Dearcadh na Cosmhuintire - Podchraoladh 6: Cabhrú le gnólachtaí le linn ghéarchéim COVID-19

Sa phodchraoladh seo, déanann úinéir óstáin agus ionadaí ó earnáil na tionsclaíochta Marc Van Muylders, ar Beilgeach é, cur síos ar an tionchar ollmhór atá ag COVID-19 ar earnáil na turasóireachta agus na n-óstán, agus míníonn Milena Angelova, Leas-Uachtarán CESE atá freagrach as ábhair bhuiséadacha agus Ardrúnaí Chomhlachas Caipitil Thionsclaíoch na Bulgáire (BICA), go bhfuil CESE ag cur a chuid saineolais ar fáil do ghnólachtaí atá ag streachailt leis an ngéarchéim ar fud na hEorpa. Tugann Amandine Crespy, ollamh leis an eolaíocht pholaitiúil i Saor-Ollscoil na Bruiséile (Université Libre de Bruxelles), agus ollamh ar cuairt i gColáiste na hEorpa (Collège d'Europe) in Brugge, cuntas ar na pleananna ginearálta atá ag an Aontas chun cuidiú le gnólachtaí Eorpacha teacht slán.

Dessine-moi…

Tá ár gcolún “Dessine-moi…” lomlán leis na scéalta a d’inis na comhaltaí sin a d’fhreagair an cuireadh uainn a smaointe a roinnt linn faoi na rudaí sin a spreagann iad sa tréimhse ar leith seo ina bhfuil gach ní ina stad. Gabhaimid buíochas ó chroí le Christa Schweng, Anne Demelenne, Baiba Miltovica, Gonçalo Lobo Xavier, Georgios Dassis agus Cillian Lohan as an deis seo a thabhairt dár gcuid léitheoirí cuairt a thabhairt ar dhomhan a gcuid scéalta.

Tá na scéalta sin go léir le léamh ag an nasc seo: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/eesc-info/062020#a79969

Available Languages:

Editorial

Ó thús na dianghlasála i leith, tá saol crua ann. Is tráth ann as é agus muid gaibhnithe, i bhfad ó chéile. Iarraimid ar ár gcuid daoine muinteartha agus comhghleacaithe aire a thabhairt dá chéile agus guímid sláinte mhaith orthu. Tá an saol leochaileach. D’fhéadfaimis a bheith buailte ag an bpaindéim am ar bith. Dúshlán domhanda atá ann nach mór freagairt dhomhanda a thabhairt air.

Diary Dates

10-11 Meitheamh 2020, an Bhruiséil

Seisiún iomlánach CESE

Dessine - moi...

Gonçalo Lobo Xavier: Ní chaillfidh mé deis go deo arís barrog a bhreith ar dhuine

Tharla an rud nach bhféadfaimis a shamhlú go deo. D’athraigh gach rud ó bhonn go tobann agus tá an chuma air nach bhfuil dada mar a bhíodh. Táimid ag maireachtáil in imthoscaí eisceachtúla agus ní mór dúinn a bheith athléimneach ionas go mbeimid in ann freagairt go cuí agus teacht aniar go láidir.

Anne Demelenne: léirigh an phaindéim a leochailí atá an córas seo againn

Chaith m’fhear céile agus mé féin tréimhse na dianghlasála ar ár suaimhneas ag baile. Tá mo chéile ar dhuine díobh sin is mó atá i mbaol ag an víreas; mar sin bhíomar ar ár bhfaichill roimhe go mór.

Cillian Lohan: tá na nithe is riachtanaí dá bhfuil ann ceilte ar an tsúil

Seo mé i mo shuí sa teach feirme atá agam cois farraige. Tá nasc maith idirlín agam in ainneoin cónaí a bheith orm in áit iargúlta amuigh faoin tuath. Nach ormsa atá an t-ádh éirí gach maidin agus a bheith in ann siúl ar imeallbhord an chósta, ag breathnú amach dom ar an bhfarraige, mar a bhfuil an chéad stráice talaimh eile beagnach 5000 ciliméadar ón gcósta uaim trasna an Atlantaigh, is é Nua Eabhrac. Is mór an phribhléid dom a bheith go maith as ar an gcaoi seo.

