Available Languages:

Editorial

A léitheoirí dile,

Ag deireadh mhí an Mheithimh, tháinig deireadh le hUachtaránacht na Rómáine ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus, mar is gnách, is ionann seimeastar nua agus Uachtaránacht nua. Den tríú huair i stair na Fionlainne, tá an Uachtaránacht rothlach aici, agus an tráth seo is é 'Eoraip Inbhuanaithe, Todhchaí Inbhuanaithe' an mana atá aici. Táim suite den mhéid seo: oibreoidh an Fhionlainn go dícheallach ionas go gcuirfidh ceannaireacht dhomhanda an Aontais Eorpaigh maidir le gníomhaíocht aeráide beart le briathar ar an talamh.

Diary Dates

22 Iúil 2019, Aithin na Gréige

Luca Jahier, cainteoir ag Comhairle Eacnamaíoch agus Shóisialta na Gréige

23-24 Iúil 2019, Ríge, an Laitvia

Éisteacht phoiblí agus misean bailithe eolais: Clár oibre AE maidir le cearta daoine faoi mhíchumas 2020-2030 a mhúnlú 
 

In short

Chuaigh CESE chun na Spáinne chun tionchar samhlacha eacnamaíocha nua ar mhargadh aonair na hEorpa a mheas

Bhuail toscaireacht ó CESE le hionadaithe ó cheardchumainn, ó eagraíochtaí neamhrialtasacha agus ón rialtas áitiúil i Malaga na Spáinne le déanaí, mar chuid de staidéar ar shamhlacha eacnamaíocha nua arb é is aidhm dóibh an tionchar fadtéarmach a bheadh acu ar shamhlacha eacnamaíocha an Aontais a mheas.

Iarchathaoirleach Ghrúpa na nOibrithe in CESE, Gabriele Bischoff, tofa mar Fheisire i bParlaimint na hEorpa

Tá Gabriele Bischoff, a bhí ina cathaoirleach go dtí le deireanas ar Ghrúpa na nOibrithe i gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, tofa ina Feisire Eorpach i nGrúpa S&D. Sheas sí sa toghchán le páirtí SPD i dtoghcheantar Bheirlín na Gearmáine.

 

Ghlac Dilyana Slavova páirt i gcruinniú ardleibhéil maidir le tacaíocht ón Aontas Eorpach don Túinéis

Ghlac Dilyana Slavova, cathaoirleach na Rannóige um Chaidreamh Seachtrach in CESE, páirt in imeacht idirnáisiúnta a d’óstáil CESE an 3 Iúil dar téama "An geilleagar sóisialta agus dlúthpháirtíochta sa Túinéis: ról agus tacaíocht an Aontais". Bhí cainteoirí ardleibhéil eile rannpháirteach ann freisin, ina measc Samir Taïeb, Aire Talmhaíochta na Túinéise, agus Michael Koehler, Stiúrthóir Chomharsanacht an Deiscirt ag an gCoimisiún Eorpach.

EESC News

Tá CESE ag iarraidh aistriú fuinnimh atá cothrom go sóisialta agus comhphlé buan leis na saoránaigh

Ag an suí iomlánach a bhí ag CESE i mí an Mheithimh rinneadh plé in éindí leis an gCoimisinéir Maroš Šefčovič ar thodhchaí Aontas Fuinnimh na hEorpa agus leag an Coiste amach a sheasamh i leith na straitéise atá beartaithe ag an Aontas Eorpach chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú go fadtéarmach.

Tá CESE ag moladh do cheannairí an Aontais ról idirnáisiúnta an euro a neartú

I dtuairim a glacadh le déanaí, d’iarr CESE ar cheannairí an Aontais dlús a chur lena n-iarrachtaí ról idirnáisiúnta an euro a neartú. D’áitigh CESE go gcuideodh euro láidir le folláine shaoránaigh agus ghnólachtaí an Aontais, go dtacódh sé le comhluachanna agus go gcuirfí comhleasanna chun cinn dá bharr.

Tá CESE ag moladh go gcuirfí feabhas ar straitéisí macrairéigiúnacha

Tá CESE ag éileamh go ndéanfaí straitéisí macrairéigiúnacha a fheabhsú; chuige sin, tá sraith de mholtaí beartais leagtha amach aige i dtústuairim atá dírithe ar leas iomlán a bhaint as na straitéisí sin.

Tús ("Grand Départ") Tour de France 2019 - imeachtaí á reáchtáil ag CESE faoin iompar glan

Chun tús ("Grand Départ") Tour de France 2019 a cheiliúradh reáchtáil CESE cur i láthair an 3 Iúil faoi leabhar ar Gino Bartali, duine de churaidh rothaíochta na hIodáile agus laoch le linn an Dara Cogadh Domhanda, i gcomhar leis an iriseoir Alberto Toscano,arb é údar an leabhair é. Ina theannta sin, eagraíodh plé faoin iompar glan mar chuid den ócáid.

Ba cheart do na meáin cúl a thabhairt leis an gcarthanacht agus iad ag trácht ar an míchumas

Is minic gur cur síos teoranta truacánta a dhéanann na meáin san Eoraip ar dhaoine atá faoi mhíchumas, cur síos nach mbíonn bunús dá laghad leis ach míthuiscintí. Lena chois sin, níl an tairiscint de chláir nuachta agus shiamsaíochta atá ar fáil sásúil chun na critéir maidir le láninrochtaineacht a chomhlíonadh, agus fágann sin go bhfuil neart le déanamh go fóill ag na meáin Eorpacha sula mbeidh siad in ann tuairisciú cruinn cuimsitheach a dhéanamh ar an míchumas.

