Duais na Sochaí Sibhialta 2019 tiomnaithe do chumhachtú na mban

Tá Duais na Sochaí Sibhialta 2019 de chuid CESE tiomnaithe do chumhachtú na mban agus don troid ar son an chomhionannais idir fir agus mná

Is féidir iarratas a dhéanamh anois ar chomórtas 2019

 

Available Languages:

Editorial

Chaitheamar ár vóta agus thoghamar ár n-ionadaithe do Pharlaimint na hEorpa. Agus an vóta sin á chaitheamh againn, tuigeadh dúinn, thar aon rud eile, go bhféadfaimis tionchar a imirt ar an saol laethúil.

Diary Dates

In short

Ba í Isabel Caño, Leas-Uachtarán de chuid CESE, a scaoil ceann de na sé urchar a chuir tús le "rás 20 ciliméadar na Bruiséile"

Ghlac os cionn 40 000 reathaí de 137 náisiúntacht éagsúla páirt i rás 20 km na Bruiséile an 19 Bealtaine 2019, rás atá 40 bliain ar an bhfód i mbliana. Ba iad toghcháin na hEorpa téama rás na bliana seo faoin mana "An uair seo beidh mé ag vótáil".

Chuir Dilyana Slavova barúlacha CESE i láthair ag Cruinniú Airí Eachtracha Chomhpháirtíocht an Oirthir

D'fhreastail Dilyana Slavova, cathaoirleach na Rannóige um Chaidreamh Seachtrach, ar Chruinniú Airí Eachtracha Chomhpháirtíocht an Oirthir, a reáchtáil Comhairle an Aontais Eorpaigh an 13 Bealtaine chun cuimhneachán deich mbliana Chomhpháirtíocht an Oirthir a chomóradh.

25 bliana de Chomhaontú LEE á cheiliúradh ag CESE

Ceiliúradh 25 bliana an Chomhaontaithe ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE), atá i bhfeidhm ó 1994, ba ea príomhábhar an chruinnithe de Choiste Comhairleach LEE an 23 agus an 24 Bealtaine.

Tá ceaintín saor ó phlaisteach ag CESE/CER

Ó bhí an 14 Bealtaine ann, níl aon earraí plaisteacha aon uaire ná táirgí atá clúdaithe le plaisteach á n-úsáid sa cheaintín ag CESE/CER i bhfoirgneamh Jacques Delors, rud a fhágann gurb é ceaintín na gCoistí an chéad cheaintín saor ó phlaisteach sna hinstitiúidí Eorpacha.

EESC News

Margrethe Vestager ar cuairt ag an CESE: “Réiteach domhanda a theastaíonn don chánachas digiteach”

Is é a bhí le rá ag Margrethe Vestager, an Coimisinéir um Iomaíocht, agus í i láthair ag seisiún iomlánach Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE), go bhfuil “an Coimisiún ag brú an chánachais dhigitigh chun cinn toisc go bhfuil gá le réiteach domhanda. Dúirt sí nach bhfuil sé sásúil go mbíonn ar ghnólachtaí áirithe cánacha a íoc ach nach mbíonn ar ghnólachtaí eile”. Ach mhínigh an Coimisinéir go mbeidh ar an Aontas Eorpach réiteach Eorpach a aimsiú i dtosach.

An troid in aghaidh an fhrith-Sheimíteachais, is troid í freisin ar son Eoraip dhaonlathach atá bunaithe ar luachanna

Thug CESE cuireadh do Raya Kalenova (Comhdháil Eorpach na nGiúdach), Michał Bilewicz (an Lárionad um Thaighde ar Chlaontacht, Ollscoil Vársá) agus Joel Kotek (Saor-Ollscoil na Bruiséile - Université Libre de Bruxelles) teacht os comhair sheisiún iomlánach an Choiste i mí na Bealtaine chun plé a dhéanamh ar an bhfrith-Sheimíteachas san Eoraip.

Togra curtha i láthair ag CESE chun rannchuidiú FBManna i leith an bhithgheilleagair a fheabhsú

"Is é an dúshlán atá romhainn ná go gcaithfear an t-athrú aeráide a chomhrac agus bia a chur ar fáil do dhomhan ar gearr go mbeidh daonra de 10 mbilliún ina gcónaí air. Féadfaidh an bithgheilleagar, ar faoina scáth a dhéantar acmhainní bitheolaíocha in-athnuaite a tháirgeadh agus a thiontú ansin go bia, ábhar beatha agus táirgí bithbhunacha, féadfaidh sé ról mórthábhachtach a bheith aige i dtaca leis an dá chuspóir seo a bhaint amach,"a dúirt Mindaugas Maciulevičius agus Udo Hemmerling, rapóirtéirí na tuairime ó CESE maidir leis An Straitéis Bhithgheilleagair a Thabhairt Cothrom le Dáta, a glacadh an 15 Bealtaine.

