Eagrán 7: Tionscal eitlíochta na hEorpa a chur ag eitilt arís

An mbeifear in ann tionscal eitlíochta na hEorpa a chur ag eitilt arís tar éis dó na heitleáin a choinneáil ar an talamh le míonna anuas, go háirithe agus é i gcruachás anois de thoradh COVID-19, ar thaobh amháin, agus na géarchéime aeráide, ar an taobh eile? Roinnfidh Thomas Kropp, comhairleoir sinsearach do Lufthansa agus rapóirtéir tuairime a d'eisigh CESE maidir leis na rialacha a ghabhann le sealanna tuirlingthe aerfoirt a tharscaoileadh le linn COVID-19, Saim Saeed, tuairisceoir ar cheisteanna a bhaineann leis an tsoghluaisteacht atá ag obair do Politico Europe, agus Agathe Bounfour, atá i gceannas ar bheartais iompair le Climate Action Network France, a gcuid tuairimí linn.

Dessine-moi…

Tá an colún «Dessine-moi…» ag cruthú go maith. Tháinig cuntais nua chugainn an mhí seo ó roinnt eile comhaltaí – cuntais a scríobhadh ón gcroí amach agus a insíonn an call atá againn le comhrá agus lenár scéalta a roinnt le chéile.

Gabhaimid buíochas le Martina Širhalová, Lucie Studničná, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Maurizio Reale, Arnold Puech D’Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Carlos Trias Pintó agus Yves Somville a roinn a gcuid scéalta pearsanta linn faoin tréimhse neamhghnách seo ina raibh orainn cló úr a chur ar an gcaoi a mairimid le go bhféadaimis saol iomlán a chaitheamh.

Tugaimid cuireadh daoibh, ár léitheoirí dile, na blúirí beaga seo de shaol agus de scéal ár gcuid scríbhneoirí a léamh agus a bhlaiseadh. Ainneoin na ndifríochtaí teanga, cultúir agus tíreolaíochta, tá rud amháin i gcoiteann sna cuntais go léir, is é sin go bhfuil dúil againn ann na rudaí is tábhachtaí sa saol a dhéanamh amach agus a mhíniú.

Tá na cuntais go léir le léamh ag an nasc seo a leanas: https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/eesc-info/072020#a80402

Available Languages:

Editorial

Tubaiste eacnamaíochta a bheidh i ndán dúinn má tharlaíonn Brexit agus gan aon socrú ann

A chairde,

Bhí ceithre bhabhta de chainteanna faoi Brexit ann cheana féin, ainneoin na ndúshlán go léir a bhaineann le paindéim COVID-19. Ach fós féin, is beag dul chun cinn atá déanta.

Tar éis don Ríocht Aontaithe a fhógairt go foirmiúil nach ndéanfadh sí iarracht síneadh tar éis dheireadh na bliana seo a chur leis an idirthréimhse i ndiaidh Brexit, bhí cruinniú ardleibhéil ann ar an 15 Meitheamh idir an Príomh-Aire Boris Johnson agus triúr Uachtarán an Aontais Eorpaigh agus tháinig an dá thaobh ar chomhaontú faoi cé chomh práinneach agus atá sé deireadh a chur leis an tsáinn ina bhfuil an chaibidlíocht i dtaobh an chaidrimh a bheidh idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe amach anseo agus na coinníollacha is dóchúla a chruthú trína bhféadfaí an socrú a dhaingniú faoi dheireadh na bliana seo.

Diary Dates

1 Iúil 2020

Labhraímis le chéile faoin Óige, faoin bhFostaíocht agus faoi Covid-19! - seimineár gréasáin

15-16 Iúil 2020, an Bhruiséil

Seisiún iomlánach CESE

Dessine - moi...

