Dearcadh na Cosmhuintire - Podchraoladh speisialta - Uair na Cinniúna: Streachailt na hEorpa leis an gcoróinvíreas

An bhfuil an tAontas Eorpach inchurtha leis an dúshlán atá curtha ag COVID-19 faoi? An féidir le daoine a bheith ag dréim le cabhair ón Aontas chun an stoirm seo a chur díobh, nó an bhfágfar faoi dhíomá iad cheal cabhrach mar a tharla i gcás an dá ghéarchéim mhóra eile a thit amach sa chéad seo cheana? De réir mar atá an ráig ag leathadh ar fud na hEorpa, agus tráth atá líon mór daoine ag fáil bháis dá deasca agus damáiste suntasach á dhéanamh do gheilleagair na mór-roinne, breathnaíonn Uachtarán CESE, Luca Jahier, ar fhreagairt an Aontais go dtí seo, agus leagann béim ar ghníomhartha misniúla atá á ndéanamh inniu ba their le rialtais a dhéanamh tamall gearr ó shin. Ach ní mór dúinn iarracht ar leith a dhéanamh, dar leis, agus cúrsa a leagan amach a d’fhéadfadh cabhrú le ceannairí Eorpacha teacht ar chomhthuiscint. (ll)

Available Languages:

Editorial

Ní hamháin go gcaithfear an Eoraip a tharrtháil, caithfear í a athbheochan!

A léitheoirí dile,

Tá ráig COVID-19 ina héigeandáil luaineach anois agus tá athrú ag teacht ó lá go chéile ar na figiúirí a ghabhann léi agus ar na bearta atá á ndéanamh ina leith ar fud na hEorpa agus ar fud an domhain. Tá gach leibhéal den tsochaí thíos leis.

Ní raibh ar an gcomhphobal domhanda aghaidh a thabhairt ar ghéarchéim chomh suntasach sin ó tháinig deireadh leis an Dara Cogadh Domhanda. Ní féidir le haon rialtas san Eoraip ná in aon áit eile bua a fháil ar phaindéim den chineál seo ar a chonlán féin. Ní mór do na Ballstáit go léir teacht le chéile chun tacaíocht a thabhairt dá chéile agus gníomhaíocht chomhbheartaithe a chomhordú. Má tharraingíonn na Ballstáit aonair cur chuige treallach chucu féin, is cinnte dearfa go mbeidh droch-chríoch ar an scéal. Mura dtarraingímid cur chuige oiriúnach chugainn féin, tá seans ann nach mbeidh deis eile againn an scéal a chur ina cheart.

Ó chomhaltaí EESC

Dessine-moi…* (Tabhair cuntas dom...)

Cuirfear tús, ó mhí Aibreáin ar aghaidh, le sraith alt “Dessine-moi…*” agus iad curtha i dtoll a chéile ag comhaltaí CESE.

 

Ag tráth seo an choroinvíris

Le Isabel Caño Aguilar

Táimid ag gabháil trí imthosca atá eisceachtúil agus neamhghnách.

Ar thaobh amháin, táimid ag fanacht amach ó dhaoine inár dtíortha féin, faoi bhaile, agus ar an taobh eile, tuigimid go leanann an saol ar aghaidh gan stad agus go leanann an tsochaí shibhialta d’éirí gach maidin agus de dhul i mbun na hoibre. De dheasca na staide seo nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo, tá ualach trom orainn go léir.

Dúshlán a sháróimid

By Milena Angelova

Tá COVID-19 ar an dúshlán is mó a tháinig romhainn an céad seo go n-uige seo. Ní dhíreoidh mé ar na héifeachtaí diúltacha atá aige sin ar an saol, ar chearta agus saoirsí bunúsacha, ar an ngeilleagar, ar an dea-bhail. Ina ionad sin, féachfaidh mé le dearcadh dearfach praiticiúil a thabhairt ar an gcaoi a bhféadfaimid an oiread tairbhe is féidir a bhaint as an staid reatha. Is féidir linn déileáil leis seo le chéile, má leanaimid de bheith dírithe, má oibrímid le chéile mar fhoireann agus má bhímid freagrach.

