Le Grúpa na nOibrithe in CESE

“Ní mór an clár oibre sóisialta a bheith i gcroílár an phlean atógála san Eoraip i ndiaidh COVID-19. Ní mór dúinn díriú ar athchóiriú domhain a dhéanamh ar an gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis agus Bunriail a leagan síos a fhágfaidh go mbeidh deis ag tíortha tuilleadh infheistíochta a dhéanamh i mbonneagar sóisialta”, a dúirt an Cathaoirleach ar Ghrúpa na nOibrithe, Oliver Röpke.

Chuir Oliver Röpke tús leis an seimineár gréasáin a reáchtáil Grúpa na nOibrithe in CESE, le tacaíocht ó Leas-Uachtarán ar CESE atá freagrach as an gCumarsáid, Isabel Caño, maidir leis an gcaoi chun Eoraip níos cothroime a atógáil chun gur féidir dul i ngleic le hiarmhairtí phaindéim an choróinvíris. Chuir Oliver Röpke i bhfios go láidir gur cheart go ndíreofaí in aon phlean téarnaimh ar phrionsabail na dlúthpháirtíochta agus na hinbhuanaitheachta agus ar chosaint agus rannpháirtíocht na n-oibrithe.

I gcás rannpháirtithe sa seimineár gréasáin – ag a raibh an Coimisinéir Eorpach um Poist agus um Chearta Sóisialta, Nicolas Schmit, Uachtarán ar Ghrúpa S&D i bParlaimint na hEorpa, Iratxe García, agus Ard-Rúnaí Chónaidhm Eorpach na gCeardchumann (CEC), Luca Visentini, i láthair – d’fhág an ghéarchéim mhillteanach seo, a bhfuil na mílte duine as obair dá barr, nach raibh siad in ann leanúint den ghnó mar is gnách.

D’áitigh an Coimisinéir, Nicolas Schmit, nach mór é a bheith mar aidhm leis an bplean téarnaimh cóineasú eacnamaíoch agus sóisialta a bhaint amach agus, san am céanna, príomhchuspóirí, amhail an Comhaontú Glas agus an Clár Oibre Digiteach, agus ionstraimí chun an bhochtaineacht agus rioscaí dífhostaíochta a mhaolú, amhail sásra SURE lenar tacaíodh le scéimeanna náisiúnta oibre gearr-ama trí iasachtaí a chur ar fáil, ráthaíocht don aos óg agus tionscnaimh um phá íosta ar leibhéal an Aontais a chur san áireamh, agus an méid sin a dhéanamh i ndlúthchomhar leis na comhpháirtithe sóisialta.

Chuir Uachtarán ar Ghrúpa S&D, Iratxe García, i bhfios go láidir go bhfuil gá níos mó ná riamh le comhaontú uaillmhianach maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) chun foráil a dhéanamh maidir le plean téarnaimh leathan a bheidh bunaithe ar an gColún Sóisialta agus ar na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe. D’iarr sí go mbeadh inniúlachtaí níos láidre ag an Aontas i ndáil leis an mbeartas sláinte, go háirithe chun feabhas a chur ar athléimneacht na hEorpa i gcoinne paindéimí den chineál céanna amach anseo. “Tá aontas Eorpach um an tSláinte ag teastáil uainn”, a d’áitigh sí.

Thug Ardrúnaí CEC, Luca Visentini, foláireamh go gcuirfí an téarnamh i mbaol dá gcuirfí siar tionscnaimh thábhachtacha a sheol an Coimisiún roimh an bpaindéim, amhail an Comhaontú Glas, an Colún Eorpach agus an t-aistriú cothrom digiteach, mar atá molta ag gnólachtaí agus an earnáil airgeadais chun “díriú ar a bhfuil riachtanach”, faoi mar a gcuirfí i mbaol é dá mbeadh déine buiséid ann arís. (mg)