Christa Schweng: Na ceachtanna pearsanta atá foghlamtha agam ón gcoróinvíreas

Nuair a chinn ár rialtas an 13 Márta – an Aoine, dála an scéil – ordú dianghlasála a fhorchur ar an tír ón Aoine, an 16 Márta amach, tháinig athrú iomlán ar an atmaisféar i Vín. Bhí sé aisteach a bheith ag siúl thart ar na gnátháiteanna na laethanta deiridh sin, de bhrí go raibh gach duine ag tabhairt amharc amhrasach ar a chéile.

Georges Dassis: nílimid inchurtha inár n-aonar, is cuma cé chomh mór is atáimid, leis an gcontúirt atá romhainn

Agus mé ag filleadh ar an mBruiséil an 11 Márta 2020, níorbh fhéidir liom an staid neamhghnách ar fad a bhí ag fanacht liom a shamhlú.

Thosaigh sé le moladh docht ó EODY (Eagraíocht na Gréige um an tSláinte Phoiblí): ní mór do na daoine sin atá ag filleadh ó thíortha thar lear fanacht i gcoraintín sa bhaile ar feadh 14 lá.

Baiba Miltovica: aghaidh á tabhairt ag tomhaltóirí ar COVID-19

Tá an coróinvíreas ar cheann de na dúshláin is mó dár chaith an tAontas Eorpach aghaidh a thabhairt air ó bunaíodh é. Anuas ar a bhfuil á fhulaingt cheana féin ag geilleagair na mBallstát, cuirfidh leathadh an víris isteach orthu go mór agus ní hamháin go gcuirfear gnólachtaí agus poist i mbaol dá réir ach beidh tomhaltóirí thíos leis chomh maith. Spreag sin rialtais na mBallstát chun bearta eisceachtúla a chur chun feidhme d’fhonn daoine a chosaint.

Féach ar ráiteas físeáin CESE maidir le COVID-19

I bhfochair a chéile, déanaimid ionadaíocht ar an tsochaí shibhialta ar leibhéal an Aontais. Ní féidir leis an dianghlasáil bac a chur orainn obair ghníomhach a dhéanamh chun a áirithiú go n-éistfear le glór na sochaí sibhialta eagraithe. Ní neart go cur le chéile agus iarracht á déanamh againn an saol a chur faoinár stiúir arís. Déanfaimid pé rud atá de dhíth. Beidh iarmhairtí tromchúiseacha ann dár sochaí de dheasca ráig an choróinvíris. Ní féidir le haon rialtas féachaint leis an mbua a fháil ar ghéarchéim den chineál seo ar a chonlán féin.

EESC News

Cheiliúir CESE Lá na hEorpa ar líne den chéad uair riamh

Is ó chian a cheiliúir Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa Lá na hEorpa i mbliana. Cosúil leis na hinstitiúidí Eorpacha eile, de dheasca ráig COVID-19, bhí ar CESE a lá oscailte traidisiúnta, a bhí le bheith ar siúl an 9 Bealtaine, a chur ar ceal. Ina ionad sin, chuir sé roinnt gníomhaíochtaí inspioráideacha ar fáil ar líne.

Tá Aontas um an tSláinte á éileamh ag Uachtarán CESE, Luca Jahier

Ní mór Aontas um an tSláinte, agus é lánfheidhme, a bheith ina phríomhthosaíocht don todhchaí. Sa seimineár gréasáin a bhí ag CESE an 24 Aibreán 2020 den chéad uair riamh, dúirt Uachtarán an Choiste Luca Jahier gurbh é an t-am ceart é chun céim nua chun cinn a thógáil ar son lánpháirtíocht na hEorpa. Ní mór don Aontas freagairt chomhchoiteann a thabhairt san earnáil sláinte ar ghéarchéim an choróinvíris atá anois ann, ag cur leis na bearta a rinneadh le cúpla seachtain anuas agus fís shoiléir á moladh chun bogadh ar aghaidh.