Ba cheart seirbhísí riachtanacha a chur ar fáil do gach duine

Ar cheann de na hábhair a pléadh i seisiún iomlánach mhí an Mheithimh bhí an gá le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme ar shlí níos fearr agus seirbhísí fíor-riachtanacha a chur chun cinn. Ghlac na comhaltaí tuairim féintionscnaimh a d'ullmhaigh Raymond Hencks agus Krzysztof Balon ar an ábhar seo.

Áitíodh ar cheannairí an Aontais Eorpaigh ceannródaí domhanda san fhorbairt inbhuanaithe a dhéanamh den Eoraip

Chuir na Comhairlí Eacnamaíocha agus Sóisialta náisiúnta agus Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa teachtaireacht ón Róimh chuig ceannairí an Aontais Eorpaigh; tháinig na comhairlí le chéile sa Róimh an 13-14 Meitheamh chun an ról atá acu i bhforbairt inbhuanaithe na hEorpa agus i gColún Eorpach na gCeart Sóisialta a phlé.

Ba cheart don Aontas Eorpach freagairt níos cuimsithí a thabhairt ar sháruithe ar an smacht reachta.

Tá iarrtha ag an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta ar an Aontas Eorpach cur chuige níos réamhghníomhaí a ghlacadh chun dul i ngleic leis an méadú ar sháruithe ar an smacht reachta ar fud an Aontais, toisc imní a bheith ann go bhféadfadh sé iompú ina ghéarchéim iomlán maidir leis an daonlathas agus cearta bunúsacha agus saoirsí bunúsacha.

CESE le tacú le gníomhú ar son na haeráide faoi Uachtaránacht na Fionlainne

Is é príomhaidhm Uachtaránacht na Fionlainne ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh, a thosaigh an 1 Iúil, ná laghduithe suntasacha ar astaíochtaí a bhaint amach chun neodracht haeráide a bhaint amach faoi 2050. Tabharfaidh an Coiste tacaíocht do ghníomhaíocht aeráide na hUachtaránachta agus leanfaidh sé ar aghaidh lena chuid oibre féin chun creat cumasúcháin de chuid an Aontais Eorpaigh a chruthú do thionscnaimh faoi stiúir an tsaoránaigh agus faoi stiúir an phobail.

News from the Groups

É léirithe i staidéar a rinneadh le déanaí go gcuirtear borradh faoi infheistíochtaí nuair a laghdaítear cánacha corparáide

le Grúpa na bhFostóirí in CESE

Tá cánacha corparáide ar an gcineál cánachais is díobhálaí don fhás eacnamaíoch. Murab ionann agus dearcadh an phobail ina leith, níor tháinig aon laghdú le daichead bliain anuas ar an ioncam a fhaightear ó chánacha corparáide a fhad a bhaineann leis an Olltáirgeacht Intíre. I gcás tíortha a laghdaigh a gcuid rátaí éifeachtacha cánach corparáide, tháinig méadú dá réir ar an leibhéal infheistíochta iontu sna blianta ina dhiaidh sin. Sin cuid de chonclúidí staidéir a choimisiúnaigh Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa le déanaí ar iarratas ó Ghrúpa na bhFostóirí.

Rinne Grúpa na nOibrithe in CESE plé sa Rómáin faoin bhfostaíocht, faoin gcóineasú agus faoi chearta sóisialta

le Grúpa na nOibrithe in CESE

Thionóil Grúpa na nOibrithe cruinniú urghnách i mBúcairist na Rómáine an 25 Meitheamh a bhí dírithe ar chearta saothair agus ar chóineasú sóisialta, nó i bhfocail eile ar Eoraip na luachanna coiteanna. Rinne Oliver Röpke, cathaoirleach Ghrúpa na nOibrithe, comhghairdeas le hUachtaránacht na Rómáine faoi éachtaí áirithe a rinneadh faoina coimirce a bhí fíorthábhachtach i dtaca le feabhas a chur ar shaol oibrithe, mar shampla bunú an Údaráis Eorpaigh Saothair agus na treoracha maidir le cothromaíocht oibre is saoil agus dálaí oibre intuartha.

Ghlac Arno Metzler, cathaoirleach an Ghrúpa "Éagsúlacht Eoraip", páirt i gComhthionól Ginearálta Aontas Náisiúnta na Fraince um Chomhlachais Teaghlaigh (UNAF)

leis an nGrúpa "Éagsúlacht Eoraip" in CESE

An 22 agus 23 Meitheamh, reáchtáil Aontas Náisiúnta na Fraince um Chomhlachais Teaghlaigh (UNAF) a Chomhthionól Ginearálta i gcathair Reims. Thug Christiane Basset Uasal, leas-chathaoirleach UNAF agus comhalta de Ghrúpa III, cuireadh don Uasal Metzler a bheith i láthair ag an ócáid. Ba é an príomhthéama a pléadh ná an daonlathas rannpháirteach agus ról na gcomhlachtaí idirmheánacha.

Soon in the EESC/Cultural events

Tá oíche chultúrtha faoi leith á reáchtáil ag CESE chun cultúr na Fionlainne a chur ar taispeáint

Tá oíche chultúrtha don Fhionlainn á reáchtáil ag CESE ar an 17 Iúil chun tús Uachtaránacht na Fionlainne ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a cheiliúradh. Ag an ócáid beidh ceol agus damhsaí dúchais ar siúl le léiriú a thabhairt ar chultúr agus traidisiúin na Fionlainne.