Maurizio Reale: "Tá buíochas ag dul do na feirmeoirí”

Is iomaí cor a chuir mo ghiúmar de le linn dom an scaradh sóisialta a chleachtadh óir ba é a mhothaigh mé i rith na chéad chéime den phaindéim ná buairt i ngeall ar an drochbhail a chuirfeadh sí ar mo thír féin, agus, roinnt seachtainí ina dhiaidh sin, buairt faoina raibh i ndán don chuid eile den Aontas Eorpach. I ndiaidh na buartha sin luigh m'intinn ar an gcaoi ab fhearr chun aghaidh a thabhairt ar an tubaiste seo, tubaiste nár shamhlaigh mé riamh a thiocfadh a fhad liom le mo shaol.

Lucie Studničná : Baineann an borradh mór atá tagtha ar an dlúthpháirtíocht na deora asam

Bhí mo thaithí féin le roinnt seachtainí anuas – a bheag nó a mhór ar nós taithí gach duine eile – eisceachtúil agus chuir sé go mór le mo shaol.

Ar an 11 Márta, tháinig mé abhaile ón mBruiséil deireanach san oíche, agus mé an-tuirseach. Ba léir nach mbeimis ag taisteal sna laethanta ina dhiaidh sin mar gheall ar na bagairtí anaithnide a bhain le COVID-19, agus bhí áthas orm an deis a fháil cúpla lá suaimhneach a chaitheamh i m’oifig, rud nach raibh aon súil agam leis. Ach tháinig athrú ar chúrsaí.

Carlos Trias Pinto: rabhadh lom atá sa ghéarchéim seo gur gá dúinn ár modh maireachtála a athrú ó bhonn

Ar dtús, ba é an príomhábhar imní a bhí agam féachaint le mo theaghlach a thabhairt le chéile arís ós rud é go raibh mo mhac is sine i mbun staidéir sna Stáit Aontaithe. Ba spreagúil an tráth é teacht le chéile an teaghlaigh. I dtús an ghaibhnithe, ba ghnách le teaghlaigh teacht le chéile sa tráthnóna chun breathnú ar scannáin agus cluichí a imirt, bíodh is go raibh scamall na himní ar na himeachtaí sin. An tráth úd, bhí Maidrid ar cheann de na cathracha ba mhó a bhí buailte san Eoraip; bhí an córas cúraim sláinte tar éis cliseadh agus toisc go raibh ganntanas trealamh leighis ann, b’éigean do mo chuid cairde ón earnáil sláinte a gcuid masc a ní, ó tharla nach raibh aon mhasc le spáráil; leath an t-ionfhabhtú go gasta ina measc agus i measc a dteaghlaigh. Mar sin féin, bhí an-spiorad pobail ann agus thugadh muintir Mhaidrid bualadh bos mórchríoch ón mbalcóin ar a hocht a chlog gach tráthnóna.

Martina Širhalová: Caithfidh sé a bheith mar sprioc choiteann againn oiread post is féidir a choimeád

Bhí mo dhá dhóthain de thrioblóidí an tsaoil agam le cúpla seachtain anuas. Tá mé fós idir dhá chomhairle agus is iomaí sin gné de COVID-19 a bhíonn de shíor ag brú in éadan a chéile i m’intinn, mar is dual do dhuine, is dócha, agus an scéal mar atá.

Judith Vorbach: an saol ar líne a bhí i réim le linn ghéarchéim an choróinvíris

Cuimhním go fóill ar an lá úd – Dé hAoine, an 13 Márta – an lá a cuireadh tús le dúnadh síos an tsaoil phoiblí. Murab ionann agus gnáthAoine, bhí teannas aisteach le sonrú ar shráideanna Linz. Bhí “rud éigin” san aer agus, go deimhin, ba go gairid ina dhiaidh sin a fógraíodh an t-ordú dianghlasála.

Lidija Pavić-Rogošić: Nuair a tharlaíonn crith talún i lár paindéime

Tá trí mhí imithe thart anois ó cuireadh an t-ordú dianghlasála i bhfeidhm. Tá na cathracha ag oscailt arís anois, agus is mithid machnamh a dhéanamh dá réir ar an méid atá tarlaithe mar chuaigh an víreas seo, a scaip go tapa, i bhfeidhm ar gach gné dár saol pearsanta agus de shaol an phobail.