An dlúthpháirtíocht ar mhachaire an chatha in aghaidh an choróinvíris

Agallamh le Giuseppe Guerini

A Chomhairleoir Guerini, conas tá ag éirí leat le linn an drochshaoil seo?

Braithim go bhfuil brú an-mhór orm de thoradh teannas oibre, ar bhonn pearsanta agus ar leibhéal na mothúchán. Tá cónaí orm in Bergamo, an ceantar is mó atá buailte ag an eipidéim san Iodáil, agus tá néal anuas orainn i ngeall ar a bhfuil fulaingthe ag daoine, gan trácht ar a bhfuil de dhaoine básaithe san áit, rud a fhágann buairt sheasta orainn agus sinn ag titim i ndímrí de shíor. Is aithnid dúinn uile cara, comhghleacaí nó duine dár lucht aitheantais a buaileadh; ní hamháin daoine a fuair bás den choróinvíreas ach daoine eile freisin atá thíos leis agus iad ag streachailt leo sna haonaid dianchúraim. 

Athróidh an tsochaí chun feabhais mar gheall ar an gcoróinvíreas

Le Adam Rogalewski

Tiocfaidh athrú mór ar an saol mar gheall ar an ráig den choróinvíreas (COVID-19). Ina theannta sin, tiocfaidh athrú ar ár gcuid tíortha, ar an ngeilleagar agus ar an tsochaí. De bharr an choróinvíris, tuigimid cheana féin cé chomh leochaileach atáimid ainneoin na bhfeabhsuithe móra atá tagtha ar ár gcuid dálaí maireachtála i gcaitheamh na mblianta, agus an dul chun cinn teicniúil, an digiteáil agus an intleacht shaorga san áireamh. Trí fhanacht amach ó dhaoine faoi bhaile, tá tuiscint faighte againn freisin ar an tábhacht nach beag atá le daoine eile agus leis an tsochaí don saol laethúil. Is ríléir go gcuireann an coróinvíreas insint nualiobrálach ó mhaith, is é sin, nach bhfuil a leithéid de rud ann agus an tsochaí. Ag tráthanna géarchéime cosúil leis an gceann seo againne, is í an tsochaí, nó i bhfocail eile, dlúthpháirtíocht na ndaoine, atá in ann muid a chosaint ó éifeachtaí an víris.

Dochar doleigheasta don gheilleagar

por Helena De Felipe Lehtonen

Ante esta pandemia que nos está afectando, sobre todo a nuestros mayores y a nuestros conciudadanos de salud más precaria, plantearía una pregunta sobre si el virus es un producto de laboratorio que ha sido o no intencionadamente liberado. Siendo esto una incógnita para los ciudadanos de a pie, y sin descartar que tengamos una vacuna para otoño de 2021, ¿quién nos dice que no nos encontraremos el invierno que viene con otro virus con parecidas consecuencias al actual? (remontémonos a la gripe española de 1918).

Cúpla focal ó cheannairí an Aontais i dtaobh ghéarchéim COVID-19

Ursula von der Leyen, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh:

Bainfimid leas as gach uirlis atá ar fáil dúinn chun srian a choinneáil ar leathadh an choróinvíris (#coronavirus), cuidiú a thabhairt d’othair agus chun a chinntiú go dtabharfaidh geilleagar na hEorpa na cosa leis.
Tá mé suite de gur féidir leis an Aontas an fód a sheasamh in aghaidh an tsuaite atá á bhualadh ar ár gcóras sláinte agus ár ngeilleagar. Mar sin féin, ní mór do na Ballstáit uile freagracht iomlán a ghlacadh orthu féin. Ina theannta sin, ní mór don Aontas ina iomláine a bheith diongbháilte, comhordaithe agus aontaithe.

EESC News

Dlúthpháirtíocht nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo

An 6 Aibreán, an lá roimh chruinniú an Ghrúpa Euro an 7 Aibreán, ghlac Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa ráiteas inar iarradh dlúthpháirtíocht nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo idir na Ballstáit agus inar iarradh freagairtí gasta agus práinneacha ar phaindéim COVID-19. Agus é ag caint le Ballstáit de phobal atá ar an aon chonair amháin, leag CESE béim ar an ngéarghá atá le gníomhaíocht chomhpháirteach i bhfianaise dhúshláin na géarchéime atá ann faoi láthair, mar atá, an tsláinte phoiblí agus a hiarmhairtí polaitiúla, eacnamaíocha agus sóisialta.