Seimineáir ghréasáin CESE maidir leis an gcoróinvíreas: An tAontas Eorpach agus an Afraic – Comhrac comhpháirteach i gcoinne phaindéim COVID-19

An 29 Aibreán, d'eagraigh CESE seimineár gréasáin chun breathnú ar staid na himeartha i dtaca leis an gcaidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Afraic, rud a measadh a bheith ar cheann de na príomhthosaíochtaí de chuid an Choimisiúin do na blianta amach romhainn agus rud atá i mbaol anois de dheasca phaindéim COVID-19. Chomhaontaigh na rannpháirtithe gur phríomh-shaincheisteanna iad comhdhlúthú na slabhraí soláthair agus comhaontú chun an t-ualach fiachais sheachtraigh ar thíortha Afracacha a mhaolú.

Dar le hUachtarán CESE, Luca Jahier, ní mór dúinn a áirithiú go mbeidh an Eoraip sábháilte an athuair

Ar mhaithe le todhchaí an Aontais i ndiaidh phaindéim COVID-19, ní mór é a bheith mar an gcéad tosaíocht dár gcuid a áirithiú go mbeidh an Eoraip sábháilte. Le linn seimineár gréasáin comhpháirteach le Comhairle Náisiúnta na hIodáile maidir le Gnóthaí Eacnamaíocha agus Saothair (CNEL) an 15 Bealtaine 2020, d’iarr Uachtarán CESE, Luca Jahier, go mbeadh comhbheartas sláinte ag an Aontas.

Ní mór don Aontas Eorpach comhrac in aghaidh an dídhaonraithe le beartais teaghlaigh agus fostaíochta láidre

Ós rud é go bhfuil sciar na hEorpa sa daonra domhanda níos ísle ná mar a bhí riamh agus nach dócha go mbeidh babaíbhorradh eile ann, beidh ar an Eoraip cur chuige iomlánaíoch a ghlacadh más fúithi an meath déimeagrafach a thiontú thart, an fhostaíocht a spreagadh agus beartais shóisialta agus eacnamaíocha a ghlacadh, ar beartais láidre iad trínar féidir muinín na saoránach sa todhchaí a athbhunú.

Tá CESE ag iarraidh go ndéanfaí Treoirlínte Fostaíochta 2020 a leasú i bhfianaise phaindéim Covid-19

Tá CESE an-sásta leis an togra ón gCoimisiún maidir leis na treoirlínte fostaíochta athbhreithnithe do na Ballstáit, ach d’iarr sé go ndéanfaí na treoirlínte sin a oiriúnú chun aird a thabhairt ar an ngéarchéim fostaíochta agus shóisialta atá i ndán dúinn de thoradh ráig Covid-19 agus chun cabhrú le héifeachtaí díobhálacha na géarchéime sin ar mhargaí saothair na hEorpa a mhaolú.

Tá níos mó maoiniú poiblí a dhíth ar an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil

Ba cheart do Bhallstáit an Aontais Eorpaigh cur leis an infheistíocht phoiblí san fhoghlaim ar feadh an tsaoil, agus béim ar leith a leagan ar an oideachas do dhaoine fásta, agus ba cheart dóibh tuilleadh cistí a dháileadh ar an bhfoghlaim i suíomhanna neamhfhoirmeálta agus neamhfhoirmiúla, inar féidir le foghlaimeoirí scileanna níos boige a fhorbairt, amhail an smaointeoireacht chriticiúil agus obair bhuíne, nó tréithe carachtair ar nós na ceannaireachta agus na fiosrachta.