Artola Puech d’Alissac: “Sa bhialann, chailleamar ár gcuid gcustaiméirí uile ach mhéadaigh na díolacháin feirme faoi dhó”

Chuir na hiriseoirí in iúl do mhuintir na Fraince gur ghá don Fhrainc a bheith faoi réir ós rud é go rabhthas ag cur leis an ngaibhniú san Aontas Eorpach.

José María Zufiaur: An saol faoi ghaibhniú

Le cúpla mí anuas, ba é an rud a theastaigh uaim thar aon rud eile ná go rachadh an tAontas Eorpach i ngleic leis an ngéarchéim seo ar bhealadh a léireodh a thionscadal bunaidh agus a struchtúr, ar nithe iad atá bunaithe ar luachanna áirithe, ar mhargadh aonair agus ar limistéar airgeadra ina bhfuil formhór na mBallstát rannpháirteach.

Yves Somville: ceachtanna atá le foghlaim ón ngéarchéim

Ós rud é go bhfuil cónaí orm faoin tuath agus gur breá liom an gharraíodóireacht, ní foláir dom a rá nár chuir an dianghlasáil isteach go rómhór orm; ach ba chur isteach orm é, gan dabht, nach raibh mé in ann na daoine is ionúine liom, idir dhaoine muinteartha agus chairde, a fheiceáil.

Evangelia Kekeleki: Caithfear a chinntiú go mbeidh an teacht céanna ag na Ballstáit go léir ar theiripí vacsaíne agus ar thástálacha diagnóiseacha

Ní raibh sé ródheacair ormsa a bheith sáinnithe sa bhaile. Tá a lán rudaí curtha ar an méar fhada agam le fada an lá agus thug sé seans dom díriú orthu sin. Bhain mé an-sásamh as a bheith in ann ord agus eagar a chur orthu. D’éirigh liom eagar a chur ar sheanghrianghraif agus ar sheoda cuimhne ár muintire a bhí cruinnithe le chéile agam as tithe ár dtuismitheoirí.

Bhí tocht orm agus mé ag tabhairt faoi sin. Agus bhí deis agam tabhairt faoi rudaí a d’airigh mé uaim le fada – obair cheardaíochta, bácáil cácaí, cócaireacht, agus licéir thraidisiúnta, subha agus torthaí leasaithe de chuid na Gréige a dhéanamh – rudaí nach n-éiríonn liom a dhéanamh de ghnáth agus an clog ag breith orm.

New publications

An Daonlathas Rannpháirtíochta – Cuntas ar ghaisce a rinne CESE

I gcnuasach a d’fhoilsigh CESE le déanaí bailítear le chéile na tuairimí agus na tuarascálacha uile a chabhraigh, le tríocha bliain anuas, le CESE agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta an daonlathas rannpháirtíochta a neartú agus a bheith lárnach i bpróiseas cinnteoireachta na hEorpa.

EESC News

Michel Barnier: “Ní féidir linn cur suas le hiarrachtaí na Ríochta Aontaithe breith agus dhá rogha a bheith aici ar bhuntáistí an Mhargaidh Aonair”

Ag an seisiún iomlánach a bhí aige i mí an Mheithimh, reáchtáil CESE díospóireacht le Michel Barnier, Ceann Thascfhórsa an Aontais Eorpaigh um an gCaidreamh leis an Ríocht Aontaithe, maidir le staid na caibidlíochta faoi Brexit.

Múnla nua don tsochaí – moltaí CESE maidir leis an téarnamh agus leis an athstruchtúrú tar éis Covid-19

Le linn sheisiún iomlánach mhí an Mheithimh, ghlac CESE rún ina dtugtar moltaí maidir leis an téarnamh agus leis an athstruchtúrú tar éis Covid-19. Moltar sa rún sin an deis atá tugtha ag an ngéarchéim a thapú chun múnla nua a chruthú don tsochaí: “Ní féidir linn díreach an rud a bhí ann a chur ar ais mar a bhí: beidh orainn athstruchtúrú a dhéanamh air agus é a fheabhsú.”

