25 bliana de Chomhaontú LEE á cheiliúradh ag CESE

Ceiliúradh 25 bliana an Chomhaontaithe ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), atá i bhfeidhm ó 1994, ba ea príomhábhar an chruinnithe de Choiste Comhairleach LEE an 23 agus an 24 Bealtaine.
D’áitigh an Coiste, a dhéanann ionadaíocht ar fhostóirí, oibrithe agus geallsealbhóirí eile sa tsochaí shibhialta i stáit LEE, gurbh iad na tosaíochtaí ba mhó a bheadh ann sna blianta beaga amach romhainn an margadh inmheánach a chomhlánú agus aghaidh a thabhairt ar an ngné shóisialta den mhargadh sin.

Ag seisiún speisialta a tiomnaíodh don cheiliúradh 25 bliana, is é a bhí le rá faoi Chomhaontú LEE ag Dilyana Slavova, cathaoirleach na Rannóige um Chaidreamh Seachtrach in CESE, go bhfuil "ag éirí thar barr leis agus go bhfuil níos mó i gceist leis ná comhaontú trádála, gur sampla é den chomhar idir tíortha a bhfuil na luachanna céanna i gcoiteann acu". Leag Ardrúnaí Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa, Henri Gétaz, béim ar a sheasmhaí atá Comhaontú LEE: "Tharla géarchéim airgeadais, rinneadh suas le ceithre athbhreithniú ar na Conarthaí Eorpacha, agus fós tá LEE ann agus é ag dul ó neart go neart; teastaíonn an t-uafás oibre chun an leibhéal sin de chomhar, agus d’iarracht pholaitiúil freisin, a bhaint amach.” (dgf)