Is dídeanaithe aeráide iad níos mó ná a leath de na himircigh ach is beag cosaint atá acu

Gach bliain, easáitítear a thrí oiread daoine de dheasca tubaistí nádúrtha ná mar a easáitítear de dheasca coinbhleachtaí armtha agus cineálacha eile foréigin, agus is daoine a easáitíodh ina dtír féin de bharr teagmhais aimsire is cionsiocair le roinnt mhaith den imirce idirnáisiúnta atá anois ann.

Tá géarghá le rialachán idirthréimhseach chun cinnteacht a sholáthar i réimse na talmhaíochta

Is mór ag CESE an togra ón gCoimisiún le haghaidh rialachán idirthréimhseach chun tacú le feirmeoirí na hEorpa, lena gcinnteofar aistriú rianúil ó thréimhse reatha an Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT) go dtí an chéad tréimhse eile. Mar sin féin, beidh deireadh le tréimhse na pleanála buiséadaí do CBT reatha ar an 31 Nollaig agus níor airíodh ann méid na tacaíochta ón Aontas nó uasteorainneacha náisiúnta don bhliain dár gcionn. Dá bhrí sin, ní mór bearta práinneacha a ghlacadh chun cinnteacht agus leanúnachas a thabhairt d’fheirmeoirí na hEorpa agus tacaíocht á tabhairt dóibh.

Go n-éirí an t-ádh leat, a Jasmin!

Tar éis trí bliana a chaitheamh san Aonad Preasa, tá Jasmin Kloetzing tar éis dul isteach sa Ghrúpa “Éagsúlacht Eoraip”. Guímid gach rath uirthi agus go raibh go leor deiseanna aici chun scéalta suntasacha inspéise a insint.

Le gach dea-ghuí,

Baill an Aonaid Preasa

News from the Groups

Cabhraímis le gnólachtaí teacht slán as géarchéim an choróinvíris!

Le Grúpa na bhFostóirí in CESE

Beidh gá le bearta éagsúla chun an damáiste eacnamaíoch agus sóisialta a dhéanfar de bharr ghéarchéim Covid-19 a mhaolú; chun déileáil i dtosach leis an éigeandáil féin agus chun díriú ar théarnamh agus ar atógáil ina dhiaidh sin. Is é an rud is práinní anois gnólachtaí agus jabanna a shábháil.

Seimineár gréasáin de Ghrúpa na nOibrithe in CESE – #RebuildEU

Le Grúpa na nOibrithe in CESE

“Ní mór an clár oibre sóisialta a bheith i gcroílár an phlean atógála san Eoraip i ndiaidh COVID-19. Ní mór dúinn díriú ar athchóiriú domhain a dhéanamh ar an gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis agus Bunriail a leagan síos a fhágfaidh go mbeidh deis ag tíortha tuilleadh infheistíochta a dhéanamh i mbonneagar sóisialta”, a dúirt Cathaoirleach ar Ghrúpa na nOibrithe, Oliver Röpke.

Bhí gá le géarchéim amháin eile le haghaidh oscailt súl dheireanach! An ceann deireanach ar fad?

Ón nGrúpa "Éagsúlacht Eoraip"

Alain Coheur

Níl ann ach géarchéimeanna agus tuilleadh lena chois sin, géarchéimeanna airgeadais, eacnamaíocha, sóisialta, bia, imirce, slándála agus comhshaoil...agus ar deireadh...an ghéarchéim sláinte. Fágann margaíocht na heagla go bhfuilimid á mbrú ó ghéarchéim amháin go géarchéim eile agus go bhfuil an domhan ina lánstad d’aon ghnó toisc nach bhfuiltear toilteanach amhras a chaitheamh ar an tsamhail forbartha eacnamaíche lenar tugadh tosaíocht do leasanna airgeadais thar na blianta trí sheirbhísí poiblí a phríobháidiú agus tríd an gcosaint shóisialta a lagú.