le Grúpa na nOibrithe in CESE

"Caithfimid a chinntiú go dtabharfar éisteacht, mar is ceart, do ghuth na n-oibrithe, ní hamháin i bParlaimint na hEorpa ach sa Choimisiún freisin", a dúirt Oliver Röpke, cathaoirleach Ghrúpa na nOibrithe. Ar an ábhar sin, reáchtáil Grúpa na nOibrithe in CESE ócáid bhreise ag Comhdháil Chónaidhm Eorpach na gCeardchumann an 22 Bealtaine 2019 chun plé a dhéanamh ar conas is féidir linn a chinntiú go mbeidh cearta oibrithe i gcroílár chlár oibre polaitiúil Pharlaimint na hEorpa sna cúig bliana amach romhainn.

Phléigh na rannpháirtithe na dúshláin atá roimh na ceardchumainn comh maith leis an gcaoi a dtabharfaidh siad aghaidh ar an rath atá tuartha do pháirtithe pobalacha na heite deise. "Caithfimid a chinntiú go gcuirfidh oibrithe a n-iontaoibh ionainn athuair óir is gnách le náisiúnaithe agus le hantoiscigh teacht i dtír ar ísle brí an phobail d’fhonn cur lena lucht leanúna", arsa Gabriele Bischoff.

D’aontaigh an painéal, ar a bhfuil Luca Visentini, Ardrúnaí Chónaidhm Eorpach na gCeardchumann, Evelyn Regner, FPE de chuid na hOstaire, agus Gaby Bischoff agus Nicolas Schmit, beirt iarrthóirí do Pharlaimint na hEorpa, gur gá iontaoibh na vótálaithe a fháil an athuair agus gur cheart do na polaiteoirí malairt réitigh a chur os comhair an phobail de rogha ar bhladhmann na bpobalóirí frith-Eorpacha. "Ní de dhroim oíche a d’iompaigh na vótálaithe i dtreo an chiníochais; tá díomá mhór agus ísle brí ar dhaoine agus b’eo chucu na náisiúnaithe lena réitigh shimplí agus fonn orthu dul i dtír ar dhroch-chás an phobail", a dúirt Luca Visentini.

Ní foláir tionscadal sóisialta a dhéanamh den Aontas Eorpach, tionscadal a chuirfidh feabhas ar dhálaí oibre agus maireachtála na saoránach uile agus a rachaidh i ngleic le héagothromaíochtaí. Is éard a theastaíonn chuige sin ná córas cánachais atá cothrom agus forásach, cur i bhfeidhm an Cholúin Shóisialta, íoschaighdeáin shóisialta chomhchoiteanna agus forfheidhmiú ceart dhlí an tsaothair. (mg)