An troid in aghaidh an fhrith-Sheimíteachais, is troid í freisin ar son Eoraip dhaonlathach atá bunaithe ar luachanna

Thug CESE cuireadh do Raya Kalenova (Comhdháil Eorpach na nGiúdach), Michał Bilewicz (an Lárionad um Thaighde ar Chlaontacht, Ollscoil Vársá) agus Joel Kotek (Saor-Ollscoil na Bruiséile - Université Libre de Bruxelles) teacht os comhair sheisiún iomlánach an Choiste i mí na Bealtaine chun plé a dhéanamh ar an bhfrith-Sheimíteachas san Eoraip.

Chuir Uachtarán CESE, Luca Jahier, tús leis an bplé agus dúirt: "Tá sé léirithe ag an méid a thit amach le deireanas nár cheart dúinn a bheith ar ár neamhaire agus glacadh leis gur féidir talamh slán a dhéanamh den tsíocháin atá againn le seasca bliain san Eoraip. Agus cé go bhfuil ár gcearta bunúsacha cumhdaithe in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, is gá dúinn na cearta sin a chosaint gach uile lá beo."

Toisc go bhfuil an eagla ina gnáthmhothúchán ag na Giúdaigh anois agus go bhfuil 38% den phobal Giúdach ag smaoineamh ar dhul ar imirce, rud atá scanrúil ann féin, dúirt Raya Kalenova go raibh Comhdháil Dhomhanda na nGiúdach den tuairim go raibh an éigeandáil atá ann ag dul i méid. "Le go bhféadfaidh duine troid in aghaidh an fhrith-Sheimíteachais, beidh air eolas a chur ar céard go díreach atá i gceist leis." Tá an sainmhíniú ar an bhfrith-Sheimíteachas atá ag an gComhghuaillíocht Idirnáisiúnta Cuimhneacháin ar an Uileloscadh ina shainmhíniú tagartha ag rialtais agus ag an tsochaí shibhialta. Tá sé formhuinithe cheana ag aon Bhallstát déag den Aontas, ag Parlaimint na hEorpa agus ag Comhairle an Aontais Eorpaigh. Beidh ar eagraíochtaí na sochaí sibhialta tacú leis an sainmhíniú sin freisin agus é a chur i bhfeidhm agus beidh orthu ceannaireacht a thabhairt leis an bhfadhb a réiteach.

Rinne Michał Bilewicz tagairt do thorthaí suirbhé a rinneadh in 2017, torthaí a léiríonn go gcreideann duine as ceathrar gur ar na Giúdaigh féin atá an locht faoi go bhfuil an frith-Sheimíteachas ag teacht i dtreis. Creideann a lán Eorpach freisin (50% sa Pholainn, 37% san Ostair, 32% sa Ghearmáin) go gcuireann Giúdaigh scéal an Uileloiscthe chun tairbhe dóibh féin.

Chuir Joel Kotek leis an méid sin: "Cé nach raibh duine ar bith ag súil leis, táthar fillte sa tsochaí, sna meáin agus fiú i bparlaimintí áirithe ar an teoiric comhcheilge go bhfuil an iomarca cumhachta ag na Giúdaigh." Tá an fuath do na Giúdaigh le tabhairt faoi deara níos minice anois ná riamh.

Léirigh comhaltaí CESE a gcuid tacaíochta don phobal Giúdach agus thug siad gealltanas an leithcheal ar mhionlaigh a throid.

"Tá sé de dhualgas orainn gach beart frith-Sheimíteachais san Eoraip a throid", arsa Cathaoirleach Ghrúpa na bhFostóirí, Jacek Krawczyk. "Ba de thoradh an fhrith-Sheimíteachais a tháinig ann don Uileloscadh. Botún mór a bheadh ann, agus ochtó bliain gafa thart ó thosaigh an Dara Cogadh Domhanda, dá ndéanfaimis sin a dhearmad. Ba cheart dúinn uile smaoineamh air sin agus vóta á chaitheamh againn d’iarrthóir sna toghcháin Eorpacha."

Is é a bhí le rá ag Arno Metzler, Cathaoirleach an Ghrúpa "Éagsúlacht Eoraip": "Ní mór dúinn uile labhairt amach go neamhbhalbh agus go hoscailte inár gcomhluadar féin nuair a chloisimid ábhar gránna i gcoinne an phobail Ghiúdaigh agus na staire. Is dualgas poiblí agus pearsanta é ár luachanna Eorpacha a chosaint."

Seo mar a labhair José Antonio Moreno Díaz ó Ghrúpa na nOibrithe agus Cathaoirleach an Ghrúpa ar Chearta Bunúsacha agus an Smacht Reachta: "Is crua an mhaise é nuair a bhíonn ar dhuine an rud atá breá soiléir a mhíniú. Na daoine sin nach cuimhin leo an stair, níl i ndán dóibh ach roth na hathstaire a chasadh. Ní ceart dúinn aon slí a fhágáil don idirdhealú. Scriosfar an daonlathas má ghlactar leis an éadulaingt. Ní mór do na fórsaí polaitiúla teacht le chéile chun faisistithe a aonrú agus iad a dhíbirt as cosmhuintir a bpáirtithe.” (sma)

Is féidir óráid an Uachtaráin Jahier a léamh anseo