Aontaithe ar son thodhchaí na hEorpa: is mithid beart a dhéanamh anois

Tá sé thar a bheith tábhachtach go mbeadh dlúthpháirtíocht agus comhar san Aontas agus muid ag iarraidh bíogadh a chur sa gheilleagar arís tar éis phaindéim COVID-19. Ag labhairt dóibh ag seisiún iomlánach mhí an Mheithimh, d’aontaigh Luca Jahier, Uachtarán CESE, agus Elisa Ferreira, an Coimisinéir Eorpach um Chomhtháthú agus um Athchóiriúcháin, go raibh tábhacht thar na bearta le ról an bheartais comhtháthaithe sa Phlean Eorpach don Téarnamh Eacnamaíoch atá ag an gCoimisiún, agus sa togra athbhreithnithe uaillmhianach maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil. Dúirt siad gurb é an chéad chéim thábhachtach eile ná dlús a chur lena nglacadh agus lena gcur chun feidhme.

“I can’t breathe”. Comhartha ómóis CESE do George Floyd

An 10 Meitheamh, díreach roimh an seisiún iomlánach, chuaigh roinnt comhaltaí agus ball foirne de CESE ar leathghlúin in ómós do George Floyd, saoránach de chuid na Stát Aontaithe ar mharaigh póilín in Minneapolis é. Sular cuireadh tús leis an 8 nóiméad 46 soicind de chiúnas, thug an tUachtarán Luca Jahier chun cuimhne George Floyd agus iad siúd go léir a d’fhulaing an foréigean céanna thar na blianta.

Tá ceacht le foghlaim againn ón nglao #icantbreathe – ceartas a éileamh i gcoinne an chiníochais

Ráiteas comhpháirteach ó Uachtarán Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) agus ó Chathaoirleach an Ghrúpa um Chearta Bunúsacha agus an Smacht Reachta in CESE (FRRL).

An 25 Bealtaine, fuair George Floyd, Meiriceánach 46 bliana d’aois, bás de bharr aisfisce le linn do phóilín de chuid Rannóg Póilíní Minneapolis é a ghabháil. De réir mar a scaip na híomhánna uafásacha den ghabháil bhrúidiúil de shaoránach Afrai-Mheiriceánach ar fud an domhain, tháinig méadú ar an rabharta agóidí sna Stáit Aontaithe agus níos faide i gcéin, rud a ghoin coinsias a lán daoine.

Ní mór don Phlean Infheistíochta cuspóirí uaillmhianacha an Chomhaontaithe Ghlais a chomhlíonadh

Is éard a mhol CESE i bpacáiste tuairimí le déanaí ná gur cheart d’institiúidí agus Ballstáit uile an Aontais Eorpaigh freagairt do phaindéim an choróinvíris ar bhealach tapa agus ailínithe, atá bunaithe ar an dlúthpháirtíocht, trí bhearta breise a ghlacadh chun infheistíochtaí inbhuanaithe a chur chun cinn d’fhonn an Comhaontú Glas don Eoraip a chistiú.

Freagairt ar an gcoróinvíreas: Tá a thacaíocht tugtha ag CESE don togra ón gCoimisiún maidir le rialacha baincéireachta stuamachta an Aontais Eorpaigh a choigeartú

Chuir CESE in iúl i gceann dá thuairimí is déanaí nach mór rialacha baincéireachta stuamachta an Aontais a leasú go sealadach ionas gur féidir acmhainní a chur ar fáil agus a úsáid ar bhealach a bheidh chomh héifeachtach agus is féidir chun aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí eacnamaíocha phaindéim an choróinvíris.