San am i láthair, is Aontas muid, sin nó dada. Ráiteas ó CESE maidir le ráig COVID-19

Ghlac comhaltaí CESE dearbhú an 17 Márta 2020 dar teideal “San am atá i láthair, is Aontas muid, sin nó dada” mar fhreagairt ar an staid ina bhfuilimid de dheasca phaindéim an choróinvíris Is éard atá á éileamh acu ná breis dlúthpháirtíochta agus gníomhaíocht chomhpháirteach ar an leibhéal Eorpach chun déileáil go héifeachtach le hiarmhairtí na paindéime. Leag na comhaltaí béim ar an tábhacht a bhaineann le gníomhaíocht chomhpháirteach ionas go bhféadfaidh na Ballstáit oibriú agus cuidiú le chéile agus a gcuid gníomhaíochtaí a chomhordú.

An fhreagairt ar an gcoróinvíreas: ní leor an togra ón gCoimisiún maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a úsáid

An 25 Márta, ghlac CESE seasamh, atá fabhrach ar an mórgóir, maidir leis an togra ón gCoimisiún Eorpach chun leasú a dhéanamh ar an Rialachán ón gComhairle maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (CDAE) mar fhreagairt ar an ráig den choróinvíreas. Cé go dtacaíonn páipéar seasaimh CESE go hiomlán leis an síneadh atá beartaithe a chur le raon feidhme CDAE, tá an Coiste den tuairim, ar a shon sin, nach leor beag ná mór na hacmhainní atá á leithdháileadh ar an ionstraim airgeadais agus nach leor ach oiread na forálacha airgeadais a ghabhann leis.

An fhreagairt ar an gcoróinvíreas: CESE ag iarraidh go mbeadh plean infheistíochta Eorpach níos mó ann

Tacaíonn CESE le Tionscnamh Infheistíochta an Choimisiúin um Fhreagairt ar an gCoróinvíreas, ach tá sé ag iarraidh go mbeadh plean infheistíochta níos mó ann chun tacú leis na Ballstáit i ngeall ar phaindéim COVID-19. Tá an Tionscnamh dírithe ar an infheistíocht a chur chun cinn i gcórais cúraim sláinte Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus in earnálacha eile dá ngeilleagair. Chuirfeadh an tAontas Eorpach cúlchistí airgid ar fáil, i.e. réamh-mhaoiniú le haghaidh chistí an Aontais nár caitheadh, agus chuirfeadh sé tacaíocht airgeadais ar fáil.

An eitlíocht: Tá CESE i bhfabhar rialacha an Aontais maidir le leithroinnt sealanna in aerfoirt a chur ar fionraí

Tá CESE ag tacú leis an togra ón gCoimisiún chun rialacha an Aontais maidir le leithroinnt sealanna in aerfoirt a chur ar fionraí go sealadach i bhfianaise ráig an choróinvíris. Tugann an Coiste le fios gur cheart go mbeadh feidhm ag an bhfionraí go dtí deireadh sceideal an tsamhraidh, 2020 agus gur cheart an beart práinneach sin a bheith ina chuid de phacáiste i bhfad níos leithne chun gur féidir le hearnáil eitlíochta an Aontais teacht slán ó ghéarchéim an choróinvíris.

News from the Groups

Géarchéim an choróinvíris: sláinte an phobail a chosaint agus geilleagar na hEorpa a tharrtháil

Le Grúpa na bhFostóirí in CESE

Is í géarchéim an choróinvíris an dúshlán is mó ar chaith an tAontas Eorpach aghaidh a thabhairt air ó bunaíodh é. Is tréimhse an-deacair í do Bhallstáit, do chuideachtaí agus do shaoránaigh an Aontais. Ag an am céanna, tá deis ag an Aontas a léiriú dúinn athuair cad is fiú é i ndáiríre agus a oibleagáidí a chomhlíonadh trí chabhrú le Ballstáit an Aontais téarnamh ón ngéarchéim gheilleagrach a leanfaidh.

