Cheiliúir CESE Lá na hEorpa ar líne den chéad uair riamh

Is ó chian a cheiliúir Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa Lá na hEorpa i mbliana. Cosúil leis na hinstitiúidí Eorpacha eile, de dheasca ráig COVID-19, bhí ar CESE a lá oscailte traidisiúnta, a bhí le bheith ar siúl an 9 Bealtaine, a chur ar ceal. Ina ionad sin, chuir sé roinnt gníomhaíochtaí inspioráideacha ar fáil ar líne.

Dé Sathairn, an 9 Bealtaine 2020 comóradh 70 bliain Dhearbhú Schuman agus ní smaoineofaí go deo ar neamhaird a dhéanamh den chloch mhíle thábhachtach seo agus gan ceiliúradh ceart a dhéanamh ar a bhfuil bainte amach ag an Eoraip. Agus é ag díriú ar an muintearas agus an dlúthpháirtíocht, bhí CESE rannpháirteach, in éineacht le hinstitiúidí eile an Aontais, san fheachtas “An Eoraip In Aghaidh Covid19”, ar feachtas é a sheol Parlaimint na hEorpa chun ómós a thabhairt do na hEorpaigh uile atá ag comhrac i gcoinne na paindéime.

Cuireadh físeáin, ailt, podchraoltaí agus postálacha ó na meáin shóisialta ar fáil ar leathanach tiomnaithe ar shuíomh gréasáin an Choiste, áit ar féidir le cuairteoirí eolas a fháil faoin gcaoi a bhfuil CESE rannpháirteach sa chomhrac i gcoinne ghéarchéim an chóróinvíris. Sa bhreis air sin, foilsíodh ar an suíomh gréasáin sin fianaise den obair dhian atá á déanamh ag comhaltaí CESE ar an láthair sna Ballstáit chun cuidiú le heagraíochtaí agus le pobail dul i ngleic le tionchar na paindéime.

Mínítear go mion ar an suíomh conas a oibríonn an Coiste agus an chaoi a bhfuil a chuid gníomhaíochtaí roinnte de réir grúpaí agus ranna téamacha. Leagtar béim ar an rannchuidiú tábhachtach a dhéanann an Coiste le próiseas cinnteoireachta an Aontais agus ar an ról riachtanach atá ag eagraíochtaí na sochaí sibhialta.

D’éirigh go maith leis an gcéad eagrán de Lá na hEorpa a reáchtáladh ar líne. Bhí an-tóir ag an lucht féachana agus ag na meáin shóisialta air. Bíodh sin mar atá, tá CESE ag súil go mór le fáilte a chur roimh chuairteoirí arís chuig foirgneamh Jacques Delors sa Bhruiséil an bhliain seo chugainn tráth Lá Oscailte 2021. (mp)