Plean téarnaimh an Aontais 'Next Generation EU' (don chéad ghlúin eile) – Sampla den dlúthpháirtíocht i ré seo na héiginnteachta

Ar an 2 Meitheamh, cúpla lá tar éis don Choimisiún Eorpach a thogra le haghaidh mórphlean téarnaimh chun dul i ngleic le hiarmhairtí phaindéim COVID-19 a chur i láthair, d'eagraigh CESE díospóireacht ar líne d’fhonn a mheas ar leor an plean seo chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán. D’aontaigh na rannpháirtithe uile ar an tábhacht a bhaineann leis an tionscnamh uaillmhianach seo chun dlúthpháirtíocht idir Ballstáit uile an Aontais i ré seo na héiginnteachta a léiriú.

An bhféadfadh COVID-19 difríocht a dhéanamh don imirce?

Ar an 20 Bealtaine, reáchtáil Uachtarán Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, Luca Jahier, seimineár gréasáin dar teideal An imirce in aimsir COVID-19 – tragóid nach bhfuil ligthe i ndearmad ach dá teastaíonn Comhaontú nua AE.

Is mithid dlús a chur leis an aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin

Is díol sásaimh ag CESE na conclúidí ón gComhairle Eorpach an 23 Aibreán agus tacaíonn sé leis an rún ó Pharlaimint na hEorpa chun an Comhaontú Glas don Eoraip a chur i gcroílár phacáiste téarnaimh agus atógála an Aontais Eorpaigh atá ar na bacáin.

News from the Groups

Beidh ról lárnach ag gnólachtaí chun dul i ngleic le géarchéim an choróinvíris

Ó Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, comhalta de Ghrúpa na bhFostóirí

D’fhág géarchéim an choróinvíris go bhfuil athrú ó bhonn tagtha ar an timpeallacht ina n-oibríonn gnólachtaí. Bhí gnólachtaí thíos le fadhbanna leachtachta, suaitheadh ar shlabhraí soláthair, agus bacainní ar shaorghluaiseacht daoine, earraí agus seirbhísí. Ach nuair a bheidh an chuid is measa den ghéarchéim curtha dínn, is iad gnólachtaí a chuirfidh borradh faoi théarnamh gheilleagar an Aontais Eorpaigh. Má táthar chun dul i ngleic le géarchéim an choróinvíris, mar sin, beidh gá le comhiarracht ó na hearnálacha poiblí agus príobháideacha, comhiarracht a éilíonn dlúthchomhar.

Rún ó CESE maidir le téarnamh iar-COVID-19: dearcadh Ghrúpa na nOibrithe

Le Grúpa na nOibrithe

Léirítear go soiléir sa rún ó CESE gur gá ár sochaí a atógáil ó bhonn, bunaithe ar an ndlúthpháirtíocht: dlúthpháirtíocht le soláthraithe cúraim sláinte, leis na hoibrithe go léir a rinne íobairtí ollmhóra chun tacú leis an bpobal i gcoitinne le linn na tréimhse crua seo, dlúthpháirtíocht le daoine a chaill a bpost, agus le fostóirí atá ag streachailt go fóill chun a gcuid comhlachtaí agus na poist a chuireann siad ar fáil a shábháil; dlúthpháirtíocht leis na codanna sin den earnáil phoiblí agus den earnáil phríobháideach a bhfuil cúnamh ag teastáil uathu láithreach; agus, thar aon rud eile, dlúthpháirtíocht idir tíortha an Aontais, a bhfuil cuspóir coiteann eacnamaíoch agus sóisialta acu.

Tar éis na géarchéime coróinvíris: téarnamh tríd an atógáil

Le Jan Dirx, comhalta den Ghrúpa ‘Éagsúlacht Eoraip’

Tacaíonn Parlaimint na hEorpa, an Coimisiún Eorpach agus Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Charles Michel, chomh maith le hinstitiúidí agus daoine eile, le téarnamh agus atógáil ghlas don Aontais Eorpach tar éis na géarchéime coróinvíris. Ach mar sin féin, áitíonn brústocairí an tsean-oird eacnamaíoch nach é seo an t-am don nuálaíocht, ach gur cheart infheistíocht a dhéanamh in athchóiriú an tseanchórais.