Is éard a mhol CESE i bpacáiste tuairimí le déanaí ná gur cheart d’institiúidí agus Ballstáit uile an Aontais Eorpaigh freagairt do phaindéim an choróinvíris ar bhealach tapa agus ailínithe, atá bunaithe ar an dlúthpháirtíocht, trí bhearta breise a ghlacadh chun infheistíochtaí inbhuanaithe a chur chun cinn d’fhonn an Comhaontú Glas don Eoraip a chistiú.

Sa phacáiste tuairimí a glacadh ag seisiún iomlánach mhí an Mheithimh, tá CESE ag iarraidh go ndéanfaí an Comhaontú Glas don Eoraip a chistiú go leordhóthanach, agus tá sé ag tathant ar na Ballstáit teacht ar chomhaontú gan mhoill maidir le Creat Airgeadais Ilbhliantúil do 2021-2027, a bheadh i gcomhréir le cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais.

Mar seo a labhair Carlos Trias Pintó, rapóirtéir na tuairime maidir le Plean Infheistíochta an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip: “Beidh tionchar suntasach ag ráig an choróinvíris ar ár ngeilleagar, ar an gcaoi ar féidir linn na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais agus spriocanna bhuiséad an Aontais a bhaint amach. Dá bhrí sin, i dtaca leis na hiarrachtaí téarnaimh ba cheart díriú ar na cuspóirí ceannann céanna. Ní mór don Chomhaontú Glas a bheith ina chnámh droma ag ár ngeilleagar.”

Ba cheart, dá bhrí sin, cur le buiséad an Aontais do 2021-2027, agus uasteorainn caiteachais an Aontais a mhéadú 2% ar bhonn sealadach. Dúirt Ester Vitale, rapóirtéir na tuairime maidir leis an gCiste um Aistriú Cóir agus le leasuithe ar Rialachán na bhForálacha Coiteanna, an méid seo a leanas: “D’fhéadfaí an buiséad a mhéadú trí acmhainní dílse nua a thabhairt isteach nó trí na ranníocaíochtaí ó na Ballstáit a mhéadú.”

Bhí Petr Zahradník, comhrapóirtéir an dá thuairim, den bharúil chéanna agus bhí an méid seo a leanas le rá aige ina thaobh: “Ní leor na forálacha buiséadacha don Chomhaontú Glas faoin leagan nua de CAI. Ní mór don chéad bhuiséad eile de chuid an Aontais cuspóirí uaillmhianacha an Chomhaontaithe Ghlais agus an Phlean Téarnaimh a chomhlíonadh.” (mp)