu go dtí seo don bheartas comhtháthaithe agus don lánpháirtiú agus comhoibriú feabhsaithe. Ar a shon sin, d’ainneoin a raibh de ghealladh fúthu, níor éirigh leis na moltaí éagothromaíochtaí sóisialta agus críochacha a laghdú ná borradh a chur faoin inbhuanaitheacht chomhshaoil, mar a measadh.

Ionas gur fearr a éireoidh leis na straitéisí macrairéigiúnacha éagothromaíochtaí a laghdú, tá an Coiste ag moladh go gcuirfí, thar aon ní eile, leis an gcumarsáid agus an nascacht idir comhpháirtithe comhair, agus go ndéanfaí eagraíochtaí sochaí sibhialta a spreagadh chun ról níos lárnaí a bheith acu i dtaca le cur i bhfeidhm na straitéisí sin agus monatóireacht a dhéanamh orthu.

 

Dá bhrí sin, ní mór do lucht ceaptha beartas idirghabhálacha beartais a neartú, cur leis an tiomantas gníomhach do straitéisí macrairéigiúnacha agus maorlathas a laghdú. Rud eile nach foláir a dhéanamh ná na bunachair sonraí atá ann cheana a chomhtháthú i líonra dea-fheidhmiúil agus iad a idirnascadh agus a bhainistiú.

Tá CESE den tuairim go bhfuil gá le cumarsáid níos fearr maidir le straitéisí macrairéigiúnacha chun infheictheacht na straitéisí seo a fheabhsú agus chun an líonrú agus an rannpháirtíocht a chothú.

Ba cheart tosaíocht a thabhairt ón taobh geografach agus ó thaobh earnálacha araon de don líonrú agus do bhraisliú comhpháirtithe sóisialta, do ghníomhaithe socheacnamaíocha áitiúla agus d’eagraíochtaí sochaí sibhialta. Tá a rannpháirtíocht siúd i mbeartais cinnteoireachta, pleanála agus measúnaithe thar a bheith úsáideach chun straitéisí macrairéigiúnacha a chur chun feidhme, agus is féidir an comhtháthú agus an inbhuanaitheacht shóisialta agus chomhshaoil a threisiú dá tairbhe freisin.

Ar deireadh, tá CESE ag moladh go ndéanfaí gréasáin éifeachtúla le haghaidh gníomhaíochtaí oideachais a chur ar bun, a d’fhéadfadh cur leis an bhfeidhmíocht i réimse na hinbhuanaitheachta comhshaoil. (jk)