Ag dul anonn sna blianta le dínit – ceart daonna, ach deis freisin le dul chun cinn eacnamaíoch a dhéanamh

Tá CESE den tuairim gur cheart go mbeadh an t-aosú le dínit ina cheart bunúsach. Tá muintir na hEorpa ag maireachtáil níos faide anois, agus is maith an rud é sin. Ach toisc an daonra a bheith ag dul in aois, tá dúshláin eacnamaíocha, shóisialta agus sláinte nua ag teacht chun cinn a dhéanann difear do dhaoine scothaosta, dá dteaghlaigh agus don tsochaí. Is rófhada anois atá faillí á déanamh san ábhar sin agus, dar le CESE, níltear ag teacht roimh na riachtanais atá ag daoine scothaosta. I dtuairim a glacadh an 15 Bealtaine, tharraing CESE aird ar an acmhainn mhór atá i ndaoine scothaosta, acmhainn a bhfhéadfaí leas a bhaint as do phoist nua agus do dhul chun cinn teicneolaíoch.

Tá sochaí shibhialta na hEorpa ag iarraidh gealltanas polaitiúil go gcaithfear go cothrom le fir agus mná

Tá Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) ag iarraidh ar an Aontas Eorpach agus a Bhallstáit an comhionannas idir fir agus mná a chur ar bharr a gcláir oibre pholaitiúil toisc imní a bheith ann go bhféadfadh na hionsaithe a rinneadh le déanaí ar chearta na mban san Eoraip baint go mór den dul chun cinn atá á dhéanamh maidir leis an gcomhionannas idir fir agus mná.

Tá iarrtha ag CESE ar rialtais na mBallstát an daonchairdeas a spreagadh agus a chur chun cinn san Eoraip

Tá iarrtha ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa ar na Ballstáit timpeallacht dhearfach a chruthú a chuirfeadh an daonchairdeas chun cinn i gcomhréir le saoirsí agus cearta bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Lena chois sin, tá sé molta aige dóibh aitheantas a thabhairt don daonchairdeas agus é a chur chun cinn mar shlí chun tiomantas na sochaí don leas coiteann a léiriú.

Is ríléir na buntáistí atá cruthaithe do shaoránaigh na hEorpa ag an margadh aonair

Sa fhreagra a thug Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) ar an measúnú a rinne an Coimisiún Eorpach ar an gcaoi a seasann cúrsaí sa mhargadh aonair faoi láthair, d’áitigh CESE go bhfuil a lán buntáistí ag saoránaigh na hEorpa toisc an margadh aonair a bheith ann. Aerthaisteal ar phraghas réasúnta, deireadh le táillí fánaíochta, níos mó deiseanna fostaíochta i margadh saothair a chlúdaíonn an chuid is mó de mhór-roinn na hEorpa, agus cearta tomhaltóirí a thugann ardleibhéal cosanta beag beann ar theorainneacha náisiúnta. D’fhéadfadh sé gurb é an scéal dearfach sin an leigheas ar an bpobalachas, ar an náisiúnachas agus ar an gcosantas, arsa CESE.

An intleacht shaorga san Eoraip: ní ceart duine ar bith a fhágáil in áit na leathphingine

Ba cheart an intleacht shaorga a fhorbairt ar bhonn chomh cuimsitheach agus is féidir; sin é thug CESE le fios sa mheasúnú a rinne sé ar Phlean Comhordaithe an Choimisiúin Eorpaigh i dtaca leis an Intleacht Shaorga. Ba cheart a chinntiú leis na beartais sa réimse seo go ndéanfaidh an Intleacht Shaorga tairbhe don tsochaí shibhialta ar go leor slite agus, ag an am céanna, gur féidir na rioscaí a ghabhann léi, mar shampla drochthionchar a imirt ar phróisis dhaonlathacha, a íoslaghdú.

News from the Groups

Guth na nOibrithe i bParlaimint na hEorpa 2019-2024

le Grúpa na nOibrithe in CESE

"Caithfimid a chinntiú go dtabharfar éisteacht, mar is ceart, do ghuth na n-oibrithe, ní hamháin i bParlaimint na hEorpa ach sa Choimisiún freisin",a dúirt Oliver Röpke, cathaoirleach Ghrúpa na nOibrithe. Ar an ábhar sin, reáchtáil Grúpa na nOibrithe in CESE ócáid bhreise ag Comhdháil Chónaidhm Eorpach na gCeardchumann an 22 Bealtaine 2019 chun plé a dhéanamh ar conas is féidir linn a chinntiú go mbeidh cearta oibrithe i gcroílár chlár oibre polaitiúil Pharlaimint na hEorpa sna cúig bliana amach romhainn.