Cearta saothair agus an daonlathas faoi ionsaí

Le Grúpa na nOibrithe in CESE

De réir mar a théann géarchéim COVID-19 in olcas ar fud na hEorpa, tá an-imní ag teacht ar Ghrúpa na nOibrithe in CESE faoi ionsaithe atá á ndéanamh ar an gcómhargáil agus ar chearta oibrithe i mBallstáit áirithe. Is cúis mhór imní dúinn go háirithe a bhfuil ar siúl sa Pholainn, áit a bhfuil reachtaíocht éigeandála á moladh ag an rialtas chun déileáil le COVID-19, reachtaíocht lena sárófar neamhspleáchas na Comhairle um Idirphlé Sóisialta agus neamhspleáchas na gcomhpháirtithe sóisialta. Ina theannta sin, d’ainneoin an chomhaontaithe a rinne rialtas na hIodáile agus comhpháirtithe sóisialta na tíre sin le chéile go gcinnfí trí chómhargáil na sochair dhífhostaíochta d’oibrithe nach bhfuil in ann oibriú le linn géarchéim COVID-19, is eol do Ghrúpa na nOibrithe go bhfuil iarrtha ag polaiteoirí Iodálacha atá i bhfad amach ar an eite dheis cómhargáil den sórt sin a chur ar fionraí.

Ba cheart do na meáin iontaofa cur i gcoinne na bréagnuachta faoi COVID-19

Leis an nGrúpa “Éagsúlacht Eoraip” in CESE

Gairleog a ithe, uisce te a ól, uachtar reoite a sheachaint ... B’fhéidir gur tháinig tú ar chomhairle den chineál sin ar an idirlíon faoin gcaoi le COVID-19 a sheachaint. Labhair mé le cara liom le déanaí - níl mé chun aon duine a ainmniú - agus dúirt sí gur mór an bearrán é nach féidir teacht ar fhíorfhaisnéis faoin víreas. 

 

In short

Thug CESE le fios go dtacaíonn sé le cinneadh na Comhairle Eorpaí tús a chur le caibidlíocht aontachais leis an Albáin agus leis an Macadóin Thuaidh

D’eisigh Luca Jahier, Uachtarán Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE), agus Dilyana Slavova, cathaoirleach na Rannóige um Chaidreamh Seachtrach, ráiteas comhpháirteach an 26 Márta á rá gur dhíol sásaimh dóibh an cinneadh a rinne an Chomhairle an 24 Márta 2020 tús a chur le caibidlíocht aontachais leis an Albáin agus leis an Macadóin Thuaidh.

Tá imeacht YEYS 2020 curtha ar ceal: beidh ar aos óg na hEorpa fanacht chun a gcuid tuairimí a chur in iúl

De dheasca ráig COVID-19, b’éigean imeacht ‘Leatsa an Eoraip, Abair Leat!’ (YEYS), a bhí le bheith ar siúl Déardaoin, an 19 Márta agus Dé hAoine, an 20 Márta, a chur ar ceal. Rinneadh an cinneadh seo ar mhaithe le sláinte agus sábháilteacht gach duine, ar príomhthosaíocht de chuid CESE é sin i bhfianaise na paindéime reatha. Tá roghanna malartacha éagsúla do 2021 faoi chaibidil ag an bhfoireann eagrúcháin, cé nach ndearnadh aon chinneadh deiridh go fóill.

CESE sna meáin shóisialta

We have selected for our readers a series of headlines from European media stories featuring the EESC's response to the COVID-19 crisis.

An Ostair – Kleine Zeitung – “Entweder eine Union - oder nichts (Is Aontas muid – sin nó dada)” arsa Luca Jahier, Uachtarán CESE

An Bheilg – LaLibre.be – “Si le virus arrive ici, il se propagera comme un feu de forêt (Má thagann an víreas anseo, scaipfidh sé ar luas lasrach)”: campaí lucht an Rohingya faoi thoil an Choróinvíris