D'fhoilsigh an Grúpa "Éagsúlacht Eoraip" achoimre feidhmiúcháin ar staidéar faoi dhaoine óga agus an tAontas Eorpach

A rinne an Grúpa "Éagsúlacht Eoraip" de chuid CESE

Cuireadh i láthair na príomhghnéithe den achoimre feidhmiúcháin ar an staidéar ‘An Óige agus an AE — Dearcthaí, Eolas agus Ionchais’ i seomra preasa an Choimisiúin Eorpaigh i bhfoirgneamh Charlemagne ar an 15 Bealtaine.

Leas-uachtarán de chuid an Choimisiúin i mbun plé le Grúpa na bhFostóirí faoi na tosaíochtaí beartais a bheidh ann amach anseo

le Grúpa na bhFostóirí in CESE

Infheistíochtaí san Aontas Eorpach, na dúshláin atá roimh an Aontas san am i láthair agus na tosaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith ann don chéad téarma eile den Choimisiún Eorpach agus de Pharlaimint na hEorpa — ba iad sin na príomhábhair plé idir Jyrki Katainen, leas-uachtarán de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, agus comhaltaí Ghrúpa na bhFostóirí, a bhí ar siúl le linn chruinniú an ghrúpa an 15 Bealtaine 2019.

Soon in the EESC/Cultural events

"Grand Départ" na gcóras iompair glan

An 3 Iúil 2019, cuirfidh CESE fáilte roimh Alberto Toscano, iriseoir agus údar an leabhair Gino Bartali: una bici contro il fascismo a foilsíodh faoin teideal Béarla , chun plé a dhéanamh ar chórais iompair ghlana. Duine de churaidh rothaíochta na hIodáile ba ea Gino Bartali agus bhí réimeas Mussolini an-mhórálach as. B'fhear neamhghnách é, laoch discréideach, a shábháil na céadta Giúdach Iodálach le linn bhlianta an Uileloiscthe.

Taispeántas ealaíne: "Sochaithe Iarthionsclaíocha: Ealaín & Géarchéim Luachanna"

Tionólfaidh CESE an taispeántas ealaíne "Post-industrial Societies: Art & Crisis of Values/Sociétés post-industrielles: Art & crise des valeurs" chun saothar an ealaíontóra Spáinnigh, Jesus Montoia Oribe, a chur ar taispeáint. Tá an taispeántas á eagrú chun aird a tharraingt ar an obair atá déanta ag CESE i réimse an athraithe thionsclaíoch, agus is ar an ábhar sin atá an Coiste ag obair i gcomhpháirt leis an gCoimisiún Comhairleach um Athruithe Tionsclaíocha (CCMI). Beidh an taispeántas ar siúl i bhfoirgneamh CESE ón 3 go dtí an 30 Meitheamh, agus tá sé beartaithe ócáid seolta a eagrú an 3 Meitheamh 2019 tráth a bheidh cruinniú CCMI ar siúl.

Tuilleadh eolais: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/post-industrial-societies-art-crisis-values (cc)

Beidh an taispeántas ar siúl go luath i gComhairle an Aontais Eorpaigh

poster EU speaks your language

Beidh an taispeántas Labhraíonn an tAontas Eorpach do theanga! ar siúl go luath i bhfoirgneamh Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Is in CESE ba thúisce a cuireadh ar taispeáint é i mí Mheán Fómhair 2018 chun comóradh a dhéanamh ar an gcéad Rialachán lena gcumhdaítear an t-ilteangachas san Aontas Eorpach.

Chuir CESE an taispeántas i dtoll a chéile agus seoladh é i mí Mheán Fómhair 2018 chun ceiliúradh a dhéanamh ar Rialachán 1/1958 a tháinig i bhfeidhm 60 bliain roimhe sin.

 

Beidh , taispeántas de chuid CESE, ar siúl le linn fhéile na Laethanta Eorpacha don Fhorbairt

Cuirfear an taispeántas griangrafadóireachta Together for Inclusion ar siúl an 18 agus an 19 Meitheamh 2019 sa sráidbhaile domhanda ag na Laethanta Eorpacha don Fhorbairt 2019, arna eagrú ag an gCoimisiún Eorpach in Tour & Taxis sa Bhruiséil.

D'eagraigh CESE an taispeántas i gcomhpháirtíocht leis an gCuibhreannas Idirnáisiúnta um Míchumas agus um Fhorbairt (IDDC) agus cuireadh ar taispeáint in CESE é an Nollaig seo caite chun comóradh a dhéanamh ar Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas.